Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
Egentliga verksamheten
Donationer -283 550,00 -3 541 339,42
Skötselkostnader -62 178,67 -30 008,85
Den egentliga verksamhetens återstod -345 728,67 -3 571 348,27
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 20.000.000,00 0,00
Över-/underskott 19 654 271,33 -3 571 348,27
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 2 425 698,68 2 893 581,12
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset -11 872 787,01 -147 945,55
Kostnader 10 207 183,00 -825 712,70
Över-/underskott 10 207 183,00 -825 712,70
Balansräkning
Aktiva 31.12.2008 31.12.2007
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 45 941 420,34 38 851 657,60
Kontanta medel och banktillgodohavanden 16 923,01 1 532,81
Totalt 45 958 343,35 38 853 190,41
Passiva 31.12.2008 31.12.2007
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 4 276 677,41 3 255 959,11
Vinst från föregående räkenskapsperioden 27 276 982,94 29 123 413,94
Räkenskapsårets över-/underskott 10 207 183,00 -825 712,70
Eget kapital total 42 760 843,35 32 553 660,35
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 3 197 500,00 6 299 530,06
Kortfristigt främmande kapital total 45 958 343,35 38 853 190,41