Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Egentliga verksamheten
Donationer -8 891 187,27 -4 356 436,15
Skötselkostnader
Personalkostnader -184 963,77 -176 953,71
Avskrivningar -3 493,04 -1 883,35
Övriga kostnader -94 460,03 -105 113,15
Totalt -282 916,84 -283 950,21
Den egentliga verksamhetens återstod -9 174 104,11 -4 640 386,36
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 559 031 602,54 20 000 000,00
Över-/underskott 549 857 498,43 15 359 613,64
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 3 473 754,31 2 764 731,06
Nedskrivningar av placeringar/ Återföringar av nedskrivningar tillbaka till anskaffningspriset 3 414 354,35 -5 408 452,02
Kostnader -261 440,47 -615 519,12
Över-/underskott 556 484 166,62 12 100 373,56
Räkenskapsperiodens över-/underskott 556 484 166,62 12 100 373,56
Balansräkning
Aktiva 31.12.2012 31.12.2011
Permanenta aktiva
Immateriella tillgångar 9 077,40 0,00
Materiella tillgångar 7 673,57 5 650,06
Investeringar 594 529 315,99 0,00
Permanenta aktiva total 594 546 066,96 5 650,06
Rörliga aktiva
Kortfristiga fordringar 1 369,20 9 972,00
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 90 451 411,24 75 896 725,43
Kontanta medel och banktillgodohavanden 4 926 112,63 10 097 825,18
Rörliga aktiva total 95 378 893,07 86 004 522,61
Aktiva total 689 924 960,03 86 010 172,67
Passiva 31.12.2012 31.12.2011
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 8 052 051,86 8 052 051,86
Vinst från föregående räkenskapsperioden 71 462 535,65 59 362 162,09
Räkenskapsårets över-/underskott 556 484 166,62 12 100 373,56
Eget kapital total 636 998 754,13 80 514 587,51
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 52 926 205,90 5 495 585,16
Kortfristigt främmande kapital total 52 926 205,90 5 495 585,16
Passiva total 689 924 960,03 86 010 172,67