Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003
Egentliga verksamheten
Donationer -206 419,96 0,00
Skötselkostnader -379,17 -306,22
Den egentliga verksamhetens kostnadsåterstod -206 799,13 -306,22
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 10 000 000,00 5 000 000,00
Över-/underskott 9 793 200,87 4 999 693,78
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 78 940,23 81.714,12
Över-/underskott 9 872 141,10 5.081.407,90
Bokslutdispositioner
Överföring till reservfond 0,00 -508.140,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott 9 872 141,10 4.573.267,11
Balansräkning
Aktiva 31.12.2004 31.12.2003
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 15 812 971,90 0,00
Kontanta medel och banktillgodohavanden 152 384,10 6 093 214,96
Totalt 15 965 356,00 6 093 214,96
Passiva 31.12.2004 31.12.2003
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 509 321,50 509 321,50
Vinst från föregående räkenskapsperioden 4 583 893,46 10 626,35
Räkenskapsårets över-/underskott 9 872 141,10 4 573 267,11
Eget kapital total 15 965 356,06 6 093 214,96