Suomi / English / Svenska

OHJEET AVUSTUKSEN HAKUUN

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikataulun mukaisesti.

Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.

Vain sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään.

Hakemukset käsitellään seuraavasti:

 1. Toimiston valmistelu
 2. Asiantuntijakäsittely
 3. Valiokuntakäsittely
 4. Hallituksen päätös

Mikäli kysymyksiä avustuksen hausta ilmaantuu, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Jane ja Aatos Erkon säätiöön saatio@jaes.fi
Mikäli lomakkeen kanssa on teknisiä ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä hakemustukeen hakemustuki@datalink.fiHakemuksen liitteet

Kun avustusta haetaan tieteellistä tutkimusta varten, liitteenä tulee olla

 • tutkimus- tai hankesuunnitelman lyhennelmä, enintään kolmen liuskan mittainen
 • tarvittaessa tutkimuksen tekninen kuvaus
 • ansioluettelo tai vastaava, enintään kolmen liuskan mittainen
 • julkaisuluettelo
 • mahdollinen työn ohjaajan lausunto
 • suositukset
 • perusteltu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija rahoitusta myös muista lähteistä. Anomuksia käsiteltäessä kiinnitetään huomiota budjetin kohtuullisuuteen ja tutkijoiden määrä on perusteltava
 • säätiö ei käytä kokonaiskustannusmallia, vaan hankkeen suoria kustannuksia ja enintään 15 % yleiskustannusosuutta. Suorissa kustannuksissa tulevat palkat (henkilösivukustannusten osuus palkoista 30–35 %), tutkimuskulut ja tarvittavat palvelut. Pääsääntöisesti säätiö ei rahoita laitteiden hankintakustannuksia.

 

Jane ja Aatos Erkon säätiön tieteellisen tutkimuksen kriteerit

Jane ja Aatos Erkon säätiön taide- ja kulttuurihankkeiden kriteerit

 

Haettaessa hankeavustusta työryhmälle kaikki ryhmän jäsenet ilmoitetaan hakemuksessa ja heidän ansioluettelonsa yhteenveto liitetään hakemukseen.

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Päätökset avustuksista

Hakijalle ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä kirjallisesti mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kohdassa myönnetyt avustukset.

Kielteisistä päätöksistä ilmoitamme sähköpostitse. Säätiö ei perustele päätöksiään.

Avustuksen maksatus tapahtuu yliopiston tai muun vastaavan tutkimusyhteisön kautta.

Ilmoitus verottajalle

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saamansa avustus veroilmoituksessaan.

Apurahansaajien sosiaaliturva

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla.

Lue lisää apurahansaajien sosiaaliturvasta, Mela

Raportointi

Jane ja Aatos Erkon säätiö seuraa rahoittamiensa tutkimusten etenemistä, vaikuttavuutta ja avustuksen käyttöä. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen avustuksen saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Avustuksen saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista pitemmän avustuksen osalta vuosittain ja lyhyemmän, kun hanke on valmistunut. Varainkäytöstä säätiölle tulee raportoida vuosittain.

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää avustuksen saajilta lisäselvityksiä.

Maksatuksen keskeyttäminen, rahoituksen palauttaminen ja takaisinperintä

Mikäli sovittua tutkimus- ja tai opiskeluraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää avustuksen maksaminen.

Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että avustuksen saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista. Säätiön hallituksella on aina oikeus keskeyttää avustuksen maksaminen jos ilmenee erityisen painavia syitä.

Jos tutkimuksen suorittaminen tai jatko-opinnot jostain syystä keskeytyvät, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta avustuksesta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä. Takaisinperintä voidaan myös tehdä jos hankkeen toteutus on tehty hankkeesta sovitun ehtojen vastaisesti.

Tietosuoja

Lähettäessään avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. 

Lue lisää tietosuojasta

Lue lisää rekisteriselosteesta