2024

Myönnetyt avustukset

VUONNA 2024 MYÖNNETYT AVUSTUKSET YHTEENSÄ:

22 794 900 €

(summa voi sisältää julkaisemattomia myönnettyjä avustuksia)


Professori Pirkkalainen Henri, Professori Abrahamsson Pekka, Apulaisprofessori (tenure track) Virkki Johanna

TAMPEREEN YLIOPISTO

EVIL-AI (”evil eye”) – Tekoälyagenttien negatiiviset vaikutukset ja niiden ehkäisy. 4 vuotta.

1 413 000 €

Tekoälyagentit (AI agents) ovat tietokoneohjelmia tai järjestelmiä, jotka kykenevät tekemään itsenäisesti älykkäinä tulkittavia toimintoja tavoitellessaan tiettyä tavoitetta. Tekoälyagenttien kriittinen kartoittamaton alue liittyy erityisesti niiden epäeettiseen ja ei-toivottuun toimintaa. Tekoälyagentit voi valjastaa huijaamaan ihmisiä, ne voivat ryhmäytyä sekä päästä vapaaksi toteuttamaan rikollista toimintaa, siten ettei niitä ole mahdollista pysäyttää.


Akatemiatutkija Kujala Katharina

OULUN YLIOPISTO

Harvinaisia maametallia hyödyntävien mikro-organismien kohdennettu eristys kylmästä ympäristöstä (ICE-FISHING). 3 vuotta.

1 045 000 €

Harvinaiset maametallit (REE) ovat kriittisiä raaka-aineita, joita tarvitaan kiireellisesti monissa teknologisissa sovelluksissa. Biolouhinnassa voisimme hyödyntää tähän mennessä tuntemattomia mikroorganismeja ja niiden entsyymejä. ICE-FISHING-hankkeen tavoitteena on laajentaa REE:tä hyödyntävien mikrobien ja entsyymien maailmaa ainutlaatuisella yhdistelmällä i) mikrobien pimeän aineen louhinta bioinformatiikan työkaluilla, ii) mikrobikokoelmien perusteellinen seulonta, iii) valikoiva ”kalastus” kiinnostavista mikrobeista, entsyymeistä tai fysiologisista ominaisuuksista kylmän ilmaston ympäristönäytteistä, iv) in situ -viljelytekniikoiden käyttö, joka mahdollistaa vielä viljelemättömien REE:tä hyödyntävien mikrobien viljelyn, v) uusien REE:tä hyödyntävien kantojen tarkempi kuvaaminen.


FT Komppula Mika

ILMATIETEEN LAITOS

Pilven mikrofysikaalisten ominaisuuksien yksityiskohtainen mittaaminen holografisen kuvantamisen avulla miehittämättömillä ilma-aluksilla (CLOUD-UAV). 3 vuotta.

522 000 €

Pilvien aiheuttamat ilmastovaikutukset sisältävät suuria epävarmuustekijöitä. Pilvien mallintaminen on haastavaa, koska soveltuvaa tarkkaa havaintodataa voi kerätä vain suorilla mittauksilla pilvistä. Ainoat mittausalustat, jotka tähän pystyvät kustannustehokkaasti, ovat miehittämättömät ilma-alukset (UAV). Hyödynnämme ja kehitämme holografiseen kuvantamiseen perustuvaa uICEMET-mittalaitetta käytettäväksi erilaisilla UAV-alustoilla. Hyödynnämme UAV-pohjaisten pilvihavaintojen täyden potentiaalin ymmärtääksemme paremmin pilvien ominaisuuksia ohjaavia prosesseja eri ympäristöissä, mukaan lukien sumut, nestemäiset ja sekafaasipilvet. Esittelemme mittauksista saatavan korkean resoluution datan sovelluksia kaukokartoitushavaintojen sekä korkearesoluutioisten mallinnustyökalujen validoinnissa.


Apulaisprofessori (tenure track) Jung Alexander

AALTO-YLIOPISTO

Matemaattinen teoria luotettavasta koneoppimisesta (TRUST-FELT). 4 vuotta.

498 000 €

Tekoäly (AI) on olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, ja se vaikuttaa työnhakuun, asumiseen ja ihmissuhteisiin. Monet tekoälypalvelut toimivat FL-järjestelmillä, jotka tarjoavat räätälöityjä ennusteita kiinnostuksen kohteista, kuten työtarjouksista, treffeistä ja musiikkivideoista. Huolimatta FL-järjestelmien hyödyllisyydestä, on yhä enemmän todisteita niiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista, kuten riippuvuutta aiheuttavan käyttäjien käyttäytymisen lisäämisestä tai jopa kansanmurhasta. Tämä projekti murtaa maata luotettavalle FL:lle ja siirtää nykyisen FL-tutkimuksen painopisteen kohti enemmän ihmiskeskeistä näkökulmaa. FL-järjestelmien laskennallisten ja tilastollisten ominaisuuksien lisäksi tämä projekti korostaa tärkeitä suunnittelukriteereitä luotettavalle tekoälylle.


FT Tuovinen Riku

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Tehokkaat kvanttimateriaalisimulaatiot. 4 vuotta.

484 000 €

Hankkeen päätavoitteena on luoda yhtenäinen, tehokas ja tarkka laskentakehys seuraavan sukupolven kvanttimateriaalien tutkimiseksi. Elektronien ja bosonien monimutkaisia vuorovaikutuksia selvittämällä kehitämme välineitä kvanttimateriaalien simulointiin tutkiaksemme energian- lämmönsiirtoon liittyviä ongelmia. Viimeaikaiset kokeelliset edistysaskeleet ovat lisänneet kysyntää atomimittakaavan ja femtosekunnin resoluution materiaalien laskennalliselle tutkimukselle. Kehitämme Greenin funktioiden teoriaa monen kappaleen dynamiikan simuloimiseksi suoriutumalla sen laskennallisista haasteista nykyaikaisilla, lineaarisesti skaalautuvilla algoritmeilla. Menetelmällä kartoitetaan kaksiulotteisten materiaalien sähköisiä ominaisuuksia ja valo-materia-vuorovaikutusta nanoliitoksissa, mikä laajentaa sekä kvanttimateriaalien tutkimuksen ymmärrystä että menetelmiä.


Professori Parkkonen Lauri

AALTO-YLIOPISTO

INGA – Synnytyksen käynnistyksen mullistava älykatetri, jossa on integroitu anturitekniikka: validointitutkimus. 2 vuotta. Proof of Concept.

474 000 €

Vuonna 2021 noin 38 miljoonaa synnyttäjää tarvitsi lääkinnällisen synnytyksen käynnistyksen, joista keskimäärin 30% epäonnistui johtaen synnytyskomplikaatioihin. Kahden viime vuosikymmenen aikana synnytysten määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja ylittänyt 30% kaikissa länsimaissa. Tähän nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat äidin kohonnut ikä, painoindeksi (BMI) ja siihen liittyvät sairaudet, kuten raskausdiabetes ja verenpainekomplikaatiot. INGA-tutkimusryhmä on rakentanut anturijärjestelmän synnytyksen käynnistysprosessin ja synnytyskokemuksen jatkuvaan seurantaan ja hallintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä turvallisempien ja edullisempien mittauspohjaisten käynnistysprotokollien saatavuutta niin sairaala- kuin avohoidossa.


Apulaisprofessori (tenure track) Mäkelä Jarno, Akatemiatutkija Richter Uwe

HELSINGIN YLIOPISTO

Mitokondrion proteiinisynteesin ja kristojen hienorakenteen välinen koordinaatio. 3 vuotta.

396 000 €

Tämä projekti tutkii, kuinka mitokondrion kristat muodostuvat. Mitokondriot toimivat solujen voimalaitoksina, joissa tuotetaan energiaa solun tarpeisiin. Mitokondrion sisäkalvon poimut, eli kristat, ovat erittäin muuntautuvia rakenteita, jotka riippuvat mitokondrion metabolian säätelystä. Kristojen muodostumisen seuraaminen elävissä soluissa on ollut teknisesti haastavaa. Tämä projekti tarjoaa ainutlaatuisen ja järjestelmällisen lähestymistavan tutkia tätä prosessia ja sen vaiheita tarkemmin, hyödyntäen uusia fluoresenssimikroskopiamenetelmiä. Tämä tutkimus auttaa myös ymmärtämään mitokondrion sisäkalvon rakenteeseen liittyvien neurologisten sairauksien kehittymistä.


Professori Ukkonen Leena 

TAMPEREEN YLIOPISTO

Itsekorjautuvat toiminnalliset polymeerimateriaalit joustaviin, ohuisiin ja ultramuokattaviin tulevaisuuden langattomiin järjestelmiin (HealingSense). 2 vuotta. Proof of Concept.

276 000 €

Hankkeen tavoite on saavuttaa läpimurtodemonstraatio itsekorjautuvien langattomien sensoreiden ja kommunikaatioteknologian kehityksessä. Tutkimuksemme perustuu uudenlaisiin itsekorjautuviin toiminnallisiinpolymeerimateriaaleihin, joiden monipuoliset ja muokattavat ominaisuudet mahdollistavat itsekorjautuvat sensori- ja antennirakenteet. Hankkeen tuloksena saavutamme itsekorjautuvia RFID-pohjaisia langattomia sensoreita, joiden toimintaa testataan mm. iholle liitettävinä liike- ja venymäsensoreina.


Apulaisprofessori (tenure track) Scherleitner Moritz , Apulaisprofessori (tenure track) Bianca Beyer

AALTO-YLIOPISTO

Verotus keinona edistää kestävää kehitystä yritysten päätöksenteossa? Monitieteinen tutkimus. 3 vuotta.

149 000 €

Tämän hankkeen tavoitteena on löytää uusia näkemyksiä ja tehdä vastaavia suosituksia kestävän veropolitiikan suunnitteluun. Poikkitieteellinen lähestymistapamme noudattaa kaksivaiheista prosessia: Ensinnäkin pyrimme keräämään empiiristä näyttöä johdon päätöksenteosta ja kestävien, niin toimintaa kannustavien kuin sitä hillitsevien, verokannustimien todellisista vaikutuksista suomalaisessa ympäristössä. Päättäjien reaktioiden ymmärtäminen näitä verokannustimia kohtaan on ratkaisevan tärkeää, jotta lainsäätäjät voivat kehittää kohdistetumpaa ja tehokkaampaa veropolitiikkaa. Tehokkaalla veropolitiikalla on mahdollista paitsi saavuttaa sen tavoitteet, myös minimoida mahdolliset haittavaikutukset, kuten taloudelliset vääristymät tai väärin kohdistetut/ansaitut verotulot. Perustuen näihin näkemyksiin, laadimme hankkeen toisessa osassa lainsäätäjille politiikkasuosituksia, jotka edistävät yritysten kestävää kehitystä tehokkaan verolainsäädännön avulla.


Ulkopoliittinen Instituutti

Yhdysvallat saranakohdassa: Ulko- ja sisäpolitiikan tulevaisuus vastakkainasettelun aikakaudella. 1,5 vuotta.

225 000 €

Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen (CUSPP) tutkimushanke Yhdysvallat saranakohdassa on ensimmäinen laaja suomalainen tutkimuspaketti, jossa Yhdysvaltojen 2020-luvun ulko- ja sisäpolitiikan yhteen kietoutumista ja ilmiön dynaamisia kansainvälisiä vaikutuksia pyritään avaamaan tutkimuksen keinoin. Hankkeen tuottamalla tutkimustiedolla on suurta yhteiskunnallista merkitystä, sillä suomalaisten tarve ymmärtää Yhdysvaltoja on tuoreen liittolaisuuden ja Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan valossa suurempi kuin kenties koskaan aiemmin.


Soitinakatemiat ry

Soitinakatemiat ry hakee 1 234 000 euroa vuosille 2024–2027 soitinakatemioiden paikan vakiinnuttamiseen kotimaisen musiikkikoulutuksen kentällä. 4 vuotta.

1 234 000 €

Soitinakatemiat ry perustettiin 2023 Jousiakatemian, Nuorten pianoakatemian ja Vaskiakatemian kattoyhdistykseksi. Sen tarkoitus on varmistaa lahjakkaimpien nuorten muusikoiden koulutuksen riitta¨vyys ja laatu Suomessa yhdista¨ma¨lla¨ aiemmin toisistaan erillisten soitinakatemioiden voimavarat. Tarve soitinakatemioille on syntynyt, kun musiikkioppilaitoskentta¨ on va¨henta¨nyt lahjakkaimpien nuorten koulutuksen resursseja. Soitinakatemioissa lahjakkaat nuoret soittajat saavat korkeatasoista, periodeittain toteutettavaa lisa¨opetusta alansa huipuilta. Samaan aikaan oppilaat jatkavat viikoittaista soitonopiskelua kotioppilaitoksessaan. Toimintamallit eroavat jonkin verran toisistaan soitinkohtaisista tarpeista johtuen.


Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

ÄÄNI JA OIKEUS – Musiikki monimuotoisuuden edistäjänä. 4 vuotta.

1 000 000 €

Nelivuotinen kansainvälinen hanke ÄÄNI JA OIKEUS – Musiikki monimuotoisuuden edistäjänä vastaa kasvavaan polarisaatioon ja eriarvoistumiskehitykseen sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun tarpeeseen niin suomalaisessa musiikkikoulutuksessa kuin laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanke tutkii musiikin, musiikillisen perinnön ja musiikin esittämisen roolia kulttuurisen ymmärryksen ja vuoropuhelun mahdollistajana. Lisäksi hankkeessa paneudutaan musiikin tarjoamiin työkaluihin ja mahdollisuuksiin kulttuurisesti herkkien aiheiden käsittelyssä. Hankkeen aikana toteutetaan neljä taiteellista yhteistyöprojektia, useita opetusvierailuja sekä nelivuotinen tutkimusprojekti.


Tanssin talo säätiö sr

Tanssin talon merkittävät kansainväliset vierailut vuosina 2024-2027. 3 vuotta, 4 kuukautta.

1 000 000 €

Tanssin talo esittää vuosina 2024 – 2027 laadukkaan, kunnianhimoisen ja laajoille yleisöille suunnatun kansainvälisen vierailuohjelmiston. Tuleva ohjelmisto pyrkii heijastamaan kansainvälisen tanssin nykyhetkeä ja tulevaisuutta tavalla jossa yhdistyvät sekä laajasti tunnetut taiteilijat ja ryhmät että viime aikoina suuret näyttämöt ja niiden yleisöt valloittaneet uudemmat tekijät. Ohjelmiston kansainvälisiä näkökulmia tanssiin suurella näyttämöllä laajennetaan kutsumalla esityksiä myös Euroopan ulkopuolelta.


Suomen konservatorioliitto

Musiikkialan koulutus kohti 2030-lukua: Tulevaisuuskestävä oppilaitoskulttuuri. 2 vuotta.

660 000 €

Kaksivuotinen hanke luo Suomeen tulevaisuuskestävän musiikkioppilaitoskulttuurin pohjaa Musiikkikoulutuksen visio 2030 -tavoitteiden lähtökohdista. Hankkeessa keskitytään musiikkikoulutuksen kentän rakenteelliseen kehittämiseen, yhteistyöverkostojen luomiseen sekä opettajakoulutuksen tulevaisuusnäkymien kirkastamiseen. Hankekokonaisuutta koordinoi Suomen konservatorioliitto. Työ toteutetaan päähankkeen sekä kolmen pilottikokonaisuuden kautta. Hanke tarjoaa työvälineitä koko musiikkikoulutuksen strategisen pohjan kehittämiseen sekä konkreettisia esimerkkejä paikalliseen kehittämistyöhön.


Suomen Urheilumuseosäätiö sr.

TAHDON VOIMA – Uusi lapsia ja nuoria aktivoiva valtakunnallinen liikuntakasvatuselämys. 2 vuotta.

100 000 €

Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahto (Urheilumuseosäätiö rs.)  lisää kulttuuritoimintansa  toiminnallisuutta ja kansanvalistuksellisuutta kokonaan uudella toiminnallis- kulttuurisella sisällöllä, joka on kohdennettu lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Tahdon Voimassa on kyse uudesta liikuntaan aktivoivasta toiminnallisesta alueesta Tahdon Olympiastadionilla sijaitsevassa näyttelyssä. Tämän lisäksi toiminnallisen alueen sisältöjen vaikuttavuutta vahvistetaan koulujen opetussuunnitelmaan integroiduilla monialaisilla sisällöillä. Vaikuttavuuden osoittamisen myötä Tahdon Voima monistetaan Olympiastadionilla sijaitsevan näyttelyn ulkopuolelle kunta/kaupunkiyhteistyön kautta.


Professori Sarah Butcher, professori Varpu Marjomäki, dosentti Minna Hankaniemi

Helsingin yliopisto, jyväskylän yliopisto, tampereen yliopisto

Tutkimuskonsortio kehittää turvallisia, laajavaikutteisia viruslääkkeitä ja rokotteita. 4 vuotta.

1 680 000 €Helsingin tapahtumasäätiö sr

Kansainväliset orkesteri- ja tanssivierailut Helsingin juhlaviikoilla 2024-26. 3 vuotta.

1 200 000 €

Kansainväliset orkesteri- ja tanssivierailut Helsingin juhlaviikoilla 2024–26 tuo maamme parhaisiin esitystiloihin maailman parhaita taiteilijoita suomalaiselle yleisölle. Festivaalin osana tuotetut kärkivierailut toimivat innostavina esimerkkeinä kotimaissille taiteen ammattilaisille ja opiskelijoille. Myönnetty avustus jatkaa vuonna 2018 alkanutta hankekautta, jonka aikana on toteutettu 18 kansainvälistä suurvierailua.


Apulaisprofessori (tenure track) Thomas McWilliams

Helsingin yliopisto

Solutason mukautuvuuden mekanistinen selvittäminen ATG7-potilailla. 4 vuotta.

1 145 000 €

Neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin tauti, ovat merkittävä taakka sairastuneille ja maailmanlaajuisesti suuri sosioekonominen haaste. Näihin sairauksiin ei ole hoitoja, jotka pysäyttäisivät taudin etenemisen.  Monissa neurologisissa rappeumataudeissa on vikaa solujen kierrätysprosessissa, jota kutsutaan autofagiaksi. Hankkeen tavoitteena on tutkia hiljattain löydettyä potilasryhmää, jolla on geenivirheiden vuoksi puutteita autofagiassa. Tavoitteena on ymmärtää, miten nämä potilaat  onnistuvat selviytymään ilman tätä keskeistä kudosten ylläpitoon liittyvää mekanismia. Tutkimuksella pyritään löytämään uutta tietoa ja hoitokohteita, jotka voisivat auttaa torjumaan rappeumatauteja. 


Professori Juha Kere

Folkhälsanin tutkimuskeskus

Alkionkehityksen uudet solumallit. 3 vuotta.

972 000 €


Professori (tenure track) Minna-Liisa Änkö

tampereen yliopisto

RNA:n rakenteeseen kohdistuvien syövän täsmälääkkeiden kehittäminen. 4 vuotta.

932 000 €

Tässä projektissa tutkimme solujen RNA:n laskostumiseen vaikuttavia tekijöitä paksusuolen syövässä. Kartoitamme solun sisäisiä RNA-rakenteita, määritämme RNA-proteiinivuorovaikutusten merkitystä syöpäsolujen RNA:n laskostumisessa sekä selvitämme onkogeenisten RNA-rakenteiden vaikutusta geenien ilmenemiseen. Näiden tietojen perusteella kehitämme molekyylejä, joilla voimme muuttaa RNA:n laskostumista syöpäsoluissa ja siten muuttaa geenien ilmenemistä. Tämä projekti voi mahdollistaa uudentyyppisten syöpälääkkeiden kehittämisen, jotka perustuvat syöpäsolujen RNA-rakenteiden ohjaamiseen, ja joilla voi olla laajasti sovelluksia paksusuolen syövän lisäksi useiden muiden sairauksien kohdalla.


Professori Lauri Nummenmaa

turun yliopisto

Ahdistuksen ja sydänsairauksien välisen yhteyden kuvantaminen koko kehon positroniemissiotomografian avulla. 4 vuotta.

720 000 €


Dosentti Sari Lauri

helsingin yliopisto

Varhaisiän stressiin liittyvien psykiatristen oireyhtymien neurobiologiset mekanismit. 4 vuotta.

688 000 €

Monet neuropsykiatriset sairaudet saavat alkunsa varhaiskehityksen aikana, ja niiden taustalla ajatellaan olevan kehityksellisiä poikkeavuuksia aivojen toiminnassa. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään eläinmallien sekä uusimpien tutkimusmenetelmien avulla sitä, miten varhaisiän stressi vaikuttaa emotionaalista käyttäytymistä säätelevien hermoverkkojen kehitykseen ja toimintaan. Lisäksi pyrimme testaamaan uusia keinoja, joiden avulla epänormaali kehitys voitaisiin estää. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään lapsuusaikana kehittyvien keskushermostosairauksien syntymekanismeja sekä edesauttavat uusien kohdennettujen hoitojen kehitystyötä. 


Dosentti Tero Ahola

helsingin yliopisto

Isäntäsolun proteiinien tehtävät RNA-virusinfektion aikana. 4 vuotta.

686 000 €

RNA-virukset aiheuttavat suuren osan uusista ja laajalle leviävistä tautiepidemioista. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa kattava kuva isäntäsolun ja viruksen vuorovaikutuksesta tunnistamalla ne isäntäproteiinit, jotka avustavat viruksen lisääntymisessä. Pyrimme ymmärtämään tarkasti ne tehtävät, joita kukin isäntäsolun proteiini suorittaa viruksen lisääntymisen aikana. Proteiinit voivat avustaa vaikkapa solun kalvorakenteiden muokkauksessa, sillä virukset rakentavat solukalvoista itselleen suojaisia lisääntymisrakkuloita. Virukselle tärkeät isännän proteiinit ovat hyviä kohteita uusille lääkeaineille, jotka voisivat laajakirjoisesti estää useampaa virusryhmää.


Dosentti Eino Solje

ITÄ-SUOMEN yliopisto

Uudet biomarkkerit, neurostimulaatio ja synaptiset tunnusmerkit: uusia näkökulmia neurodegeneratiivisiin sairauksiin. 4 vuotta.

681 000 €

Neurodegeneratiivisten muistisairauksien diagnostiikka ja kehitteillä olevat hoitovaihtoehdot perustuvat patologisten proteiinikertymien (kuten beta-amyloidi) ja varhaisten kliinisten oireiden (lievä kognitiivinen heikentyminen, MCI) osoittamiseen. Kuitenkin merkittävällä osalla ikääntyneistä on aivoissa esimerkiksi beta-amyloidikertymiä ja aivo-selkäydinnesteen merkkiaineiden muutoksia, vaikka heille ei tule kehittymään muistisairautta. Myöskään kaikki yksilöt, joilla on MCI, eivät lopulta sairastu etenevään muistisairauteen. Siksi tarvitaan uusia lähestymistapoja neurodegeneratiivisten muistisairauksien diagnostiikkaan, ennusteen arviointiin, hoitoon ja hoidon vasteen seurantaan.

Hermovälittäjäainejärjestelmien häiriöt ovat ensimmäisiä havaittavia muutoksia neurodegeneratiivisissa muistisairauksissa ja nämä muutokset tapahtuvat ennen havaittavaa aivojen rappeutumista. Hermovälittäjäainejärjestelmien muutoksia voidaan mitata transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS). Lisäksi aiemmat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että näitä muutoksia voidaan lievittää Alzheimerin tautia sairastavien aivoissa käyttämällä transkraniaalista vaihtovirtastimulaatiota (tACS).

Tämä hanke tarjoaa uusia työkaluja neurodegeneratiivisten muistisairauksien varhaiseen havaitsemisen ja ennusteen arviointiin yhdistämällä TMS-mittauksia, uusia biomarkkereita ja globaaleja aivojen sähköisen toiminnan analyysejä. Lisäksi tavoitteenamme on osoittaa tACS:n teho yhtenä hoitovaihtoehtona neurodegneratiivisissa muistisairauksissa.


Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry

1700-luvun ooppera: tutkimus- ja tuotantohanke. 4 vuotta.

650 000 €


Dosentti Jukka Kallijärvi

folkhälsanin tutkimuskeskus

Ennenaikaisen vanhenemisen solu- ja molekyylitason mekanismit ja hoidot vastasyntyneiden mitokondriosairaudessa. 4 vuotta.

500 000 €

Suomalaiseen tautiperintöön kuuluva, jo vastasyntyneellä ilmenevä GRACILE-oireyhtymä on eräs vaikeimpia mitokondriotauteja. Tutkimuksemme päämäärä on selvittää GRACILE-oireyhtymän malleissa mitokondriotautien syntymekanismeja, joiden perusteella voimme kehittää hoitoja. Tämä hanke pohjaa löytämäämme aivan uuteen tautimekanismiin: c-MYC-syöpägeenin ajamaan haitalliseen solunjakautumiseen, joka johtaa kudosten ennenaikaiseen vanhenemiseen ja progerian kaltaiseen sairauteen hiirimallissa. Hoitokokeissa hillitsemme tätä prosessia suoraan geneettisesti ja epäsuorasti lääkkeillä, tavoitteena vähentää haitallista vanhentuneiden solujen kertymistä kudoksiin ja hillitä sairauden etenemistä.


Professori Annakaisa Haapasalo

itä-suomen yliopisto

Aivojen immuunisolujen muutokset otsalohkodementian eri muodoissa. 3 vuotta.

495 000 €

Hankkeessa selvitetään aivojen immuunisolujen, mikrogliojen, merkitystä otsalohkodementiassa. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että otsalohkodementiapotilaiden immuunijärjestelmässä tapahtuu muutoksia, mutta mikrogliojen roolia taudin eri periytyvissä tai kliinisissä muodoissa ei ymmärretä. Tavoitteena on valottaa mikroglioissa tapahtuvia solubiologisia ja toiminnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia hermosolujen ja niiden välisten yhteyksien, synapsien, toimintaan. Tutkimuksessa hyödynnetään potilaista peräisin olevia kantasoluteknologialla tuotettuja mikroglioja ja hermosoluja ja niiden yhteisviljelmiä sekä veri- ja aivo-selkäydinnestenäytteitä. Tavoitteena on otsalohkodementian eri alatyyppien tautimekanismien parempi ymmärrys ja uusien tutkimuslähtöisten biomarkkeri- ja lääkehoidon kohteiden tunnistaminen.


Dosentti Karita Haapasalo-Tuomainen

helsingin yliopisto

Alzheimerin taudin synapsivaurioiden immuunimekanismien selvittäminen. 2 vuotta.

483 000 €

Alzheimerin tautia sairastaa yli 50 miljoonaa ihmistä maailmalla. Suomalaisten dementiakuolleisuus on lähes tuplaantunut viime vuosikymmenenä, eikä taudille ole parantavaa hoitoa. Taudin kululle tunnusomaista on komplementtivälitteinen tulehdusvaste, joka johtaa hermosolujen välisten synapsiyhteyksien poistoon. Vielä ei tiedetä, millä mekanismilla tämä tulehdusvaste käynnistyy ja liittyykö tähän komplementin puutteellinen säätely. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää komplementin säätelijöiden ja hermosolujen ionikuljettajien vuorovaikutusten merkitystä Alzheimerin taudissa, jotka voivat suojata hermosoluja tulehdusvasteelta. Täten tämä tutkimus voi paljastaa aiemmin tunnistamattomia mekanismeja taudin kehityksestä ja avata mahdollisuuksia lääkekehitykselle.


Dosentti Timo Myöhänen

helsingin yliopisto

Proteiinifosfataasi 2A (PP2A) lupaavana Alzheimerin taudin hoitokohteena. 3 vuotta.

472 000 €

Alzheimerin tauti on nousemassa yhdeksi suurimmista kansansairauksista ikääntyvän väestön myötä. Nykyiset lääkehoidot eivät vaikuta taudissa tapahtuvaan hermosolujen tuhoutumiseen, ja tämän takia uusia lääkekehityskohteita kaivataan kipeästi. Vaikka Alzheimerin taudissa tapahtuvan hermosolutuhon syyt ovat epäselvät, useat havainnot tukevat teoriaa, että beta-amyloidi – Alzheimerin ”plakkien” rakennusaine – vaurioittaa solun kuljetusjärjestelmiä, mikä käynnistää toisen kertymäproteiinin, taun, kasautumisen ja johtaa lopulta hermosolun tuhoon. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voitaisiinko proteiinifosfataasi 2A:han (PP2A) kohdennetuilla yhdisteillä vaikuttaa tähän tapahtumaan joko hajottamalla tau:n kertymiä tai käynnistämällä solun kuljetusjärjestelmä uudestaan.


Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto

Edistyneet ratkaisut visuaalisen kulttuuriperinnön esittämiseen digitaalisesti eri yleisöille. 2 vuotta.

396 000 €

Hanke tarjoaa uudenlaisia elämyksiä ja mahdollisuuksia kulttuuriperinnön hyödyntämiseen. International Image Interoperability Framework (IIIF) on tekninen ratkaisu, joka tarjoaa kirjastoille, arkistoille ja museoille välineitä tuoda kokoelmiaan verkkoon katseltavaksi toiminnallisesti rikkaalla tavalla. Hankkeessa IIIF otetaan käyttöön kolmessa palvelussa (DSpace, Digi.kansalliskirjasto.fi ja Finna), jotka palvelevat laajalti suomalaisia kulttuuriperintöalan ja tieteen toimijoita. Osaamista jakamalla hanke edistää IIIF:n hyödyntämistä kotimaisella kulttuuriperintökentällä.


PhD Andrea Ganna

helsingin yliopisto

Voiko tekoäly tunnistaa ihmiset, joilla on suurin tarve verikokeisiin? 2 vuotta. Proof of Concept.

313 000 €

Suomessa tehdään vuosittain yli kaksi miljardia kliinistä laboratoriotutkimusta, mikä on merkittävä terveydenhuollon palvelu- ja kustannustekijä. Nykyiset lähestymistavat verikokeisiin perusterveyden- ja työterveyshuollossa ovat opportunistisia, eikä niissä oteta huomioon kaikkia terveystietoja tai integroida geneettistä tietoa. Hypoteesimme on, että tekoälyä voidaan käyttää menestyksekkäästi laboratoriotestien optimointiin tunnistamalla henkilöt, joilla on todennäköisesti poikkeavia arvoja ja jotka näin ollen hyötyisivät eniten verikokeesta. Rekisteri- ja geenitietojen avulla pyrimme ennustamaan poikkeavia kreatiniiniarvoja, ja validoimme lähestymistapamme kutsumalla takaisin 2000 henkilöä mahdollista kroonisen munuaissairauden seulontaa varten. Tämä voisi tehdä testauksesta oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa Suomessa.


Garantiföreningen för Svenska Teatern rf

Monimuotoisuuden vaikutus teatterin kestävässä kehityksessä. 3 vuotta.

301 000 €

Moninaistuva ja monikulttuurisempi yhteiskunta haastaa teatteria yhteiskunnallisena vaikuttajana, yleisösuhteessa, ammattiyhteisönä ja taiteellisen ohjelmiston kehittäjänä. Hankkeessa tutkitaan, etsitään ja kokeillaan tapoja, joilla lisättäisiin epänormatiivisen kulttuurisen pääomaa edustavien osuutta teatterin yleisöissä ja henkilökunnassa. Epänormatiivisella kulttuurisella pääomalla tarkoitetaan tässä tapauksessa sellaista kulttuurista pääomaa, joka eroaa normeista, joita on historiallisesti liitetty Svenska Teaternin toimintaan. Nämä normit ovat mm. valkoisuus, keskiluokkaisuus, ruotsin- ja suomenkielisyys, korkeakoulutustausta sekä heteronormatiivisuus. Kolmivuotisen projektin tarkoituksena on rakentaa kestävämpää teatteria sen kolmessa tukipilarissa: Yleisö, Taide ja Työyhteisö.


Orimattilan Erkko-lukio

Stipendit 2024. 1 vuosi.

4 900 €


Suodata