Suomi / English / Svenska

Instruktioner för bidragsansökan

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag till teknisk, ekonomisk och medicinsk forskning, kulturprojekt och andra projekt som skall främja psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande och därför finns det ingen på förhand bestämd ansökningstid. Stiftelsens styrelse fattar beslut i enlighet med ett särskilt överenskommet mötesschema.

Ansökan om bidrag görs via en elektronisk ansökningstjänst.

Endast på detta sätt inlämnade ansökningar handläggs.

Om ni har frågor om ansökan om bidrag, ber vi er vänligen kontakta Jane och Aatos Erkkos stiftelse på saatio@jaes.fi.
Om ni har tekniska problem med blanketten, ber vi er kontakta IT-stödet på hakemustuki@datalink.fi.

 Bilagor till ansökan

Vid ansökan om stipendium för vetenskaplig forskning bör följande dokument bifogas:

  • sammanfattning av forskningsplanen eller planen för projektet, högst tre sidor lång
  • vid behov en teknisk beskrivning av projektet
  • meritförteckning eller motsvarande, högst tre sidor lång
  • publikationsförteckning
  • eventuellt utlåtande av arbetets handledare
  • rekommendationer
  • motiverad kostnadsberäkning och finansieringsplan, ur vilken det ska framgå huruvida den sökande ansöker om finansiering även från andra källor. Vid behandlings processen uppmärksammas budgetens rimlighet och antalet forskare bör motiveras
  • stiftelsen tillämpar inte totalkostnadsmodellen, utan projektets direkta kostnader och högst 15% av andelen allmänna kostnader. De direkta kostnaderna omfattar löner (bikostnadernas andel av lön 30–35%), utgifter för forskning och nödvändiga tjänster, men huvudsakligen inte anskaffningskostnaderna för anordningarna.

Kriterier för vetenskaplig forskning

Kriterier för konst- och kulturprojekt

Vid ansökan om projektstipendium för en arbetsgrupp ska gruppens alla deltagare anges i ansökan och dessas meritförteckningar bifogas till ansökan.

Till ett samfunds ansökan ska bifogas en kopia av föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Beslut om beviljande av stipendium

Besluten om beviljade bidrag och stipendier meddelas till mottagarna skriftligen så fort som möjligt efter att beslutet fattats. Information om beviljade bidrag och stipendier publiceras på stiftelsens webbsidor beviljade bidrag.

Negativa besluten meddelas via e-post. Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Utbetalning av bidrag sker via universitet eller annat liknande forskningssamhälle.

Meddelande till skattemyndighet

Bidragsmottagaren ska anmäla bidraget från Jane och Aatos Erkkos stiftelse i skattedeklarationen.

Socialskydds för stipendiater

En stipendiat som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon har beviljats ett stipendium från Finland med stöd av vilket han eller hon arbetar i Finland minst fyra månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar kan stipendiater med stöd av stipendier också arbeta utomlands.

Läs mer om socialskyddeet för stipendiater 

Rapportering

Jane och Aatos Erkkos stiftelse följer upp hur den forskning som stiftelsen finansierar framskrider, vilka resultat den ger och hur bidragen används. Ansvaret för rapporteringen och för att den beviljade finansieringen används på det sätt som anges i ansökan ligger på den ansvarige ledaren för forskningsprojektet eller på mottagaren om det är fråga om ett personligt bidrag eller stipendium.

Bidragsmottagaren ska avge en rapport över resultaten av projektet en gång om året vid långfristigare bidrag och när projektet är klart vid kortfristigare bidrag. En rapport över användningen av medlen ska avges årligen till stiftelsen.

Stiftelsen ska också omedelbart informeras om det under det finansierade forskningsprojektets gång sker relevanta ändringar i forskningstidsplanen, forskningsgruppens sammansättning eller i motsvarande frågor som rör forskningen. Stiftelsen har möjlighet att be bidrags- eller stipendiemottagarna lämna in tilläggsutredningar.

Avbrott i utbetalningen och återbetalning av bidrag och återkrav

Om forskningen och/eller studierapporten inte lämnas in inom utsatt tid eller stiftelsen anser att forskningen framskrider på ett otillfredsställande sätt utgående från rapporten kan stiftelsen avbryta utbetalningen av bidraget.

Finansieringen kan även avbrytas om bidragsmottagaren använder bidraget på ett sätt som strider mot finansieringsbeslutet eller har försummat sin skyldighet att meddela om väsentliga förändringar under forskningsprojektets gång.  Stiftelsens styrelse har alltid rätt att avbryta utbetalningen av bidraget, vid särskilt vägande skäl.

Om forskningen eller studierna av någon anledning avbryts har stiftelsen rätt att återkräva den del av det redan utbetalda bidraget som rimligtvis kan anses ha blivit outnyttjat. Återkrav kan även komma på fråga om projektet har genomförts på ett sätt som strider mot överenskomna villkor.

Dataskydd

När en bidragsansökan sänds till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar den sökande sina uppgifter till stiftelsen och dessa bildar ett register med personuppgifter hos stiftelsen. Den registeransvariges rätt att samla, lagra, använda och på något annat sätt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskyddet.

Läs mer om stiftelsens register.