Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Egentliga verksamheten
Donationer -3 563 718,86 -840 969,34
Skötselkostnader -27 223,91 -1 489,36
Den egentliga verksamhetens återstod -3 590 942,77 -842 448,70
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 20.000.000,00 0,00
Över-/underskott 16 409 057,23 -842 448,70
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 1 185 177,73 662 230,73
Kostnader 17 594 234,96 -180 217,97
Över-/underskott 17 594 234,96 -180 217,97
Balansräkning
Aktiva 31.12.2006 31.12.2005
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 36.443.380,86 16 274 391,69
Kontanta medel och banktillgodohavanden 10.992,19 10 746,40
Totalt 36 454 373,05 16 285 138,09
Passiva 31.12.2006 31.12.2005
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 3 255 959,11 1 496 535,61
Vinst från föregående räkenskapsperioden 11 529 178,98 13 468 820,45
Räkenskapsårets över-/underskott 17 594 234,96 -180 217,97
Eget kapital total 33 379 373,05 15 785 138,09
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 3 075 000,00 500 000,00
Kortfristigt främmande kapital total 36 454 373,05 16 285 138,09