Suomi / English / Svenska

ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

 

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har som främsta mål att främja högkvalitativ forskning, särskilt inom medicin, teknik och ekonomi, samt högkvalitativ konst och kultur. Stiftelsen stöder med eftertanke också andra projekt som främjar välmående till förmån för den finska nationen. Verksamheten kan bedrivas också utanför Finland, men den måste ha en klar och stark anknytning till Finland.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på tiden efter postgradual-forskning, enskilda doktorsavhandlingar stöds inte.


Innehållsförteckning

Genom att klicka på rubrikerna kan du gå direkt till önskad punkt.

Behandling av ansökningar

Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar om bidrag alla dagar om året, det finns inga separata ansökningstider. Ansökningar om bidrag tas emot endast elektroniskt via webbtjänsten. Ansökningar eller begäran om bidrag som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

Beslut om bidrag fattas av stiftelsens styrelse, som sammanträder fyra gånger om året i mars, maj, september och december. De exakta datumen är inte offentliga. Antalet ansökningar som behandlas vid sammanträdena varierar och stiftelsen garanterar inte att ansökan behandlas vid ett visst sammanträde. Det bästa sättet att påverka tidtabellen för behandlingen av ansökan är att sända ansökan till stiftelsen 5 månader före den önskade sammanträdesmånaden. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 4–6 månader. Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar.

Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Ansökningarna behandlas enligt följande:

 1. förberedelse på byrån
 2. expertbehandling
 3. utskottsbehandling
 4. styrelsens beslut

I fråga om ansökningar inom vetenskapsgrenar behandlar stiftelsens styrelse ansökningar inom medicin vid sammanträden i mars och september. Vid sammanträden i maj och december behandlas ansökningar från tekniksektorn. Ansökningar inom kultur, konst och andra områden behandlas vid alla sammanträden.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt och vid beslutsfattandet tillämpas mycket noggranna principer om jäv. Beviljat bidrag kan återkallas, om jäv konstateras efter det att beslutet fattats.

Identiteten på de utomstående experter som stiftelsen anlitar eller deras motiveringar offentliggörs inte.

Innan ansökan fylls i ska sökanden noggrant läsa igenom dessa anvisningar om ansökan om bidrag.

Information om bidragsbeslut

Sökandena informeras om beslutet kort efter det sammanträde där ansökan har behandlats.

De positiva bidragsbesluten sänds per post med ett brev om beviljande. De publiceras också på Jane och Aatos Erkkos stiftelses webbplats, varefter beslutet om beviljande är offentligt och bidragstagaren kan fritt informera om det för sina målgrupper.

Negativa bidragsbeslut sänds till sökandena per e-post till den e-postadress som anges i ansökan. Det är bra att kontrollera mappen för skräppost i e-posten med jämna mellanrum för den händelse att meddelandet av misstag hamnat där.

Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar och motiverar inte sina beslut.

Vem kan ansöka om bidrag

Innan ansökan fylls i är det bra att läsa igenom stiftelsens stadgar, de allmänna ansökningsanvisningarna på denna sida samt stiftelsens riktlinjer för bidrag.

Bidrag kan sökas av alla finländare eller i Finland bosatta eller verksamma privatpersoner, registrerade föreningar och andra organisationer. Även personer eller aktörer som bor eller är verksamma utomlands kan ansöka om bidrag, men bidragsobjektet ska ha en klar och stark anknytning till Finland. Sökanden ska vara myndig.

Ansökan kan göras:

 • personligen för arbete och/eller kostnader
 • av en organisation för arbete inom ett projekt och/eller kostnader för projektet
 • av en arbetsgrupp bestående av flera personer för arbete och/eller kostnader. Arbetsgruppen ska ha en ansvarig person som är huvudsökande och som ansvarar för användningen av det bidrag som eventuellt beviljas och för rapporteringen till stiftelsen och de övriga medlemmarna i gruppen samt vid behov till pensionsanstalten (LPA) och skattemyndigheten. För samma objekt görs endast en ansökan: arbetsgruppens medlemmar kan inte ansöka om ett personligt bidrag för samma projekt med en annan ansökan.
 • av en registrerad sammanslutning för arbete och/eller kostnader, inkl. lönekostnader. Om sammanslutningen inte är registrerad ska ansökan lämnas in som en arbetsgrupp (se föregående punkt).
 • av flera arbetsgrupper och/eller organisationer tillsammans för arbete och/eller kostnader. Arbetsgrupperna kan företräda olika organisationer. En gemensam ansökan från flera parter ska ha en ansvarig person/organisation som är huvudsökande och ansvarar för användningen och rapporteringen av eventuellt beviljat bidrag till stiftelsen och andra parter i bidraget samt vid behov till pensionsanstalten (LPA) och skattemyndigheten. För samma objekt görs endast en ansökan: olika parter kan inte ansöka om bidrag för samma projekt genom en annan ansökan. Obs! Eventuellt bidrag kan betalas endast till den organisation som den ansvariga personen företräder eller till den ansvariga organisation som ansvarar för att bidraget förmedlas vidare till andra parter i bidraget.

Ansökningar om bidrag tas emot endast elektroniskt via webbtjänsten. Ansökningar, begäran om bidrag, bilagor till ansökningar eller tilläggsupplysningar som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

Bidrag kan sökas för kortvarig (ett år eller kortare tid) eller flerårig forskning, projekt eller verksamhet: varaktigheten anges och motiveras i ansökan och bedöms i samband med behandlingen av ansökan. Det är möjligt att under vissa förutsättningar ansöka om nytt bidrag för bidrag som redan beviljats (se Stiftelsens riktlinjer för bidrag).

För vad beviljas inte bidrag

Jane ja Aatos Erkkos stiftelse beviljar inte bidrag

 • för vinstdrivande affärsverksamhet: bidragsobjektet ska kunna utnyttjas allmänt
 • på sociala grunder
 • för doktorsavhandlingar
 • för finansiering av studier, arbetspraktik
 • för resestipendier
 • för permanent finansiering av någon verksamhet
 • för sponsring

Stiftelsen beviljar bidrag endast på basis av ansökningar, även i fråga om eventuella samarbetsprojekt.

Omkostnadsandelen i ansökningar om bidrag för vetenskaplig forskning

Stiftelsen tillämpar inte totalkostnadsmodellen, utan högst 15 % av omkostnadsandelen av de direkta kostnaderna för ett projekt. Direkta kostnader är löner och arvoden samt forskningskostnader. Apparatkostnader godkänns inte i omkostnadsandelen.

Omkostnadsandelen är ett bedömningskriterium.

Lön eller stipendium

I ansökan om bidrag kan ingå lönekostnaderna för personer som hör till en arbets- eller produktionsgrupp enligt den arbetstid som använts för arbetet. En arbetsprestation kan inte betalas till en medlem av arbetsgruppen som stipendium.

Lönebikostnadernas andel av lönerna ska vara högst 35 %. Lönerna jämte lönebikostnader beaktas också vid beräkningen av omkostnadsandelen.

Beloppet av det bidrag som söks

Det finns inga övre eller nedre gränser eller andra begränsningar för beloppet av det bidrag som söks eller för utgiftsposterna i finansieringsplanen. Kostnaderna ska vara skäliga och väl motiverade.

Till ansökan ska fogas en kostnadskalkyl och en finansieringsplan. Stiftelsen använder en gemensam beräkningsgrund för ansökningar inom vetenskap samt ansökningar inom konst- och kulturområden samt andra områden. Andra kostnadskalkyler som eventuellt bifogats ansökan beaktas inte vid behandlingen av ansökan. Finansieringsplanen ska förtydligas skriftligt på andra sidan av beräkningsunderlaget. Konsortier ska precisera projektparternas andelar av totalbudgeten på andra sidan av beräkningsunderlaget.

Ett eventuellt bidragsbeslut av stiftelsens styrelse är bundet till den ursprungliga finansieringsplan som bifogats ansökan och som ska följas under forskningen eller projektet. Betydande ändringar i forskningen/projektet samt budgeten ska på förhand godkännas skriftligen av stiftelsen. Begäran skickas per e-post till adressen saatio@jaes.fi. Ansökningar om ändring som inskrivits i mellanrapporter behandlas inte.

Rekommendationer

Det är bra att begära en rekommendation av en person som kan förklara forskningens, projektets eller verksamhetens betydelse och bedöma sökandens förmåga att utföra den.

Begäran om rekommendationer (högst 5) skickas elektroniskt till referenspersonerna via webbtjänsten i samband med att ansökan skickas. I meddelandet finns en länk till webbtjänsten där referenspersonen kan skicka sina rekommendationer i pdf-format. Rekommendationen hänför sig till rätt ansökan med hjälp av en referenskod. Rekommendationerna ska lämnas in inom 7 dagar från det att begäran lämnades in.

Referenspersonen ser inte ansökan och sökanden kan inte se rekommendationen eller huruvida en rekommendation har getts.

De rekommendationer som lämnats in på något annat sätt beaktas inte vid behandlingen av ansökan.

Försäkringar i anslutning till arbete

En stipendiat som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig själv vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) när han eller hon i Finland har beviljats stipendium med stöd av vilket han eller hon arbetar i Finland utan avbrott i minst fyra månader. Under vissa förutsättningar kan stipendiaterna arbeta med stipendium också utomlands.

Stipendiaten ska själv se till att försäkringarna tecknas och betalas.

Läs mer om stipendiaters socialskydd, LPA

Anmälan till skattemyndigheten

En bidragstagare ska själv se till att behövliga uppgifter om det beviljade bidraget anmäls till skattemyndigheten.

Inlämnande av ansökan

Bidrag kan sökas genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i webbtjänsten. Ansökningar, begäran om bidrag eller samarbete, bilagor till ansökningar eller tilläggsupplysningar som lämnats in på annat sätt behandlas inte. Logga in i webbtjänsten med nätbankskoder. Sökande som bor eller är verksamma någon annanstans än i Finland och som inte använder finländska nätbankskoder loggar in i tjänsten genom att skapa användarnamn.

Innan ansökan fylls i ska sökanden läsa igenom anvisningarna på denna sida om ansökan om bidrag. Anvisningarna uppdateras med jämna mellanrum, så det är bra att läsa dem på nytt också när nästa ansökan görs.

Webbtjänsten vägleder sökanden i att göra ansökan. Vid ?-märken finns mer information och anvisningar som kommer fram när du för kursorn över märket. Du kan spara blanketten emellanåt och fortsätta att fylla i den senare. Ansökningar som inte slutförts bevaras i ett år, varefter de raderas ur systemet.

Alla bilagor till ansökan ska skickas tillsammans med ansökan. De uppgifter som lämnats efter det att ansökan skickats beaktas inte, med undantag för eventuella ändringar i det ansökta objektets finansieringssituation, som sökanden ska meddela stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi. Bilagorna ska skickas i pdf-format som en enda fil (maximistorlek 5 MB). Till ansökan bifogas dessutom en kostnadskalkyl och en finansieringsplan. Stiftelsen använder en gemensam beräkningsgrund för ansökningar om bidrag för vetenskaplig forskning samt ansökningar om bidrag för konst- och kulturområden samt andra områden.

Handläggningstiden för ansökan efter att den skickats är cirka 4–6 månader.

Stiftelsen behandlar ansökningarna på ett jämlikt och opartiskt sätt och ger inte råd om hur ansökan ska formuleras innehållsmässigt t.ex. i fråga om temat, forsknings- eller finansieringsplanen.

Stiftelsen kontaktar vid behov sökanden, om den behöver ytterligare information.

Stiftelsens riktlinjer för bidrag

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bl.a. högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

Vid bedömningen av ansökan om bidrag för vetenskaplig forskning fästs särskild uppmärksamhet vid forskarens och arbetsgruppens yrkesskicklighet och resultat samt forskningens mål, genomförandeplanen och resultatens betydelse och genomslagskraft. Forskningsgruppen ska ha tillgång till lämplig infrastruktur, samarbetspartner eller behövlig specialkompetens.

Bidrag för vetenskaplig forskning riktas huvudsakligen till forskningsgrupper och på tiden efter postgradual-forskning. Enskilda doktorsavhandlingar stöds inte, men de kan ingå i det bidrag som beviljats för forskningen.

I ansökningarna ska målen vara klart definierade och genomförandeplanen realistisk. Kostnadsförslaget och finansieringsplanen ska vara skäliga, tydliga och väl motiverade. Mätning och konkretisering av projektets betydelse och genomslag är också ett bedömningskriterium.

Bidrag kan sökas för kortvarig (ett år eller kortare tid) eller flerårig forskning: varaktigheten anges och motiveras i ansökan och bedöms i samband med behandlingen av ansökan. Nytt bidrag kan sökas för bidrag som redan beviljats, om forskningsresultaten tyder på ett betydande vetenskapligt värde och leder till nya forskningsöppningar eller om det på motiverade grunder krävs för att utveckla verksamheten.

Bidraget kan beviljas villkorligt.

Bidrag beviljas inte för studier och studieavgifter, doktorsavhandlingar eller som resestipendier. Stiftelsen finansierar inte heller någon verksamhet permanent. Se även punkten För vad beviljas inte bidrag.

Stiftelsen anlitar utomstående experter som stöd för beslutsfattandet. Experternas identitet och motiveringar är inte offentliga. Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Proof of concept

Stiftelsen beviljar också bidrag för riskfylld Proof of Concept-forskning inom vetenskap och konst. Bidrag kan sökas av forskare som har disputerat i alla skeden av karriären. Forskningen kan genomföras av en enskild forskare och/eller en liten arbetsgrupp och finansieringen får pågå i högst två år.

Idén med Proof of Concept-forskning är att det är fråga om lovande forskning, men där de tidigare resultaten inom forskningsområdet är få. Preliminära resultat som stöder idén är till fördel, men syftet med forskningen är att samla in tillräckligt med avgörande forskningsresultat som grund för ett större forskningsprojekt.

Vid bedömningen av ansökan fästs uppmärksamhet vid produktiviteten under forskarkarriären, forskningens autenticitet och möjligheten till genombrott.

Ett Proof of Concept-projekt kan leda till en större forskningshelhet, och det är möjligt att ansöka om fortsatt bidrag. Resultaten ska tydligt visa att det fortsatta projektet kan vara av internationell betydelse och eventuellt leda till ett vetenskapligt genombrott.

Programmet Framtidens skapare 

Programmet Framtidens skapare är gemensamt för Teknikindustriella 100-årsstiftelsen och Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Programmet är avsett för ambitiös forskning inom finländska universitet, främst teknikbranscherna, och som

 • stärker det sektorsövergripande samarbetet och bygger upp ekosystem,
 • svarar på en klart identifierbar utmaning inom den finländska teknikindustrin eller i samhället i stort
 • siktar på ett internationellt genombrott och stärker den strategiska kompetensen.

Bidraget delas ut årligen och sökningen genomförs i två faser: idésökningsskedet samt sparrning och det egentliga ansökningsskedet.

Mer information om programmet och anvisningar för ansökan här (på finska).

Dataskydd

När sökandena skickar en ansökan om bidrag till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar de till stiftelsen uppgifter som gäller dem själva och som bildar ett register som innehåller personuppgifter. Bestämmelser om den registeransvariges rätt att samla in, registrera, använda och i övrigt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskyddet

Läs mer om dataskyddsbeskrivningen