Suomi / English / Svenska

TILL BIDRAGSTAGAREN

Gratulerar till det bidrag som du fått!

Vänligen läs noggrant igenom anvisningarna nedan för bidragstagare.

Innehållsförteckning

Genom att klicka på rubrikerna kommer du till rätt ställe i texten.

Mottagande av bidrag, gör så här:

1. När du fått beslutet om beviljande av bidrag meddela genast saatio@jaes.fi per e-post följande:

  • när forskningen/projektet inleds (datumet kan ändras senare),
  • forskningens/projektets namn och ämne på finska, svenska och engelska,
  • om du så önskar, 1–3 befullmäktigade personer som kan sköta ärenden som gäller ditt bidrag på dina vägnar med stiftelsen (namn, e-postadress och telefonnummer).

2. Gör upp en betalningsplan och begäran om utbetalning för hela forskningen/projektet i webbtjänsten inom en månad från mottagandet av bidragsbeslutet. Logga in i vår webbtjänst med samma koder som du använde vid ansökan. Du behöver också den bekräftelsekod som anges i det brev om beviljande som skickats per post. Tidpunkterna och beloppen för betalningsplanen och ansökan om utbetalning kan vid behov ändras senare. Förvara brevet om beviljande och bekräftelsekoden omsorgsfullt.

Utbetalning av bidrad

En betalningsplan och en begäran om utbetalning för hela tiden för forskningen/projektet ska göras via webbtjänsten inom en månad från det att bidragsbeslutet lämnades in (se Mottagande av bidrag). Inloggning i webbtjänsten sker med samma koder som används för ansökan. Beloppen i betalningsplanen och tidpunkterna för ansökan om utbetalning kan vid behov ändras senare.

Användningen av bidraget ska inledas i enlighet med arbetsplanen senast inom ett år från beslutet om beviljande, om inte annat har överenskommits om genomförandet av tidtabellen.

Beräkningen av bidragets längd börjar från den första utbetalningen. Med bidraget kan inte täckas kostnader som uppstått före stiftelsens beslut om beviljande. Bidraget ska användas medan projektet pågår. Om medel från bidraget blir oanvända när forskningen/projektet avslutas, ska den återstående delen återbetalas till stiftelsen (se Avbrytande av utbetalning, återkrav av bidrag och återbetalning av bidrag som blivit oanvänt).

Betalningsplanen och begäran om utbetalning görs för hela forskningen/projektet i webbtjänsten inom en månad efter det att bidragsbeslutet har meddelats. Som betalningsmånad kan väljas antingen januari, maj eller september. En begäran om utbetalning av den första betalningsposten ska lämnas via webbtjänsten senast två (2) månader före betalningsmånaden. Stiftelsen förbinder sig inte att betala ut bidrag en viss dag i månaden, utan bidrag betalas ut under månaden i fråga.

Om bidraget har beviljats för en kortare tid än 18 månader, kan man begära att bidraget utbetalas som ett engångsbelopp. Betalningsplanen för forskning/projekt som varar över 18 månader ska i princip följa den ursprungliga årliga finansieringsplanen. I takt med att forskningen/projektet framskrider kan man i ansökningarna om utbetalning precisera de årsvisa prioriteringarna enligt projektets behov.

Om fortsatt bidrag har beviljats för samma forskning/projekt, ska det föregående bidraget ha slutrapporterats med godkänt resultat och hela det beviljade bidragsbeloppet ska ha använts innan utbetalningen av det nya bidraget kan inledas.

OBS! Bidraget kan betalas ut endast till en (1) organisation/ett (1) kontonummer. En gemensam forskning/ett gemensamt projekt som genomförs av flera parter ska ha en huvudbidragstagare som ansvarar för användningen och rapporteringen av bidraget till stiftelsen och andra parter i anslutning till bidraget. Bidraget betalas endast till en organisation som representerar huvudbidragstagaren och som genom ett ömsesidigt avtal mellan parterna ansvarar för att bidraget i enlighet med finansieringsplanen fördelas vidare till andra parter i forskningen/projektet.

Mellan- och slutrapportering

Den första utbetalningen förutsätter ingen rapportering, detta gäller även inledandet av användningen av fortsatt bidrag. Följande bidragsposter kan betalas ut endast om bidragstagaren har tillställt stiftelsen en mellanrapport och bifogat en ekonomiutredning via webbtjänsten inom utsatt tid och stiftelsen har godkänt rapporten. Mellanrapporten ska lämnas in senast en månad före betalningsmånaden: om till exempel maj har valts som betalningsmånad, ska mellanrapporten lämnas in före utgången av mars månad.

Om bidraget har beviljats för en kortare tid än 18 månader, lämnas ingen mellanrapport om forskningen/projektet, utan endast slutrapporten inom sex månader från det att forskningen/projektet avslutats, om inte någon annan tidtabell skriftligen har avtalats med stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi. Stiftelsen har rätt att vid behov begära en mellanrapport av bidragstagaren om hur forskningen/projektet framskrider, resultaten och uppnåendet av målen samt om det ekonomiska läget.

Om bidraget har beviljats för en längre tid än 18 månader, sänds en mellanrapport om forskningen/projektet årligen i enlighet med den tidtabell som nämns ovan och dessutom en slutrapport inom sex månader från det att forskningen/projektet avslutats, om inte någon annan tidtabell skriftligen har avtalats med stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi.

I webbtjänsten loggar man in med samma koder som ansökan gjordes med. Rapporten kan sändas endast med bidragstagarens koder. Om uppgifterna i rapporten fylls i av någon annan medlem i arbetsgruppen på bidragstagarens vägnar, ska i rapporten i kontaktuppgifterna uppges namn och kontaktuppgifter för den person fyllt i rapporten. Bidragstagaren ansvarar alltid för att rapporten lämnas in och att uppgifterna är korrekta.

I den ekonomiska utredningen används ett gemensamt beräkningsunderlag för forskningsprojekt och ett gemensamt beräkningsunderlag för projekt inom kultur, konst och andra områden. Beräkningsunderlaget är kumulativt och samma underlag kompletteras som bilaga till varje mellanrapport från projektets början till slutet.

Mellanrapporter, slutrapporter och ekonomiska utredningar som lämnats in och presenterats på något annat sätt godkänns inte.

Från stiftelsen sänds ingen påminnelse till bidragstagaren om inlämnandet av rapporten, utan bidragstagaren ska se till att rapporterna lämnas in i tid. Utbetalningen av bidraget avbryts om rapporten inte har lämnats in inom utsatt tid.

Ändringar

Det bidragsbeslut som stiftelsens styrelse fattat är bundet till den ursprungliga forsknings/projekt- och ekonomiplanen. Bidragstagaren ansvarar för att det bidrag som stiftelsen beviljar används på det sätt som anges i ansökan.

Om betydande ändringar ska skriftligen avtalas med stiftelsen på förhand via saatio@jaes.fi. Betydande ändringar är t.ex. ändringar i tidtabellerna för inledande och genomförande, innehållsmässiga ändringar i forsknings- eller projektplanen, mottagande av ny finansiering för samma syfte samt utgiftsposterna i finansieringsplanen. Stiftelsen har rätt att begära tilläggsutredningar av bidragstagaren.

Begäran om ändring kan inte lämnas i mellanrapporter.

Avbrytande av utbetalning, återkrav av bidrag och återbetalning av bidrag som blivit oanvänt

Om den överenskomna rapporten inte har lämnats till stiftelsen inom utsatt tid (se punkten Mellan- och slutrapportering) eller om stiftelsen på basis av rapporten anser att forskningen/projektet framskrider otillfredsställande, kan stiftelsen avbryta utbetalningen av bidraget.

Utbetalningen av bidrag kan avbrytas också om bidragstagaren använder bidraget i strid med forsknings- eller projektplanen, finansieringsplanen eller stiftelsens styrelses bidragsbeslut, om bidragstagaren har försummat sin skyldighet att på förhand skriftligen avtala med stiftelsen om betydande ändringar (se punkten Ändringar) eller om det framkommer andra synnerligen vägande skäl.

Om finansiering har fåtts för samma syfte från annat håll, har stiftelsen rätt att dra in bidraget, avbryta utbetalningen av bidraget och/eller återkräva den del som skäligen kan anses överlappa annan finansiering. Återkrav kan också göras om forskningen/projektet avbryts, forskningen/projektet genomförts i strid med vad som angetts i ansökan om bidrag utan ett skriftligt förhandsavtal med stiftelsen eller om de begärda rapporterna inte lämnas in.

Om medel från bidraget blir oanvända när forskningen/projektet avslutas, ska den återstående delen återbetalas till stiftelsen: NDEAFIHH FI43 1745 3000 1318 80. I meddelandefältet för betalningsanvisning antecknas bidragstagaren fullständiga namn samt bidragsnumret, som finns på webbtjänsten. Återbetalningen ska också på förhand anmälas skriftligen till stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi/sv). Brott mot anvisningarna kan leda till att utbetalningen avbryts, bidraget återkrävs eller bidraget annulleras.

Kommunikation och marknadsföring

Stiftelsen publicerar alla bidrag på sin webbplats www.jaes.fi, varefter beslutet om beviljande är offentligt och bidragstagaren får fritt informera om det till sina målgrupper.

För eventuell kommunikation om forskningen/projektet kan stiftelsen på begäran tillställa bidragstagaren stiftelsens officiella logotyper. I ärenden som gäller informerande ber vi er per e-post kontakta saatio@jaes.fi.

Anmälan till skattemyndigheten och socialskydd

Stipendietagaren ska själv vid behov underrätta skattemyndigheten om det stipendium som stipendietagaren fått från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Stiftelsen underrättar årligen skattemyndigheten om de stipendier som den betalar till privatpersoner.

Stipendietagare omfattas av det lagstadgade arbetspensionsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). En stipendietagare som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig själv vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon i Finland har beviljats stipendium eller bidrag (www.mela.fi/sv/stipendiater). Stiftelsen meddelar till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om de bidrag som den betalat till privatpersoner.

Annat att beakta

Bidragstagaren är skyldig att hålla sina egna kontaktuppgifter och kontaktuppgifterna för de kontaktpersoner som bidraget gäller uppdaterade i webbtjänsten för stiftelsens eventuella kontakter.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi/sv).

De uppdaterade anvisningarna om bidragstagaren skickas till bidragstagaren per post som bilaga till bidragsbrevet. Stiftelsen förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera anvisningarna. De gällande anvisningarna finns på webbplatsen. Stiftelsen sänder inte de uppdaterade villkoren och anvisningarna till bidragstagaren.

Dataskydd

När sökandena skickar ansökan om bidrag och rapporter till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar de ut uppgifter om sig själva och eventuella andra medlemmar i arbetsgruppen. Uppgifterna bildar hos stiftelsen ett register som innehåller personuppgifter. Bestämmelser om den registeransvariges rätt att samla in, registrera, använda och i övrigt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskydd

Läs mer om dataskyddsbeskrivningen