Tietosuojaseloste

Lähettäessään avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri.

Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää ja muutoin käsitellä henkilötietoja sekä rekisteröidyn oikeuksista voi lukea lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin henkilörekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö pyydetään esittämään Jane ja Aatos Erkon säätiölle kirjallisesti. Rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy tietoihin säädetään tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa. Tarkastusoikeus on maksuton tietosuoja-asetuksen 12 artiklan poikkeuksin.

Tietoa Jane ja Aatos Erkon säätiön avustus- ja apurahahakijarekisteristä ja avustus– ja apurahasaajarekisteristä sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta löytyy Jane ja Aatos Erkon säätiön tietosuojaselosteesta.