Information till den som ansöker om bidrag

I anvisningarna till sökanden hittar du information om bland annat grunderna för beviljande av bidrag, inlämnande av ansökan och behandlingen av ansökningar. Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i ansökan.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bland annat högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

Vem kan ansöka?
 • Som en allmän regel gäller att arbetsgrupper och organisationer samt deras konsortier
 • För forskningsprojekt, forskare med doktorsexamen som har uppnått tillräcklig självständighet (Se Vanliga frågor och svar)
För vilket syfte kan man ansöka?
 • Forskningsprojekt inom medicin, teknik, ekonomi och andra stödjande och möjliggörande vetenskaper
 • Konst- och kulturprojekt
 • Tvärvetenskapliga projekt inom vetenskap, konst och kultur
 • Projekt för att utveckla sektorn, miljön och/eller den sökande organisationens kapacitet och potential inom ovan nämnda områden
 • Möjliggöra politik och forskning som bidrar till att lösa problem av samhällelig betydelse
 • Alla projekt måste ha en tillräcklig och tydlig koppling till Finland (Se Vanliga frågor och svar)
För vad beviljas bidrag inte?
 • För vinstdrivande affärsverksamhet
 • På sociala grunder (för ändamål som omfattas av privatlivet)
 • För enskilda doktorsavhandlingar, inte heller för forskning i den postdoktorala fasen: i arbetsgruppen får ingå även forskare i doktorsavhandlingsfasen och den postdoktorala fasen
 • För finansiering av studier och arbetspraktik
 • För resestipendier
 • För enskilda inköp av små apparater, verktyg och musikinstrument
 • För permanent finansiering av någon verksamhet
 • För verksamhet som omfattas av den offentliga serviceproduktionen
 • För sökanden eller projektet som inte har en fast anknytning till Finland.

Stiftelsen beviljar endast bidrag och ingår
till exempel inte sponsor- eller samarbetsavtal.

Strategisk riktlinge 2024–26

Vi främjar internationellt konkurrenskraftig vetenskap och konst samt kultur.

Vi satsar på förnyelse av vetenskap och konst, på ny och fördomsfri verksamhet – på samhälleligt betydelsefull och stärkande verksamhet.

Vi identifierar behovet av verksamhetsmodeller som stöder förverkligandet av vetenskap och konst samt behovet av verksamhet som stärker kompetensen och karriärvägarna.

Vårt mål är att möjliggöra långsiktigt arbete, men också ett nytt slags tvärsektoriellt samarbete. Stiftelsens bidrag har en betydande inverkan på genomförandet av projekten.

Under strategiperioden riktar vi vetenskapliga bidrag till medicin, teknik, teknikstödjande naturvetenskaper samt till konst och kultur. Vi understöder i första hand arbetsgrupper och organisationer. Stiftelsen stöder efter övervägande också andra projekt som främjar välfärden i Finland.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar via webbtjänsten varje dag under året.

Stiftelsens styrelse beslutar om bidragen fyra gånger om året. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökan är 4–6 månader. Läs noggrant igenom våra ansökningsanvisningar och om tidpunkterna för sammanträdena innan du fyller i ansökan.

HUR VI BEHANDLAR DIN ANSÖKAN
 • När vi behandlar din ansökan kommer vi först att kontrollera att den följer stiftelsens stadgar
 • Därefter kommer våra experter att bedöma alla ansökningar som uppfyller stiftelsens stadgar och som behandlas i den aktuella mötesomgången, enligt våra bedömningskriterier. Utvärderingsprocessen sker i två steg.
 • I den första fasen av utvärderingen bedöms varje ansökan oberoende av experterna. I den andra fasen träffas experterna för att diskutera projekten och resultaten av den oberoende utvärderingsfasen och för att besluta om bidragsförslagen till stiftelsens expertutskottet.
 • Efter överläggningarna i expertutskottet utarbetar stiftelsens arbetsutskottet ett förslag till stiftelsens styrelse.
 • Styrelsen fattar beslut om bidrag vid sitt möte.
 • Vi skickar besluten till alla sökande.

Om ansökan kräver ytterligare förtydliganden av stiftelsen eller på annat sätt försenas, kan ansökan skjutas upp till nästa möjliga mötesomgång.

Vem bedömer din ansökan?

Vi använder oss av peer review för att bedöma ansökningar. Våra experter bedömer din ansökan utifrån bedömningskriterierna. Experterna kan vara från Finland eller utlandet och deras mandatperiod är tre år. Vi publicerar inte experternas identitet.

Vilken typ av projekt är framgångsrikt?

Framgångsrika ansökningar uppfyller våra utvärderingskriterier och är tydliga, trovärdigt motiverade och inspirerande. Vi värdesätter goda samarbetsnätverk och en internationell dimension där dessa är av verklig relevans för projektets framgång. Vi fäster också stor vikt vid projektets ansvarsskyldighet och budgetens realism.

Bedömningskriterier

För bedömningen av projektet har vi fastställt kriterier för att säkerställa ett rättvist och konsekvent bedömningsarbete.

1/5

Uppfyllande av stiftelsens strategiska mål

Vi kommer att bedöma om projektet bidrar till ett eller flera av våra strategiska mål: att stödja spetskompetens inom området, generera talang, internationalisering, förnyelse, tvärsektoriell verksamhet och/eller karriärutveckling för unga talanger.

2/5

Målets mod och ambition

Vi bedömer om projektet är unikt, överraskande, har potential att leda till genombrott och är internationellt relevant. Utmanar det tidigare praxis inom området? Vi bedömer också den risk som projektet medför i förhållande till dess potentiella fördelar.

3/5

Arbetsplaner och metoder

Vi bedömer nivån och logiken i projektets arbetsplan och tydligheten i målen och milstolparna. Är den metod som används robust och uppdaterad? Återspeglar planen projektets sammanhang och nuvarande situation? Representerar projektet som helhet den senaste tekniken inom sitt område?

4/5

Implementerare och samarbetsnätverk

Vi bedömer kvaliteten på de huvudansvariga: är de toppresterande när det gäller karriärstadier och bevis? Är projektets samarbetsnätverk starka, och behöver projektet internationella partners för att lyckas? Är arbetsfördelningen tydlig och den infrastruktur som finns på plats trovärdig?

5/5

Effektivitet

Vi bedömer forskningens eller verksamhetens betydelse: ger projektet betydande fördelar, trots det inte leder till ett genombrott eller en framgång? Vilken positiv inverkan kommer projektet att ha inte bara på det egna området utan också på samhället i stort?

Anvisningar till sökanden och webbtjänsten

När du noggrant har läst igenom anvisningarna kan du logga in dig på webbtjänsten med dina nätbankskoder och fylla i och skicka din ansökan till oss.

Jane ja Aatos Erkon säätiön uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi neljästi vuodessa.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietosuojaselosteen.