Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2005 1.1.-31.12.2004
Egentliga verksamheten
Donationer -840 969,34 -206 419,96
Skötselkostnader -1 489,36 -379,17
Den egentliga verksamhetens återstod -842 448,70 -206 799,13
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 0,00 10 000 000,00
Över-/underskott -842 448,70 9 793 200,87
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 662 230,73 78 940,23
Över-/underskott -180 217,97 9 872 141,10
Bokslutdispositioner
Överföring till reservfond 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens över-/underskott -180 217,97 9 872 141,10
Balansräkning
Aktiva 31.12.2005 31.12.2004
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 16 274 391,69 15 812 971,90
Kontanta medel och banktillgodohavanden 10 746,40 152 384,10
Totalt 16 285 138,09 15 965 356,00
Passiva 31.12.2005 31.12.2004
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 1 496 535,61 509 321,50
Vinst från föregående räkenskapsperioden 13 468 820,45 4 583 893,46
Räkenskapsårets över-/underskott -180 217,97 9 872 141,10
Eget kapital total 15 785 138,09 15 965 356,06
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 500 000,00 0,00
Kortfristigt främmande kapital total 16 285 138,09 15 965 356,06