Suomi / English / Svenska

YLEISET HAKUOHJEET

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.

Tieteellisen tutkimuksen osalta säätiön toiminnan painopiste on postgraduate-tutkimuksen ja -opiskelun tukemisessa. Säätiö ei tue yksittäisiä väitöskirjoja, mutta väitöskirjatyötä voi sisältyä hankekokonaisuuksiin.

Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua huolellisesti näihin ohjeisiin avustuksen hakemisesta.


Sisällysluettelo


Otsikoita klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan haluttuun kohtaan tekstissä.

Hakemusten käsittelystä

Jane ja Aatos Erkon säätiö vastaanottaa avustushakemuksia vuoden jokaisena päivänä, eikä erillisiä hakuaikoja ole. Avustushakemuksia otetaan vastaan vain sähköisesti verkkopalvelun kautta. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia tai avustuspyyntöjä ei käsitellä.

Säätiön hallitus päättää avustuksista neljästi vuodessa maalis-, touko-, syys- ja joulukuun kokouksissa. Tarkat päivämäärät eivät ole julkisia. Säätiö ei takaa, että hakemus käsitellään tietyssä kokouksessa. Parhaiten hakemuksen käsittelyn aikatauluun voi vaikuttaa lähettämällä hakemus säätiölle kuusi (6) kuukautta ennen toivottua kokouskuukautta. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4–6 kuukautta.

Tieteen alojen hakemuksista säätiön hallituksen maalis- ja syyskuun kokouksissa käsitellään lääketieteen hakemuksia. Touko- ja joulukuun kokouksissa käsitellään tekniikan alojen hakemuksia. Kulttuurin, taiteen ja muiden alojen hakemuksia käsitellään kaikissa kokouksissa.

Säätiö ei tarjoa hakemusten käsittelyyn liittyen väliaikatietoja.

Säätiö ei perustele päätöksiään.

Hakemukset käsitellään seuraavasti:

 1. toimiston valmistelu
 2. asiantuntijakäsittely
 3. valiokuntakäsittely
 4. hallituksen päätös

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti, ja päätöksenteossa noudatetaan esteellisyysperiaatteita.

Säätiön käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden henkilöllisyyksiä tai heidän perustelujaan ei julkisteta.

Avustuspäätöksestä tiedottaminen

Hakijat saavat tiedon päätöksestä pian sen kokouksen jälkeen, missä hakemus on käsitelty.

Myönteiset avustuspäätökset lähetetään myöntökirjeellä postitse. Ne julkaistaan myös Jane ja Aatos Erkon säätiön verkkosivuilla, minkä jälkeen myöntöpäätös on julkinen ja vapaasti avustuksensaajan tiedotettavissa omille kohderyhmilleen.

Kielteiset avustuspäätökset toimitetaan hakijoille sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin roskapostikansio on hyvä tarkistaa sen varalta, että ilmoitus on ohjautunut sinne.

Säätiö ei tarjoa hakemusten käsittelyyn liittyen väliaikatietoja, eikä perustele päätöksiään.

Kuka voi hakea avustusta

Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua säätiön sääntöihin sekä tämän sivun yleisiin hakuohjeisiin. Avustusta voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut organisaatiot. Myös ulkomailla asuvat tai toimivat henkilöt tai tahot voivat hakea, mutta avustuksen kohteella on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen.

Avustusta voi hakea lyhytkestoiseen (yksi vuosi tai alle) tai monivuotiseen hankkeeseen.

Hakea voi:

 1. Henkilökohtaisesti omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin eri uravaiheissa.
 2. Useammasta henkilöstä koostuva työryhmä työskentelyyn ja/tai kuluihin.Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka toimii päähakijana ja vastaa mahdollisesti myönnettävän avustuksen käytöstä ja raportoinnista säätiölle ja muille ryhmän jäsenille sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle.Samaan tarkoitukseen voi tehdä vain yhden hakemuksen: työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista avustusta samaan hankkeeseen eri hakemuksilla.
 3. Useampi työryhmä ja/tai organisaatio yhteenliittymänä eli konsortiona työskentelyyn ja/tai kuluihin.Konsortiossa työryhmät voivat edustaa eri organisaatioita. Usean osapuolen yhteisellä hakemuksella on oltava yksi vastuuhenkilö/organisaatio, joka toimii päähakijana ja vastaa mahdollisesti myönnettävän avustuksen käytöstä ja raportoinnista säätiölle ja avustuksen muille osapuolille sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle.Samaan tarkoitukseen voi tehdä vain yhden hakemuksen: konsortion eri osapuolet eivät voi hakea avustusta samaan hankkeeseen eri hakemuksilla. Huom! Mahdollinen avustus voidaan maksaa vain vastuuhenkilön edustamalle organisaatiolle tai vastuuorganisaatiolle, joka vastaa avustuksen jakamisesta eteenpäin muille hankkeen osapuolille.
 4. Rekisteröity yhteisö työskentelyyn ja/tai kuluihin, ml. palkkakustannuksiin. Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä (ks. edellä).

Uusi avustus samalle hankkeelle

Hankkeelle, jolle säätiö on jo myöntänyt avustuksen, on mahdollista hakea uutta avustusta edellisen jatkoksi uudella hakemuksella, jos hankkeen tulokset osoittavat huomattavaa tieteellistä arvoa, ja johtavat uusiin tutkimusavauksiin tai toiminnan kehittäminen sitä perustellusti edellyttää.

Hakemuksen käsittely- ja arviointiprosessi sekä ohjeet ovat tällöin samat kuin ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa.

Jos hankkeelle myönnetään uusi avustus, tulee edellinen avustus olla loppuraportoitu hyväksytysti ennen uuden avustuksen maksatuksen aloittamista.

Mikäli edellisestä avustuksesta on jäänyt avustusta käyttämättä, tulee olla yhteydessä säätiöön saatio@jaes.fi.

Mihin avustusta ei myönnetä

Jane ja Aatos Erkon säätiö ei myönnä avustusta

 • voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
 • sosiaalisin perustein
 • yksittäisiin väitöskirjoihin (väitöskirjatyötä voi kuitenkin sisältyä tutkimukselle myönnettyyn avustukseen)
 • opintojen rahoittamiseen ja työharjoitteluun
 • matka-apurahana
 • minkään toiminnan rahoittamiseksi pysyvästi
 • julkisen palvelutuotannon piiriin kuuluvaan toimintaan.

Säätiö myöntää ainoastaan avustuksia, eikä tee esimerkiksi sponsori- tai yhteistyösopimuksia.

Yleiskustannusosuus tieteellisen tutkimuksen avustushakemuksissa

Säätiö ei noudata kokonaiskustannusmallia, vaan enintään 15 % yleiskustannusosuutta hankkeen suorista kustannuksista. Suoria kustannuksia ovat palkat henkilösivukuluineen ja palkkiot sekä tutkimuskulut. Laitekustannuksia ei hyväksytä yleiskustannusosuuteen.

Yleiskustannusosuus on arviointikriteeri.

Palkka vai apuraha

Avustushakemukseen voi sisällyttää työ- tai tuotantoryhmään kuuluvien henkilöiden, myös hankkeen vetäjän, palkkakustannukset työskentelyyn käytetyn työajan mukaisesti. Lakisääteiset henkilösivukulut työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuoritusta ei voi maksaa työryhmän jäsenelle apurahana.

Haettavan avustuksen määrä

Haettavan avustuksen määrälle tai rahoitussuunnitelman kustannuserille ei ole ylä- tai alarajaa tai muita rajoitteita. Kustannusten tulee olla kohtuulliset ja hyvin perustellut.

Hakemukseen on liitettävä mukaan rahoitussuunnitelma:

Hakemukseen mahdollisesti liitettyjä, muilla tavoin tehtyjä laskelmia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä.

Rahoitussuunnitelmaa tulee kirjallisesti selventää rahoitussuunnitelmapohjan toisella sivulla. Konsortiot tarkentavat hankkeen osapuolien osuudet kokonaisbudjetista rahoitussuunnitelmapohjan toisella sivulla.

Säätiön hallituksen mahdollinen avustuspäätös on sidottu hakemuksen mukana toimitettuun alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan, jota tulee hankkeen aikana noudattaa.

Suositukset

Suositukset on hyvä pyytää henkilöltä, joka pystyy avaamaan tutkimuksen, hankkeen tai toiminnan merkittävyyttä sekä arvioimaan hakijan kykyä suorittaa se.

Hakemukseen voi pyytää suosituksen enintään viideltä suosittelijalta.

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan suosittelijoiden sähköpostiosoitteet, joihin lähetetään suosituspyyntö automaattisesti, kun hakija lähettää hakemuksen. Suosituspyyntö lähetetään osoitteesta hakemustuki@datalink.fi. Viesti sisältää linkin, jonka kautta suosittelija voi halutessaan jättää suosituksensa pdf-muodossa. Suositus kohdistuu oikeaan hakemukseen viestissä olevan suosituskoodin avulla. Suositukset on toimitettava 7 päivän kuluessa pyynnön toimittamisesta.

Hakija vastaa siitä, että sähköpostiosoitteet on kirjoitettu oikein ja että suosittelijat ovat tietoisia saapuvasta pyynnöstä etukäteen. Suosituspyyntöjä ei voi toimittaa uudelleen, eikä säätiö ota vastaan suosituksia muilla tavoin toimitettuna. Suosittelija ei näe hakemusta, eikä hakija voi nähdä suositusta tai sitä, onko suositusta toimitettu.

Jos pyyntöä ei ole tullut suosittelijan sähköpostiin, on hyvä tarkistaa sähköpostiosoitteen oikeinkirjoitus sekä roskapostikansio siltä varalta, että pyyntö on ohjautunut sinne.

Työskentelyyn liittyvät vakuutukset

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela), kun hänelle on Suomessa myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla. Apurahansaajan on huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Lue lisää apurahansaajan sosiaaliturvasta, Mela

Ilmoitus verottajalle

Avustuksensaajan on huolehdittava itse tarvittaessa tiedot myönnetystä avustuksesta verottajalle.

Hakemuksen tekeminen

Avustusta voi hakea täyttämällä sähköinen hakulomake verkkopalvelussa. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia, avustus- tai yhteistyöpyyntöjä, hakemusten liitteitä tai lisätietoja ei käsitellä.

Verkkopalveluun on kirjauduttava verkkopankkitunnuksilla. Henkilöt, joilla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia, kirjautuvat palveluun luomalla käyttäjätunnukset. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua tämän sivun ohjeisiin avustuksen hakemisesta. Ohjeita päivitetään aika ajoin, joten ne on hyvä lukea läpi uudelleen myös seuraavaa hakemusta tehdessä.

Verkkopalvelu ohjaa hakijaa hakemuksen tekemisessä. ?-merkeistä löytyy lisätietoa ja -ohjeita, jotka tulevat esiin viemällä kursorin merkin päälle. Lomakkeen voi tallentaa välillä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisiä hakemuksia säilytetään yksi vuosi, minkä jälkeen ne poistetaan järjestelmästä.

Kaikki hakemuksen liitteet on lähetettävä yhdessä hakemuksen kanssa. Pyydetyt liitteet toimitetaan pdf-muodossa yhdeksi tiedostoksi koottuna (maksimikoko 5 MB), ja toisena liitteenä hakemukseen liitetään mukaan rahoitussuunnitelma. Säätiö käyttää:

Hakemuksen lähettämisen jälkeen toimitettuja tietoja ei huomioida, lukuun ottamatta mahdollisia muutoksia haettavan kohteen rahoitustilanteessa, mistä hakijan on ilmoitettava säätiölle sähköpostitse saatio@jaes.fi.

Hakemuksen käsittelyaika lähettämisen jälkeen on noin 4–6 kuukautta. (ks. Hakemusten käsittelystä).

Säätiö käsittelee hakemukset yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, eikä tarjoa neuvontaa hakemuksen sisällölliseen muotoiluun esimerkiksi aiheen, tutkimus- tai rahoitussuunnitelman osalta.

Säätiö on tarvittaessa yhteydessä hakijaan, mikäli tarvitsee lisätietoja.

Säätiön linjauksia avustuksille

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia kansainvälisesti merkittävälle ja tieteelliseen läpimurtoon pyrkivälle tutkimukselle sekä taiteelle ja kulttuurille, jolla on edellytykset täyttää vaativat kansainväliset kriteerit. Säätiö myöntää avustuksia valikoidusti myös muun muassa korkeakouluopetukseen, liikuntaan ja kolmannen sektorin toimintaan liittyville hankkeille.

Tieteellisen tutkimuksen hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkijan ja työryhmän ammattitaitoon ja saavutuksiin sekä tutkimuksen tavoitteisiin, toteuttamissuunnitelmaan ja tulosten merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen. Tutkimusryhmällä pitää olla käytettävissä asianmukainen infrastruktuuri, yhteistyökumppanit tai tarvittava erikoisosaaminen.

Tieteen avustukset kohdistuvat pääasiassa tutkimusryhmille ja postgraduate-tutkimuksen ja -opiskelun tukemiseen. Yksittäisiä väitöskirjoja ei tueta, mutta ne voivat sisältyä tutkimukselle myönnettyyn avustukseen.

Hakemuksissa tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä ja toteuttamissuunnitelman realistinen. Rahoitussuunnitelman on oltava kohtuullinen, selkeä ja hyvin perusteltu. Hankkeen merkittävyyden ja vaikuttavuuden mittaaminen ja konkretisointi on myös arviointikriteeri.

Avustusta voi hakea lyhytkestoiseen (yksi vuosi tai alle) tai monivuotiseen hankkeeseen: kesto esitetään ja perustellaan hakemuksessa, ja arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Hankkeeseen, jolle säätiö on jo myöntänyt avustuksen, voi hakea uutta avustusta uudella hakemuksella, jos hankkeen tulokset osoittavat huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat uusiin tutkimusavauksiin tai toiminnan kehittäminen sitä perustellusti edellyttää.

Säätiö käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tukena. Asiantuntijoiden henkilöllisyydet ja heidän perustelunsa eivät ole julkisia. Säätiö ei perustele päätöksiään.

Avustus voidaan myöntää ehdollisena.

Säätiö edellyttää, että tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä (www.tenk.fi).

Proof of Concept -hankkeet

Säätiö myöntää avustuksia myös riskipitoisille Proof of Concept -hankkeille. Hankkeet ovat yksittäisen henkilön ja/tai pienen työryhmän toteutettavissa, ja rahoituksen kesto on enimmillään kaksi vuotta. Hakea voivat väitelleet tutkijat uran kaikissa vaiheissa.

Proof of Concept -hankkeen idea on lupaava, mutta aiempia tuloksia alalta on vähän. Alustavat, ideaa tukevat tulokset ovat eduksi, mutta hankkeen tarkoituksena on kerätä riittävästi ratkaisevia tuloksia laajemman hankkeen pohjaksi. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkijan uran tuotteliaisuuteen, hankkeen alkuperäisyyteen ja läpimurron mahdollisuuteen.

Proof of Concept -hanke voi johtaa laajempaan tutkimuskokonaisuuteen, ja onnistuneen hankkeen jälkeen uuden hakemuksen jättäminen on mahdollista. Tulosten on selkeästi osoitettava, että hankkeen jatkaminen voisi olla kansainvälisesti merkittävä ja mahdollisesti johtaa tieteelliseen läpimurtoon.

Tietosuoja

Lähettäessään avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla.

Lue lisää tietosuojasta

Jane ja Aatos Erkon säätiön tietosuojaseloste