Suomi / English / Svenska

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat bidrag till Kymmenedalens yrkeshögskola för tiden 1 augusti 2007–31 juli 2011. Under denna tidsperiod utarbetas en konkret verksamhetsmodell för hur en stor oljebekämpningsoperation skall koordineras för de myndigheter som ansvarar för oljebekämpningen vid kusten inom räddningsväsendet i Östra Nyland, Helsingfors och Nyland.

I Östra Finska viken finns redan en motsvarande oljebekämpningsplan.

De uppskattade totala kostnaderna för det omfattande projektet uppgår till 800 000 euro. I projektfinansieringen deltar landskapen, kommunerna, räddningsväsendet och dessutom privata aktörer.

Jane och Aatos Erkkos stiftelses bidrag uppgår till 32 000 euro.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat bidrag till sjöfartsskolan i Kotka för att publicera sjöfartsutbildningens historia åren 1868–2008.

Den äldsta inom branschen och fortfarande verksamma finskspråkiga sjöfartsutbildningen inleddes i Viborg, varifrån den förflyttades till Kotka efter vinterkriget. Läroinrättningen grundades ursprungligen för att tjäna både Finska vikens och hela rikets handelssjöfart. När skolan inledde sin verksamhet fästes speciell vikt vid uppkomsten av finskspråkigt läromaterial.

Bidraget uppgick till 16 000 euro.

Läs mer..