Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Egentliga verksamheten
Donationer -4 927 728,77 -2 688 000,00
Skötselkostnader -152 295,61 -70 915,54
Den egentliga verksamhetens återstod -5 080 024,38 -2 758 915,54
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 20 000 000,00 0,00
Över-/underskott 14 919 975,62 -2 758 915,54
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 1 801 096,42 1 652 431,74
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset 3 305 086,37 6 733 696,26
Kostnader 0,00 0,00
Över-/underskott 20 026 158,41 5 627 212,46
Räkenskapsperiodens över-/underskott 20 026 158,41 5 627 212,46
Balansräkning
Aktiva 31.12.2010 31.12.2009
Permanenta aktiva
Möbler 7 533,41 0,00
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar 10 380,50 0,00
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 72 783 065,88 52 949 491,25
Kontanta medel och banktillgodohavanden 14 334,81 13 064,29
Totalt 72 815 314,60 52 962 555,54
Passiva 31.12.2010 31.12.2009
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 6 842 014,50 4 839 398,66
Vinst från föregående räkenskapsperioden 40 546 041,04 36 921 444,42
Räkenskapsårets över-/underskott 20 026 158,41 -5 627 212,46
Eget kapital total 68 414 213,95 48 388 055,54
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 4 401 100,65 4 574 500,00
Kortfristigt främmande kapital total 72 815 314,60 52 962 555,54