Suomi / English / Svenska

ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

 

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har som främsta mål att främja högkvalitativ forskning, särskilt inom medicin, teknik och ekonomi, samt högkvalitativ konst och kultur. Stiftelsen stöder med eftertanke också andra projekt som främjar välmående till förmån för den finska nationen. Verksamheten kan bedrivas också utanför Finland, men den måste ha en klar och stark anknytning till Finland.

När det gäller vetenskaplig forskning ligger tyngdpunkten i stiftelsens verksamhet på att stödja postgradual forskning och postgraduala studier. Stiftelsen stöder inte enskilda doktorsavhandlingar, men doktorsavhandlingsarbete kan ingå i projekthelheterna.

Innan ansökan fylls i ska man noggrant läsa igenom dessa anvisningar om ansökan om bidrag.


Innehållsförteckning

Genom att klicka på rubrikerna kan du gå direkt till önskad punkt.

Behandling av ansökningar

Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar om bidrag alla dagar om året, det finns inga separata ansökningstider. Ansökningar om bidrag tas emot endast elektroniskt via webbtjänsten. Ansökningar eller begäran om bidrag som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

Stiftelsens styrelse beslutar om bidrag fyra gånger om året vid sammanträden i mars, maj, september och december. De exakta datumen är inte offentliga. Stiftelsen garanterar inte att en ansökan behandlas vid ett visst sammanträde. Det bästa sättet att påverka tidtabellen för behandlingen av ansökan är att sända ansökan till stiftelsen 6 månader före önskad sammanträdesmånad. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 4–6 månader.

I fråga om ansökningar inom vetenskapsgrenar behandlar stiftelsens styrelse ansökningar inom medicin vid sammanträden i mars och september. Vid sammanträden i maj och december behandlas ansökningar från tekniksektorn. Ansökningar inom kultur, konst och andra områden behandlas vid alla sammanträden.

Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar.

Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Ansökningarna behandlas enligt följande:

 1. förberedelse på byrån
 2. expertbehandling
 3. utskottsbehandling
 4. styrelsens beslut

Ansökningarna behandlas konfidentiellt och jävsprinciperna iakttas vid beslutsfattandet.

Identiteten på de utomstående experter som stiftelsen anlitar eller deras motiveringar offentliggörs inte.

Information om bidragsbeslut

Sökandena informeras om beslutet kort efter det sammanträde där ansökan har behandlats.

De positiva bidragsbesluten sänds per post med ett brev om beviljande. De publiceras också på Jane och Aatos Erkkos stiftelses webbplats, varefter beslutet om beviljande är offentligt och bidragstagaren kan fritt informera om det för sina målgrupper.

Negativa bidragsbeslut sänds till sökandena per e-post till den e-postadress som anges i ansökan. Det är bra att kontrollera mappen för skräppost i e-posten för den händelse att meddelandet av misstag styrts dit.

Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar och motiverar inte sina beslut.

Vem kan ansöka om bidrag

Innan ansökan fylls i är det bra att läsa igenom stiftelsens stadgar samt de allmänna ansökningsanvisningarna på denna sida. Bidrag kan sökas av alla finländare eller i Finland bosatta eller verksamma privatpersoner, registrerade föreningar och andra organisationer. Även personer eller aktörer som bor eller är verksamma utomlands kan ansöka om bidrag, men bidragsobjektet ska ha en klar och stark anknytning till Finland. Sökanden ska vara myndig.

Bidrag kan sökas för kortvariga projekt (ett år eller kortare tid) eller fleråriga projekt.

Ansökan kan göras:

 1. Personligen för eget arbete och/eller egna kostnader i olika skeden av karriären.
 2. Av en arbetsgrupp bestående av flera personer för arbete och/eller kostnader.
  Arbetsgruppen ska ha en ansvarig person som är huvudsökande och som ansvarar för användningen och rapporteringen av det bidrag som eventuellt beviljas till stiftelsen och de övriga medlemmarna i gruppen samt vid behov till pensionsanstalten (LPA) och skattemyndigheten.Det går att lämna in endast en ansökan för samma ändamål: arbetsgruppens medlemmar kan inte ansöka om ett personligt bidrag för samma projekt genom olika ansökningar.
 3. Flera arbetsgrupper och/eller organisationer som en sammanslutning, dvs. ett konsortium, för arbete och/eller kostnader.
  I ett konsortium kan arbetsgrupperna företräda olika organisationer. En gemensam ansökan från flera parter ska ha en ansvarig person/organisation som är huvudsökande och ansvarar för användningen och rapporteringen av eventuellt beviljat bidrag till stiftelsen och andra parter i bidraget samt vid behov till pensionsanstalten (LPA) och skattemyndigheten.För samma ändamål kan endast en ansökan göras: konsortiets olika parter kan inte ansöka om bidrag för samma projekt genom olika ansökningar. Obs! Eventuellt bidrag kan betalas endast till den organisation som den ansvariga personen företräder eller till den ansvariga organisation som ansvarar för att bidraget förmedlas vidare till andra parter i projektet.
 4. Av en registrerad sammanslutning för arbete och/eller kostnader, inklusive lönekostnader. Om sammanslutningen inte är registrerad ska ansökan lämnas in som en arbetsgrupp (se föregående punkter).

Nytt bidrag för samma projekt

För ett projekt för vilket stiftelsen redan har beviljat bidrag kan ett nytt bidrag sökas genom en ny ansökan, om resultaten av projektet visar ett betydande vetenskapligt värde och leder till nya forskningsöppningar eller om utvecklandet av verksamheten med fog förutsätter det.

Handläggnings- och utvärderingsprocessen för ansökan samt anvisningarna är då desamma som för den ansökan om bidrag som gjordes första gången.

Om ett nytt bidrag beviljats för projektet, ska det föregående bidraget ha slutrapporterats på ett godkänt sätt innan utbetalningen av det nya bidraget inleds.

Om bidrag har blivit oanvänt från det föregående bidraget, ska man kontakta stiftelsen saatio@jaes.fi.

För vad beviljas inte bidrag

Jane ja Aatos Erkkos stiftelse beviljar inte bidrag

 • för vinstdrivande affärsverksamhet
 • på sociala grunder
 • för enskilda doktorsavhandlingar (en doktorsavhandling kan dock ingå i det bidrag som beviljats för forskningen)
 • för finansiering av studier och arbetspraktik
 • för resestipendier
 • för permanent finansiering av någon verksamhet
 • för verksamhet som omfattas av den offentliga serviceproduktionen

Stiftelsen beviljar endast bidrag och ingår t.ex. inte sponsor- eller samarbetsavtal.

Omkostnadsandelen i ansökningar om bidrag för vetenskaplig forskning

Stiftelsen tillämpar inte totalkostnadsmodellen, utan högst 15 % av omkostnadsandelen av de direkta kostnaderna för ett projekt. Direkta kostnader är löner inklusive lönebikostnader och arvoden samt forskningskostnader. Apparatkostnader godkänns inte i omkostnadsandelen.

Omkostnadsandelen är ett bedömningskriterium.

Lön eller stipendium

I ansökan om bidrag kan ingå lönekostnaderna för personer som hör till en arbets- eller produktionsgrupp, inklusive projektledaren, enligt den arbetstid som använts för arbetet.  Lagstadgade lönebikostnader enligt kollektivavtalet. Arbetsprestationen kan inte betalas som stipendium.

Beloppet av det bidrag som söks

Det finns inga övre eller nedre gränser eller andra begränsningar för beloppet av det bidrag som söks eller för utgiftsposterna i finansieringsplanen. Kostnaderna ska vara skäliga och väl motiverade.

Till ansökan ska fogas en finansieringsplan:

De kalkyler som eventuellt fogats till ansökan och som gjorts på något annat sätt beaktas inte vid behandlingen av ansökan.

Finansieringsplanen ska förtydligas skriftligt på andra sidan av finansieringsplansunderlaget. Konsortier ska precisera projektparternas andelar av totalbudgeten på andra sidan av finansieringsplansunderlaget.

Ett eventuellt bidragsbeslut av stiftelsens styrelse är bundet till den ursprungliga finansieringsplan som bifogats ansökan och som ska följas under projektet.

Rekommendationer

Det är bra att begära rekommendationer av en person som kan förklara forskningens, projektets eller verksamhetens betydelse och bedöma sökandens förmåga att utföra den.

Rekommendationer till ansökan kan begäras av högst fem referenspersoner.

Sökanden uppger i sin ansökan referenspersonernas e-postadresser, till vilka en begäran om rekommendation skickas automatiskt när sökanden skickar ansökan. Begäran om rekommendation skickas på adressen hakemustuki@datalink.fi. Meddelandet innehåller en länk genom vilken referenspersonen kan skicka rekommendationen i pdf-format om han eller hon så önskar. Rekommendationen riktar sig till rätt ansökan med hjälp av den rekommenderade koden i meddelandet. Rekommendationerna ska lämnas in inom 7 dagar från det att begäran lämnades in.

Sökanden ansvarar för att e-postadresserna är korrekt skrivna och att referenspersonerna på förhand är medvetna om en ankommande begäran. Begäran om rekommendationer kan inte lämnas in på nytt och stiftelsen tar inte emot rekommendationer som lämnats in på något annat sätt. Referenspersonen ser inte ansökan och sökanden kan inte se rekommendationen eller huruvida en rekommendation har lämnats in.

Om en begäran inte har kommit in till referenspersonens e-post, är det bra att kontrollera att e-postadressen är korrekt och mappen för skräppost för den händelse att begäran i misstag har styrts dit.

Försäkringar i anslutning till arbete

En stipendiat som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig själv vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) när han eller hon i Finland har beviljats stipendium med stöd av vilket han eller hon arbetar i Finland utan avbrott i minst fyra månader. Under vissa förutsättningar kan stipendiaterna arbeta med stipendium också utomlands.

Stipendiaten ska själv se till att försäkringarna tecknas och betalas.

Läs mer om stipendiaters socialskydd, LPA

Anmälan till skattemyndigheten

En bidragstagare ska vid behov själv se till att behövliga uppgifter om det beviljade bidraget anmäls till skattemyndigheten.

Inlämnande av ansökan

Bidrag kan sökas genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i webbtjänsten. Ansökningar, begäran om bidrag eller samarbete, bilagor till ansökningar eller tilläggsupplysningar som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

Logga in i webbtjänsten med nätbankskoder. Personer som inte har finländska nätbankskoder loggar in i tjänsten genom att skapa användarnamn. Innan ansökan fylls i ska sökanden läsa igenom anvisningarna på denna sida om ansökan om bidrag. Anvisningarna uppdateras med jämna mellanrum, så det är bra att läsa dem på nytt också när nästa ansökan görs.

Webbtjänsten vägleder sökanden i att göra ansökan. Vid ?-märken finns mer information och anvisningar som kommer fram när du för kursorn över märket. Du kan spara blanketten emellanåt och fortsätta att fylla i den senare. Ansökningar som inte slutförts bevaras i ett år, varefter de raderas ur systemet.

Alla bilagor till ansökan ska skickas tillsammans med ansökan. Bilagorna ska skickas i pdf-format som en enda fil (maximistorlek 5 MB). Till ansökan bifogas dessutom en finansieringsplan. Stiftelsen använder

De uppgifter som lämnats efter det att ansökan skickats beaktas inte, med undantag för eventuella ändringar i det ansökta objektets finansieringssituation, som sökanden ska meddela stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi.

Handläggningstiden för ansökan efter att den skickats är cirka 4–6 månader. (se Behandling av ansökningar)

Stiftelsen behandlar ansökningarna på ett jämlikt och opartiskt sätt och ger inte råd om hur ansökan ska formuleras innehållsmässigt t.ex. i fråga om temat, forsknings- eller finansieringsplanen.

Stiftelsen kontaktar vid behov sökanden, om den behöver ytterligare information.

Stiftelsens riktlinjer för bidrag

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bl.a. högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

Vid bedömningen av ansökan om bidrag för vetenskaplig forskning fästs särskild uppmärksamhet vid forskarens och arbetsgruppens yrkesskicklighet och resultat samt forskningens mål, genomförandeplanen och resultatens betydelse och genomslagskraft. Forskningsgruppen ska ha tillgång till lämplig infrastruktur, samarbetspartner eller behövlig specialkompetens.

Bidrag för vetenskap riktas huvudsakligen till forskningsgrupper och för att stödja postgradual forskning och postgraduala studier. Enskilda doktorsavhandlingar stöds inte, men de kan ingå i det bidrag som beviljats för forskningen.

I ansökningarna ska målen vara klart definierade och genomförandeplanen realistisk. Finansieringsplanen ska vara skälig, tydlig och väl motiverad. Mätning och konkretisering av projektets betydelse och genomslag är också ett bedömningskriterium.

Bidrag kan sökas för kortvariga (ett år eller kortare tid) eller fleråriga projekt: varaktigheten anges och motiveras i ansökan och bedöms i samband med behandlingen av ansökan.

För ett projekt för vilket stiftelsen redan har beviljat bidrag kan ett nytt bidrag sökas genom en ny ansökan, om resultaten av projektet visar ett betydande vetenskapligt värde och leder till nya forskningsöppningar eller om utvecklandet av verksamheten med fog förutsätter det.

Stiftelsen anlitar utomstående experter som stöd för beslutsfattandet. Experternas identitet och motiveringar är inte offentliga. Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Bidraget kan beviljas villkorligt.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi).

Proof of Concept

Stiftelsen beviljar också bidrag för riskfyllda Proof of Concept-projekt. Projekten kan genomföras av en enskild person och/eller en liten arbetsgrupp och finansieringen får pågå i högst två år. Bidrag kan sökas av forskare som har disputerat i alla skeden av karriären.

Idén med Proof of Concept-projekt är att det är fråga om ett lovande projekt, men där de tidigare resultaten inom området är få. Preliminära resultat som stöder idén är till fördel, men syftet med projektet är att samla in tillräckligt med avgörande resultat som grund för ett större projekt. Vid bedömningen av ansökan fästs uppmärksamhet vid produktiviteten under forskarkarriären, projektets autenticitet och möjligheten till genombrott.

Ett Proof of Concept-projekt kan leda till en större forskningshelhet, och efter ett framgångsrikt projekt är det möjligt att lämna in en ny ansökan. Resultaten ska tydligt visa att en fortsättning av projektet kan vara av internationell betydelse och eventuellt leda till ett vetenskapligt genombrott.

Dataskydd

När sökandena skickar en ansökan om bidrag till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar de till stiftelsen uppgifter som gäller dem själva och som bildar ett register som innehåller personuppgifter. Bestämmelser om den registeransvariges rätt att samla in, registrera, använda och i övrigt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskyddet

Läs mer om dataskyddsbeskrivningen