Suomi / English / Svenska

YLEISET HAKUOHJEET

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.

Toiminnan painopiste on postgraduate-tutkimuksen jälkeisessä ajassa, yksittäisiä väitöskirjoja ei tueta.


Sisällysluettelo


Otsikoita klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan haluttuun kohtaan tekstissä.

Hakemusten käsittelystä

Jane ja Aatos Erkon säätiö vastaanottaa avustushakemuksia vuoden jokaisena päivänä, eikä erillisiä hakuaikoja ole. Avustushakemuksia otetaan vastaan vain sähköisesti verkkopalvelun kautta. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia tai avustuspyyntöjä ei käsitellä.

Avustuksista päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu neljästi vuodessa maalis-, touko-, syys- ja joulukuussa. Tarkat päivämäärät eivät ole julkisia. Kokouksissa käsiteltävien hakemusten määrä vaihtelee, eikä säätiö takaa, että hakemus käsitellään tietyssä kokouksessa. Parhaiten hakemuksen käsittelyn aikatauluun voi vaikuttaa lähettämällä hakemus säätiölle 5 kuukautta ennen toivottua kokouskuukautta. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4–6 kuukautta. Säätiö ei tarjoa hakemusten käsittelyyn liittyen väliaikatietoja.

Säätiö ei perustele päätöksiään.

Hakemukset käsitellään seuraavasti:

 1. toimiston valmistelu
 2. asiantuntijakäsittely
 3. valiokuntakäsittely
 4. hallituksen päätös

Tieteen alojen hakemuksista säätiön hallituksen maalis- ja syyskuun kokouksissa käsitellään lääketieteen hakemuksia. Touko- ja joulukuun kokouksissa käsitellään tekniikan alojen hakemuksia. Kulttuurin, taiteen ja muiden alojen hakemuksia käsitellään kaikissa kokouksissa.

Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti, ja päätöksenteossa sovelletaan erittäin tarkkoja esteellisyysperiaatteita. Myönnetty avustus voidaan peruuttaa, jos esteellisyys todetaan päätöksenteon jälkeen.

Säätiön käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden henkilöllisyyksiä tai heidän perustelujaan ei julkisteta.

Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua huolellisesti näihin ohjeisiin avustuksen hakemisesta.


Avustuspäätöksestä tiedottaminen

Hakijat saavat tiedon päätöksestä pian sen kokouksen jälkeen, missä hakemus on käsitelty. Myönteiset avustuspäätökset lähetetään myöntökirjeellä postitse. Ne julkaistaan myös Jane ja Aatos Erkon säätiön verkkosivuilla, minkä jälkeen myöntöpäätös on julkinen ja vapaasti avustuksensaajan tiedotettavissa omille kohderyhmilleen. Kielteiset avustuspäätökset toimitetaan hakijoille sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin roskapostikansio on hyvä tarkistaa aika ajoin sen varalta, että ilmoitus on päätynyt vahingossa sinne.

Säätiö ei tarjoa hakemusten käsittelyyn liittyen väliaikatietoja, eikä perustele päätöksiään.


Kuka voi hakea avustusta

Ennen hakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua säätiön sääntöihin, tämän sivun yleisiin hakuohjeisiin sekä säätiö linjaukset avustuksiin.Avustusta voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut organisaatiot. Myös ulkomailla asuvat tai toimivat henkilöt tai tahot voivat hakea, mutta avustuksen kohteella on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen.

Hakea voi:

 • yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin
 • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä työskentelyyn ja/tai kuluihin. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka toimii päähakijana ja vastaa mahdollisesti myönnettävän avustuksen käytöstä ja raportoinnista säätiölle ja muille ryhmän jäsenille sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus: työryhmän jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista avustusta samaan hankkeeseen toisella hakemuksella.
 • rekisteröity yhteisö työskentelyyn ja/tai kuluihin, ml. palkkakustannuksiin. Jos yhteisöä ei ole rekisteröity, hakemus jätetään työryhmänä (ks. edellinen kohta).
 • useampi työryhmä ja/tai organisaatio yhdessä työskentelyyn ja/tai kuluihin. Työryhmät voivat edustaa eri organisaatioita. Usean osapuolen yhteisellä hakemuksella on oltava yksi vastuuhenkilö/organisaatio, joka toimii päähakijana, ja vastaa mahdollisesti myönnettävän avustuksen käytöstä ja raportoinnista säätiölle ja avustuksen muille osapuolille sekä tarvittaessa eläkelaitokselle (Mela) ja verottajalle. Samaa kohdetta varten tehdään vain yksi hakemus: eri osapuolet eivät voi hakea avustusta samaan hankkeeseen toisella hakemuksella. Huom! Mahdollinen avustus voidaan maksaa vain vastuuhenkilön edustamalle organisaatiolle tai vastuuorganisaatiolle, joka vastaa avustuksen jakamisesta eteenpäin muille avustuksen osapuolille.

Avustushakemuksia otetaan vastaan vain sähköisesti verkkopalvelun kautta. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia, avustuspyyntöjä, hakemusten liitteitä tai lisätietoja ei käsitellä.

Avustusta voi hakea lyhytkestoiseen (alle yksi vuosi) tai monivuotiseen tutkimukseen, hankkeeseen tai toimintaan: kesto esitetään ja perustellaan hakemuksessa, ja arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jo myönnettyyn avustukseen on mahdollista hakea uutta avustusta tietyin edellytyksin (kts. kohta Säätiön linjaukset avustuksille).


Mihin avustusta ei myönnetä

Jane ja Aatos Erkon säätiö ei myönnä avustusta

 • voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan: avustuksen kohteen tulee olla yleisesti hyödynnettävissä
 • sosiaalisin perustein
 • väitöskirjoihin
 • opintojen rahoittamiseen, työharjoitteluun
 • matka-apurahana
 • minkään toiminnan rahoittamiseksi pysyvästi
 • sponsorointiin

Säätiö myöntää avustuksia ainoastaan hakemusten perusteella, myös mahdollisten yhteistyöhankkeiden osalta.


Yleiskustannusosuus tieteellisen tutkimuksen avustushakemuksissa

Säätiö ei noudata kokonaiskustannusmallia, vaan enintään 15 % yleiskustannusosuutta hankkeen suorista kustannuksista. Suoria kustannuksia ovat palkat ja palkkiot sekä tutkimuskulut. Laitekustannuksia ei hyväksytä yleiskustannusosuuteen.

Yleiskustannusosuus on arviointikriteeri.


Palkka vai apuraha

Avustushakemukseen voi sisällyttää työ- tai tuotantoryhmään kuuluvien henkilöiden palkkakustannukset työskentelyyn käytetyn työajan mukaisesti. Työsuoritusta ei voi maksaa työryhmän jäsenelle apurahana.Henkilösivukustannusten osuus palkoista tulee olla enintään 35 %. Palkat henkilösivukuluineen huomioidaan myös yleiskustannusosuuden laskennassa.


Haettavan avustuksen määrä

Haettavan avustuksen määrälle tai rahoitussuunnitelman kustannuserille ei ole ylä- tai alarajaa tai muita rajoitteita. Kustannusten tulee olla kohtuulliset ja hyvin perustellut.Hakemukseen on liitettävä mukaan rahoitussuunnitelma. Säätiö käyttää yhteistä rahoitussuunnitelmapohjaa tieteen hakemuksille sekä yhteistä rahoitussuunnitelmapohjaa kulttuuri-, taide- ja muiden alojen hakemuksille. Hakemukseen mahdollisesti liitettyjä muita laskelmia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä. Rahoitussuunnitelmaa tulee kirjallisesti selventää laskentapohjan toisella sivulla. Konsortiot tarkentavat hankkeen osapuolien osuudet kokonaisbudjetista laskentapohjan toisella sivulla.

Säätiön hallituksen mahdollinen avustuspäätös on sidottu hakemuksen mukana toimitettuun alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan, jota tulee tutkimuksen tai hankkeen aikana noudattaa. Tutkimuksen/hankkeen sekä budjetin merkittävät muutokset on hyväksytettävä etukäteen säätiöllä kirjallisesti. Pyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen saatio@jaes.fi. Väliraportteihin kirjattuja muutospyyntöjä ei käsitellä.


Suositukset

Suositus on hyvä pyytää henkilöltä, joka pystyy avaamaan tutkimuksen, hankkeen tai toiminnan merkittävyyttä sekä arvioimaan hakijan kykyä suorittaa se. Suosituspyynnöt (enint. 5 pyyntöä) lähetetään suosittelijoille sähköisesti verkkopalvelun kautta hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Viestissä on mukana linkki verkkopalveluun, jossa suosittelija voi lähettää suosituksensa pdf-muodossa. Suositus kohdistuu oikeaan hakemukseen suosituskoodin avulla. Suositukset on toimitettava 7 päivän kuluessa pyynnön toimittamisesta.Suosittelija ei näe hakemusta, eikä hakija voi nähdä suositusta tai sitä, onko suositusta jätetty.

Muilla tavoin toimitettuja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä.


Työskentelyyn liittyvät vakuutukset

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela), kun hänelle on Suomessa myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla.Apurahansaajan on huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta.

Lue lisää apurahansaajan sosiaaliturvasta, Mela


Ilmoitus verottajalle

Avustuksensaajan on huolehdittava itse tarvittavat tiedot myönnetystä avustuksesta verottajalle.


Hakemuksen tekeminen

Avustusta voi hakea täyttämällä sähköinen hakulomake verkkopalvelussa. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia, avustus- tai yhteistyöpyyntöjä, hakemusten liitteitä tai lisätietoja ei käsitellä. Verkkopalveluun on kirjauduttava verkkopankkitunnuksilla. Muualla kuin Suomessa asuvat tai toimivat hakijat kirjautuvat palveluun luomalla käyttäjätunnukset. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua tämän sivun ohjeisiin avustuksen hakemisesta. Ohjeita päivitetään aika ajoin, joten ne on hyvä lukea läpi uudelleen myös seuraavaa hakemusta tehdessä.

Verkkopalvelu ohjaa hakijaa hakemuksen tekemisessä. ?-merkeistä löytyy lisätietoa ja -ohjeita, jotka tulevat esiin viemällä kursorin merkin päälle. Lomakkeen voi tallentaa välillä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisiä hakemuksia säilytetään yksi vuosi, minkä jälkeen ne poistetaan järjestelmästä.

Kaikki hakemuksen liitteet on lähetettävä yhdessä hakemuksen kanssa. Hakemuksen lähettämisen jälkeen toimitettuja tietoja ei huomioida, lukuun ottamatta mahdollisia muutoksia haettavan kohteen rahoitustilanteessa, mistä hakijan on ilmoitettava säätiölle sähköpostitse saatio@jaes.fi. Liitteet toimitetaan pdf-muodossa yhdeksi tiedostoksi koottuna (maksimikoko 5 MB). Lisäksi hakemukseen liitetään mukaan rahoitussuunnitelma. Säätiö käyttää yhteistä rahoitussuunnitelmapohjaa tieteen hakemuksille sekä yhteistä rahoitussuunnitelmapohjaa kulttuuri-, taide- ja muiden alojen hakemuksille

Hakemuksen käsittelyaika lähettämisen jälkeen on noin 4–6 kuukautta.

Säätiö käsittelee hakemukset yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, eikä tarjoa neuvontaa hakemuksen sisällölliseen muotoiluun esimerkiksi aiheen, tutkimus- tai rahoitussuunnitelman osalta.

Säätiö on tarvittaessa yhteydessä hakijaan, mikäli tarvitsee lisätietoja.


Säätiön linjauksia avustuksille

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia kansainvälisesti merkittävälle ja tieteelliseen läpimurtoon pyrkivälle tutkimukselle sekä taiteelle ja kulttuurille, jolla on edellytykset täyttää vaativat kansainväliset kriteerit. Säätiö myöntää avustuksia valikoidusti myös muun muassa korkeakouluopetukseen, liikuntaan ja kolmannen sektorin toimintaan liittyville hankkeille. Tieteellisen tutkimuksen hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkijan ja työryhmän ammattitaitoon ja saavutuksiin sekä tutkimuksen tavoitteisiin, toteuttamissuunnitelmaan ja tulosten merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen. Tutkimusryhmällä pitää olla käytettävissä asianmukainen infrastruktuuri, yhteistyökumppanit tai tarvittava erikoisosaaminen.

Tieteen tutkimuksen avustukset kohdistuvat pääasiassa tutkimusryhmille ja postdoc-vaiheen jälkeiseen aikaan. Yksittäisiä väitöskirjoja ei tueta, mutta ne voivat sisältyä tutkimukseen myönnettyyn avustukseen.

Hakemuksissa tavoitteiden tulee olla selkeästi määritelty ja toteuttamissuunnitelman realistinen. Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman on oltava kohtuullinen, selkeä ja hyvin perusteltu. Hankkeen merkittävyyden ja vaikuttavuuden mittaaminen ja konkretisointi on myös arviointikriteeri.

Avustusta voi hakea lyhytkestoiseen (alle yksi vuosi) tai monivuotiseen tutkimukseen: kesto esitetään ja perustellaan hakemuksessa, ja arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jo myönnettyyn avustukseen voi hakea uutta avustusta, jos tutkimuksen tulokset osoittavat huomattavaa tieteellistä arvoa, ja johtavat uusiin tutkimusavauksiin tai toiminnan kehittäminen sitä perustellusti edellyttää.

Avustus voidaan myöntää ehdollisena.

Avustuksia ei myönnetä opiskeluun ja opintomaksuihin, väitöskirjatyöhön eikä matka-apurahana. Säätiö ei myöskään rahoita mitään toimintaa pysyvästi. Kts. myös kohta Mihin avustusta ei myönnetä.

Säätiö käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksenteon tukena. Asiantuntijoiden henkilöllisyydet ja heidän perustelunsa eivät ole julkisia. Säätiö ei perustele päätöksiään.


Proof of Concept

Säätiö myöntää avustuksia myös tieteen ja taiteen riskipitoisille Proof of Concept -tutkimuksille, joita voivat hakea väitelleet tutkijat uran kaikissa vaiheissa. Tutkimukset ovat yksittäisen tutkijan ja/tai pienen työryhmän toteutettavissa, ja rahoituksen kesto on enimmillään kaksi vuotta. Proof of Concept -tutkimuksen idea on lupaava, mutta aiempia tuloksia tutkimusalalta on vähän. Alustavat, ideaa tukevat tulokset ovat eduksi, mutta tutkimuksen tarkoituksena on kerätä riittävästi ratkaisevia tutkimustuloksia laajemman tutkimushankkeen pohjaksi. Hakemuksen arvionnissa kiinnitetään huomiota tutkijan uran tuotteliaisuuteen, tutkimuksen alkuperäisyyteen ja läpimurron mahdollisuuteen.

Proof of Concept -hanke voi johtaa laajempaan tutkimuskokonaisuuteen, ja jatkoavustuksen hakeminen on mahdollista. Tulosten on selkeästi osoitettava, että jatkohanke voisi olla kansainvälisesti merkittävä ja mahdollisesti johtaa tieteelliseen läpimurtoon.


Tulevaisuuden tekijät -ohjelma

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön yhteinen Tulevaisuuden tekijät -ohjelma on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen, ensisijaisesti teknologia-alojen kunnianhimoisille tutkimuksille, jotka

 • vahvistavat monialaista yhteistyötä ja rakentavat ekosysteemiä
 • vastaavat selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
 • tähtäävät kansainväliseen läpimurtoon ja vahvistavat strategista osaamista.

Avustus jaetaan vuosittain, ja haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahakuvaiheeseen sekä ideoiden sparraukseen ja varsinaiseen hakuun.

Lisätietoja ohjelmasta ja ohjeita hakemiseen löytyy täältä.


Tietosuoja

Lähettäessään avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla.

Lue lisää tietosuojasta

Jane ja Aatos Erkon säätiön tietosuojaseloste