Suomi / English / Svenska

ruuto-erkko

Ruuto (Elias) Erkko
Författare, poet
12.4.1863, Orimattila – 21.11.1888, Tiroli,Merano

Ruuto Erkko -stipendium eller det så kallade studiestipendiet för lärare är avsett för att främja den yrkesmässiga utvecklingen av lärare som undervisar vid Erkko-gymnasiet i Orimattila.

De lärare som är i ett fast anställningsförhållande kan ansöka om stipendium. Lärarna kan ansöka om studiestipendium för bl.a. studier i utlandet, studieresor med program, arbetspraktik i Finland eller i utlandet, kurser som utländska kultur- och vetenskapsinstitut arrangerar eller som finländska kultur- och vetenskapsinstitut arrangerar i utlandet, kompletterande utbildning osv. Utbildningens omfattning skall vara minst 5 studiepoäng.

I ansökan skall läraren fästa uppmärksamhet vid hur han eller hon kommer att utnyttja de nya kunskaperna vid skolans undervisning och handledning av studeranden. Vid beviljandet av Ruuto Erkko -stipendium läggs stor vikt på hur konkret läraren har specifierat fördelarna av hans eller hennes studier för skolans elever och lärare.

Läraren skall göra upp en en utbildningsplan eller ett utbildningsprogram samt en kostnadsberäkning av utbildningen/arbetspraktiken som bifogas till ansökan. Om utbildningen eller arbetspraktiken sker under skoltiden kan läraren inkludera sitt inkomstbortfall som en del av kostnaderna.

Stipendiet beviljas antingen i sin helhet eller som en delsumma i enlighet med de realiserade kostnaderna. Det beviljade stipendiet täcker inte nödvändigtvis alla kostnader.

Stipendiet beviljas av skolans direktion utifrån rektorns framställning och läraren kan få ett stipendium vart femte år. Ansökningstiden för stipendiet är i januari. Man kan låta bli att dela ut stipendiet om ansökningar som uppfyller ansökningskriterierna inte lämnas in.

Den som får ett stipendium är förpliktigad att till skolan lämna in en rapport om de fördelar som utbildningen gett. Rapporten skall göras upp på det sätt som anges i direktionens beslut. Den som får ett stipendium förpliktar sig också att arbeta på Erkko-gymnasiet eller i Orimattila stads tjänst under två (2) läsår efter att studierna, studieresan eller arbetspraktiken avlutats . Om läraren under denna period säger upp sig på eget initiativ, är läraren skyldig att vid upphörandet av anställningsförhållandet återbetala den penningsumma som han eller hon fått som stipendium.