Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Egentliga verksamheten
Donationer -4 356 436,15 -4 927 728,77
Skötselkostnader -283 950,21 -152 295,61
Den egentliga verksamhetens återstod -4 640 386,36 -5 080 024,38
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 20 000 000,00 20 000 000,00
Över-/underskott 15 359 613,64 14 919 975,62
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 2 764 731,06 1 801 096,42
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset -5 408 452,02 3 305 086,37
Kostnader -615 519,12 0,00
Över-/underskott 12 100 373,56 20 026 158,41
Räkenskapsperiodens över-/underskott 12 100 373,56 20 026 158,41
Balansräkning
Aktiva 31.12.2011 31.12.2010
Permanenta aktiva
Möbler 5 650,06 7 533,41
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar 9 972,00 10 380,50
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 75 896 725,43 72 783 065,88
Kontanta medel och banktillgodohavanden 10 097 825,18 14 334,81
Totalt 86 010 172,67 72 815 314,60
Passiva 31.12.2012 31.12.2011
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 8 052 051,86 6 842 014,50
Vinst från föregående räkenskapsperioden 59 362 162,09 40 546 041,04
Räkenskapsårets över-/underskott 12 100 373,56 20 026 158,41
Eget kapital total 80 514 587,51 68 414 213,95
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 5 495 585,16 4 401 100,65
Kortfristigt främmande kapital total 86 010 172,67 72 815 314,60