Etusivu » Bidragstagare

Anvisningar till bidragstagaren

Gratulerar till det bidrag som du fått!
Vänligen läs noggrant igenom anvisningarna nedan för bidragstagare.


1. Mottagande av bidrag, gör så här:

När du fått beslutet om beviljande av bidrag meddela genast saatio@jaes.fi per e-post följande:

 • när projektet inleds (datumet kan ändras senare),
 • projektets namn och ämne på finska, svenska och engelska

Gör en begäran om utbetalning för hela projektet i webbtjänsten inom en månad från det datum bidraget beviljades. 

Logga in i vår webbtjänst med samma koder som du använde vid ansökan. Du behöver också den bekräftelsekod som anges i det brev om beviljande som skickats per post. Förvara brevet om beviljande och bekräftelsekoden omsorgsfullt. Tidpunkterna och beloppen för begäran om utbetalning kan vid behov ändras senare.

Kontakter som gäller utbetalning vill vi helst få via webbtjänsten med funktionen Meddelande.

Om du vill kan du också i webbtjänsten lägga till de befullmäktigade personer som på dina vägnar kan sköta ärenden som gäller ditt bidrag.

Obs! En begäran om utbetalning för den första betalningsposten ska lämnas via webbtjänsten senast två (2) månader före betalningsmånaden. Som utbetalningsmånad kan väljas antingen januari, maj eller september. Stiftelsen betalar inte ut bidrag under de övriga månaderna. Som första utbetalningsmånad ska väljas den närmaste av stiftelsens tre utbetalningsmånadsalternativ som infaller närmast projektets startdatum. Användningen av bidraget ska inledas i enlighet med arbetsplanen senast inom ett år från beslutet om beviljande, om inte tidtabellen för genomförandet på annat sätt har avtalats med stiftelsen.


2. Bidragsnumret och bekräftelsekoden

Bidragsnumret är en sexsiffrig nummerserie för ditt bidrag som du behöver till exempel när du uträttar ärenden med stiftelsen per telefon och e-post. Vi frågar dig först om bidragsnumret, och därefter kan vi handlägga ditt ärende. Bidragsnumret hittar du i webbtjänsten i uppgifterna om ditt bidrag.

Bekräftelsekoden är tvådelad, en identifierare med siffror och/eller bokstäver som avskiljs med ett bindestreck och som du till exempel behöver för att bekräfta begäran om utbetalningar och för att lägga till befullmäktigade. Bekräftelsekoden skickas till dig i brevet om beviljande som skickas per post: den finns inte i webbtjänsten i uppgifterna om bidraget. Förvara bekräftelsekoden omsorgsfullt.


3. Beviljande av fullmakt till en annan person

Du kan om du vill i webbtjänsten lägga till befullmäktigade personer (max. 3 personer) som på dina vägnar kan sköta ärenden som gäller ditt bidrag. Om personen inte är befullmäktigad i webbtjänsten, kan vi inte lämna ut uppgifter om ditt bidrag till personen.

För fullmakten behövs den befullmäktigades namn samt finsk personbeteckning (även den sista delen). Fullmakter kan ändras/återkallas i efterhand.

Observera att när du beviljar en annan person fullmakt får den befullmäktigade full besittningsrätt till bidraget.


4. Utbetalning av bidrag

Begäran om utbetalning för hela tiden för projektet ska göras via webbtjänsten inom en månad från det datum bidraget beviljades (se Mottagande av bidrag). Inloggning i webbtjänsten sker med samma koder som används för ansökan.

Uppgifter i begäran om utbetalning kan vid behov ändras senare.

Obs! Logga in i vår webbtjänst med samma koder som du använde vid ansökan. För att göra begäran om utbetalning behöver du också den bekräftelsekod som anges i det brev om beviljande som skickats per post.

Som betalningsmånad kan väljas antingen januari, maj eller september. Stiftelsen förbinder sig inte att betala ut understöden en viss dag i månaden, utan understöden betalas ut under månaden i fråga.

Första betalningsposten:
 • ansökan om utbetalning ska lämnas in via webbtjänsten senast två (2) hela kalendermånader före stiftelsens betalningsmånad
 • som betalningsmånad ska väljas den närmaste av stiftelsens tre betalningsmånadsalternativ som infaller närmast projektets startdatum
 • användningen av bidraget ska inledas i enlighet med arbetsplanen inom ett år från beslutet om beviljande, om inte annat har avtalats med stiftelsen om tidtabellen för genomförandet
 • utbetalningarna ska med tanke på projektet vara störst i början, inte för att täcka kostnaderna i efterhand
 • om bidraget har beviljats för högst 18 månader, kan bidraget begäras att utbetalas som en engångsbetalning
Följande betalningsposter:
 • betalningsposterna kan antingen vara jämnstora eller viktade enligt projektets behov: betalningsposternas sammanräknade summa ska exakt motsvara det beviljade bidraget
 • utbetalningar för projekt som varar längre än 18 månader ska i princip följa den ursprungliga årliga finansieringsplanen
 • tidpunkten för den andra betalningsposten väljs ungefär ett år efter den första betalningsposten, den tredje betalningsposten ett år efter den andra betalningsposten osv.

Bidraget betalas endast till det kontonummer som huvudbidragstagaren uppgett. Ett gemensamt projekt som genomförs av flera parter ska ha en huvudbidragstagare som ansvarar för användningen och rapporteringen av bidraget till stiftelsen och andra parter i anslutning till bidraget. Bidraget betalas endast till en organisation som representerar huvudbidragstagaren och som genom ett ömsesidigt avtal mellan parterna ansvarar för att bidraget i enlighet med finansieringsplanen fördelas vidare till andra parter i projektet.

Beräkningen av bidragets varaktighet börjar från projektets startdatum. Med bidraget kan inte täckas kostnader som uppstått före stiftelsens beslut om beviljande. Bidraget ska användas inom ramen för den tid som beviljats projektet, om stiftelsen inte har beviljat en förlängning av tiden.

Om medel från bidraget blir oanvända när projektet avslutas, ska den återstående andelen återbetalas till stiftelsen (se Avbrytande av utbetalning, återkrav av bidrag och återbetalning av bidrag som blivit oanvänt).


5. Mellan- och slutrapportering

Den första utbetalningen förutsätter ingen rapportering. Följande bidragsposter kan betalas ut efter det att bidragstagaren har tillställt stiftelsen en mellanrapport och en kalkyl över uppföljningen av finansieringen via webbtjänsten och stiftelsen har godkänt rapporten. Mellanrapporten ska lämnas in senast en månad före betalningsmånaden för bidraget: om till exempel maj har valts som betalningsmånad, ska mellanrapporten lämnas in före utgången av mars månad.

Om bidraget har beviljats för över 18 månader, lämnas en mellanrapport om projektet årligen i enlighet med den tidtabell som nämns ovan och dessutom en slutrapport inom sex (6) månader från det att projektet avslutats, om inte någon annan tidtabell skriftligen har avtalats med stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi.

Om bidraget har beviljats för högst 18 månader, lämnas ingen mellanrapport om projektet, utan endast slutrapporten inom sex (6) månader från det att projektet avslutats, om inte någon annan tidtabell skriftligen har avtalats med stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi. Stiftelsen har rätt att vid behov av bidragstagaren begära en mellanrapport om projektets framskridande, resultat och uppnåendet av målen samt om det ekonomiska läget.

webbtjänsten loggar man in med samma koder som ansökan gjordes med. Rapporten kan sändas endast genom att bidragstagaren eller den befullmäktigade identifierar sig. Om uppgifterna i rapporten fylls i av någon annan medlem i arbetsgruppen på huvudbidragstagarens vägnar, ska i rapporten i kontaktuppgifterna uppges namn och kontaktuppgifter för den person som fyllt i rapporten. Bidragstagaren ansvarar alltid för att rapporten lämnas in och att uppgifterna är korrekta.

I kalkylen över uppföljningen av finansieringen ska antecknas den finansieringsplan som framförts i den ursprungliga ansökan och de faktiska kostnaderna för den period som rapporteras. Beräkningsunderlaget är kumulativt och samma underlag kompletteras som bilaga till varje mellanrapport från projektets början till slutet.

Ingen påminnelse skickas om att rapporten ska lämnas in, utan bidragstagaren ska se till att rapporterna lämnas in i tid. Utbetalningen av understödet avbryts om rapporten inte har lämnats in inom utsatt tid. Utbetalningen av bidraget fortsätter under följande eventuella betalningsmånad (januari, maj eller september) när bidragstagaren har lämnat in en mellanrapport, och stiftelsen har godkänt den. Stiftelsen är i kontakt om ytterligare upplysningar behövs i fråga om rapporten.


6. Ändringar

Det bidragsbeslut som stiftelsens styrelse fattat är bundet till den ursprungliga projekt- och finansieringsplanen. Bidragstagaren ansvarar för att det bidrag som stiftelsen beviljar används på det sätt som anges i ansökan.

Om betydande ändringar ska skriftligen avtalas med stiftelsen på förhand via saatio@jaes.fi. Betydande ändringar är till exempel ändringar i tidtabellerna för inledande och genomförande, innehållsmässiga ändringar i projektplanen, mottagande av ny finansiering för samma syfte samt ändringar i utgiftsposterna i finansieringsplanen per kostnadsställe. Stiftelsen har rätt att begära tilläggsutredningar av bidragstagaren.

I begäran om ändring ska följande nämnas:
 • hurdan ändring det är fråga om, vilken fas av projektet ändringen gäller och på vilket sätt avviker ändringen från den ursprungliga planen
 • motiveringar till ändringen
 • hur mycket av projektet som återstår (%-andel), vilka andelar och/eller faser
 • vad är reservplanen om stiftelsen inte kan godkänna ändringen?

Till begäran om ändring ska fogas en uppdaterad finansieringsplan.

Begäran om ändring kan inte lämnas i mellanrapporter!


7. Avbrytande av utbetalning, återkrav och återtagande av bidrag och återbetalning av bidrag som blivit oanvänt 

Om den överenskomna rapporten inte har lämnats till stiftelsen inom utsatt tid (se punkten Mellan- och slutrapportering) eller om stiftelsen på basis av rapporten anser att projektet inte framskrider på önskat sätt, kan stiftelsen avbryta utbetalningen av bidraget.

Utbetalningen av bidrag kan avbrytas också om bidragstagaren använder bidraget i strid med projektplanen, finansieringsplanen eller stiftelsens styrelses bidragsbeslut, om bidragstagaren har försummat sin skyldighet att på förhand skriftligen avtala med stiftelsen om betydande ändringar (se punkten Ändringar) eller om det framkommer andra synnerligen vägande skäl.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi/sv). Brott mot anvisningarna kan leda till att utbetalningen avbryts, bidraget återkrävs eller bidraget återtas.

Om finansiering har fåtts för samma syfte från annat håll, har stiftelsen rätt att återta bidraget, avbryta utbetalningen av bidraget och/eller återkräva den del som skäligen kan anses överlappa annan finansiering. Återkrav kan också göras om projektet avbryts, projektet genomförts i strid med vad som angetts i ansökan om bidrag utan att man skriftligt på förhand avtalat om detta med stiftelsen eller om de begärda rapporterna inte lämnas in.

om medel från bidraget blir oanvända när projektet avslutas, ska den återstående delen återbetalas till stiftelsen:

NDEAFIHH FI43 1745 3000 1318 80

 • återbetalningen ska på förhands anmälas skriftligen till stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi
 • i meddelandefältet för betalningsanvisningen antecknas bidragstagarens fullständiga namn samt bidragsnumret, som finns i webbtjänsten

8. Kommunikation

Stiftelsen publicerar alla bidrag på sin webbplats, varefter beslutet om beviljande är offentligt och bidragstagaren får fritt informera om det till sina målgrupper.

I ärenden som gäller informerande ber vi er per e-post kontakta jenni.hietala@jaes.fi.

Stiftelsens logotyper finns på webbplatsen via denna länk.

Genom att beställa vårt nyhetsbrev på finska får du de aktuella nyheterna om vår stiftelse direkt till din e-post. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger om året. Beställ nyhetsbrevet.


9. Beskattning av personligt stipendium och socialskydd

Om bidraget har beviljats sökanden personligen och det är ett stipendium för mottagaren, ska sökanden göra en anmälan om detta till skattemyndigheten. Stiftelsen underrättar årligen skattemyndigheten om de stipendier som den betalar till privatpersoner.

Stipendietagare omfattas av det lagstadgade arbetspensionsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). En stipendietagare som är bosatt i Finland är skyldig att försäkra sig själv vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när han eller hon i Finland har beviljats stipendium eller bidrag (www.mela.fi/sv/stipendiater). Stiftelsen meddelar till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om de bidrag som den betalat till privatpersoner.


10. Annat att beakta

Bidragstagaren är skyldig att hålla sina egna kontaktuppgifter och kontaktuppgifterna för de befullmäktigade som bidraget gäller uppdaterade i webbtjänsten för stiftelsens eventuella kontakter.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi/sv).

De uppdaterade anvisningarna om bidragstagaren skickas till bidragstagaren per post som bilaga till brevet om beviljande. Stiftelsen förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera anvisningarna. De gällande anvisningarna finns på webbplatsen. Stiftelsen sänder inte de uppdaterade villkoren och anvisningarna till bidragstagaren.


11. Dataskydd

När sökandena skickar ansökan om bidrag och rapporter till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar de ut uppgifter om sig själva och eventuella andra medlemmar i arbetsgruppen. Uppgifterna bildar hos stiftelsen ett register som innehåller personuppgifter. Bestämmelser om den personuppgiftsansvariges rätt att samla in, spara, använda och i övrigt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskydd

Dataskyddsbeskrivningen för Jane och Aatos Erkkos stiftelse

När du noggrant har läst igenom anvisningarna kan du logga in dig på webbtjänsten.