Suomi / English / Svenska

Pressmeddelande:

Ett projekt som leds av Kai Kaila har fått 360 000 euro i finansiering från Jane och Aatos Erkko stiftelse för forskning i syfte att förbättra behandlingen av hjärnrelaterade sjukdomar hos prematurer och andra nyfödda.

Hjärnskador till följd av för tidig födsel eller andra orsaker i småbarnsåldern leder till en livslång sjukdomsbörda. Denna börda skulle kunna lindras väsentligt om den nyaste kunskapen inom den neurobiologiska grundforskningen snabbare kunde tillämpas inom behandlingen av patienter, säger professor Kai Kaila.

“Många sjukdomar i ålderdomen har sina rötter i utvecklingen i småbarnsåldern. Ändå påbörjas behandlingen av symptomen på sjukdomar i ålderdomen paradoxalt nog i slutskedet trots att man skulle kunna ingripa i uppkomstmekanismerna till exempel i prematurvården.”

I Finland uppgår kostnadsverkningarna av neurologiska och psykiatriska sjukdomar till över fyra miljarder euro per år. Det är mycket vanligt att barn som har fötts som små prematurer (500-1 000 g) lider av invalidiserande neurologiska åkommor eller neurokognitiva problem. Neurologiska handikapp orsakas ofta också av asfyxi (syrebrist, “blåa nyfödda”).

Inom den neurobiologiska hjärnforskningen hänför sig många centrala frågor till den individuella hjärnutvecklingen. Eftersom hjärnverksamhetens grundläggande mekanismer förändras med utvecklingen kan medicinsk kunskap om vuxnas hjärnor inte som sådan tillämpas vid behandlingen av störningar i hjärnverksamheten hos små barn och i synnerhet inte hos prematurer. Å andra sidan kan nyfödda naturligtvis inte utsättas för experimentella behandlingar eller undersökningar.

“För att få den kunskap som vi saknar måste vi använda oss av försöksdjursmodeller. Vi har upptäckt att nyfödda möss och råttor fungerar som förträffliga undersökningsmodeller vid utredningen av de grundläggande hjärnmekanismerna hos prematurer, störningar i dessa och läkemedelseffekterna. Med detta tillvägagångssätt har vi också klarlagt mekanismerna bakom feberkramper och tagit fram nya lovande behandlingsmetoder”, berättar Kaila.

Forskarkonsortiet under ledning av professor Kaila har som mål att utreda verksamhetsmekanismerna i människohjärnan under utveckling och att omedelbart utnyttja kunskapen vid behandlingen av patienter. Detta förutsätter kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte mellan grundforskarna och de kliniska forskarna; grundforskning i verksamhetsmekanismerna i hjärnan bedrivs på laboratoriet för neurobiologi vid Helsingfors universitet i Vik, och för den kliniska forskningen svarar docenterna Sampsa Vanhatalo och Sture Andersson på Barn- och ungdomssjukhuset vid HUCS. I projektet deltar dessutom både grundforskare och kliniska forskare från Tyskland, Irland och USA. Transnationell forskning i hjärnverksamheten och störningar i denna: Neurobiologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som forskar i många fenomen på mikro- och makronivå inom hjärnverksamheten samt i olika sjukdomars grundmekanismer. Den transnationella forskningen har som strategi att inom medicinen (neurologi, klinisk neurofysiologi) tillämpa den kunskap som har tagits fram inom grundforskningen och att å andra sidan utgående från den kliniska kunskapen ta fram undersökningsmodeller som kan användas inom grundforskningen.

Kailas forskningskonsortium har utvecklat bland annat så kallad bredbands-EEG för registrering av hjärnverksamheten hos prematurer och barn med epilepsi. Metoden vidareutvecklas på intensivavdelningen för prematurer och vid epilepsienheten på Barn- och ungdomssjukhuset vid HUCS. Barn som har lidit av syrebrist i samband med födseln löper till exempel mycket stor risk att få tiotals eller till och med hundratals epileptiska anfall som skadar hjärnan, men som kan upptäckas endast i hjärnans elektriska verksamhet. Utan ändamålsenlig EEG-monitorering förblir en stor del av dessa oupptäckta, varvid läkemedelsbehandlingen inte kan inriktas rätt.

“Vårt handlingssätt till många tidiga neurologiska sjukdomar är helt ny och har väckt stort internationellt intresse. Vi har nu ett unikt ‘window of opportunity’ för ett fruktbart arbete inom detta transnationella fält – att inom grundforskningen, metodutvecklingen och tillämpningen av ny kunskap bidra till att lindra den neurologiska sjukdomsbördan hos nyfödda och senare i vuxen ålder”, säger Kaila.