Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Egentliga verksamheten
Donationer -2 688 000,00 -2 683 550,00
Skötselkostnader -70 915,54 -62 178,67
Den egentliga verksamhetens återstod -2 758 915,54 -345 728,67
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 0,00 20.000.000,00
Över-/underskott -2 758 915,54 19 654 271,33
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 8.386.128,00 2 425 698,68
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset 0,00 -11 872 787,01
Kostnader 5 627 212,46 10 207 183,00
Över-/underskott 5 627 212,46 10 207 183,00
Balansräkning
Aktiva 31.12.2009 31.12.2008
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 52 949 491,25 45 941 420,34
Kontanta medel och banktillgodohavanden 13 064,29 16 923,01
Totalt 52 962 555,54 45 958 343,35
Passiva 31.12.2009 31.12.2008
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 4 839 398,66 4 276 677,41
Vinst från föregående räkenskapsperioden 36 921 444,42 27 276 982,94
Räkenskapsårets över-/underskott -5 627 212,46 10 207 183,00
Eget kapital total 48 388 055,54 42 760 843,35
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 4 574 500,00 3 197 500,00
Kortfristigt främmande kapital total 52 962 555,54 45 958 343,35