Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002
Egentliga verksamheten
Övriga kostnader
Skötselkostnader -306,22 -3 902,16
Den egentliga verksamhetens kostnadsåterstod -306,22 -3 902,16
Placerings - och finansieringsverksamhet
Ränteintäkter 81.714,12 15.709,22
Över-/underskott 81 407,90 11 807,06
Extraordinära poster
Extraordinära intäkter 5 000 000,00
Räkenskapsperiodens resultat 5 081 407,90
Överföring till reserfond -508.140,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott 4 573 267,11 11 807,06
Balansräkning
Aktiva 31.12.2003 31.12.2002
Rörliga aktiva
Kontanta medel och banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 6 093 214,96 1 011 807,06
Passiva
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 509 321,50
Vinst från föregående räkenskapsperioden 10 626,35
Räkenskapsårets över-/underskott 4 573 267,11 11 807,06
Eget kapital total 6 093 214,96 1 011 807,06