Etusivu » Stiftelsen  » Stadgar

Stadgar för Jane och Aatos Erkkos stiftelse

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Jane och Aatos Erkkos stiftelse sr och dess hemort är Helsingfors stad. Stiftelsen använder sitt namn också på finska och engelska, Jane ja Aatos Erkon säätiö sr och Jane and Aatos Erkko Foundation sr.

§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens primära ändamål är att befrämja och stöda forskning och undervisning inom teknik, ekonomi och medicin.

Stiftelsens ändamål är också att befrämja konst och kultur samt idrottsverksamhet och fysisk fostran och hälsa i enlighet med det finska folkets intressen.

Stiftelsen förverkligar den lagstadgade principen för stiftelseverksamhet genom att årligen dela ut en betydande del av avkastningen på det investerade kapitalet till allmännyttiga ändamål.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att upprätthålla eller stöda forskning och undervisning. Stiftelsen beviljar stipendier, priser och stöd, stöder forskningsprojekt på inrättningar inom området i Finland och utomlands samt idkar andra stödåtgärder.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger i stödandet av forskning och studier på postgraduate-nivå.

Verksamheten kan bedrivas utanför Finland.

§ 3 Grundkapitalet

Stiftelsens grundkapital är 1 000 000 euro, som överlåtits av stiftarna som kontanter.

Stiftelsen kan ta emot bidrag, donationer och testamenten samt utöka sin egendom, dock inte genom att bedriva affärsverksamhet.

§ 4 Medelsförvaltning 

Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig och medlen ska förvaltas med beaktande av de rådande förhållandena på ett sådant sätt att kapitalet inte endast bevaras utan också utökas med ändamålsenliga placeringar.

§ 5 Stiftelsens ledning

Stiftelsen leds av en styrelse som består av minst fem och högst nio ledamöter. Aatos Erkko verkar som styrelsens ordförande under sin livstid eller tills han vill avstå från uppgiften. Jane Erkko verkar på motsvarande sätt som styrelsens vice ordförande. Styrelsen väljer annars ordföranden och vice ordföranden inom sig.

Styrelsen kan välja minst en och högst tre ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna.  Ersättarna får närvara vid styrelsens möten man äger rösträtt endast om styrelsen inte är fulltalig.

Ledamöter eller ersättare som har fyllt eller ska fylla 75 år under mandattiden ska inte väljas in i styrelsen.

Styrelsen utser ett ombud för stiftelsen och fastställer ombudets instruktioner.

§ 6 Verksamhetsår

Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§ 7 Styrelsens årsmöte

Styrelsens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Vid behov sammanträder styrelsen till extra möten.

§ 8 Stiftelsens företrädare 

Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande eller två styrelseledamöter tillsammans.  Dessutom kan styrelsen ge andra personer rätt att företräda stiftelsen.

§ 9 Verksamhetsutskott

Styrelsen kan tillsätta utskott för att bereda ärenden som gäller stiftelsens verksamhet. Styrelsen utnämner utskottets ordförande och vice ordförande samt minst en och högst fem andra medlemmar, som ska vara experter inom området i fråga.

Utskottets uppgift är att för styrelsen lägga fram förslag om 1) sättet och tidpunkten för hur stipendier, priser och stöd anslås lediga att sökas 2) hur expertutlåtanden inhämtas för stipendierna, priserna och stöden och 3) utdelningen av stipendierna, priserna och stöden samt att lägga fram förslag om hur utbildningsverksamheten ska organiseras och om andra stödåtgärder som hör till utskottets verksamhetskrets. Dessutom kan utskottet vidta andra åtgärder som underlättar och befrämjar stiftelsens verksamhet inom området i fråga i enlighet med styrelsens anvisningar.

§ 10 Ekonomiutskottet

Styrelsen kan också tillsätta ett ekonomiutskott och till det utnämner styrelsen en ordförande, en vice ordförande samt minst en och högst tre medlemmar. Styrelsen begär utlåtanden om viktiga ekonomiska frågor av ekonomiutskottet.

Medlemmarna i ekonomiutskottet måste vara experter inom den finansiella sektorn och näringslivet.

§ 11 Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. När styrelsens ordförande är förhindrad sammankallas mötet av vice ordföranden med styrelsens till åldern äldsta ledamot som sin ersättare.

Styrelsen är beslutför när en majoritet av ledamöterna är närvarande, inklusive ordföranden och/eller vice ordföranden. Besluten fattas genom majoritetsbeslut. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

Styrelsen sammankallas om två ledamöter kräver det.

Ett protokoll ska göras upp vid styrelsens och utskottens möten. Protokollet undertecknas av ordföranden och en ledamot eller medlem.

§ 12 Styrelsens verksamhet

Förutom det som föreskrivs i lagstiftningen om stiftelser och vad dessa stadgar förutsätter ska styrelsen

 1. göra upp en verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret;
 2. på årsmötet godkänna och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen om stiftelsens verksamhet under föregående år; Bokslutet och styrelsens berättelse måste genast efter årsmötet ges åt revisorerna som ska ge sin berättelse under april månad. Om revisorernas berättelse ger orsak till det ska styrelsen under maj månad sammanträda för att besluta om behövliga åtgärder;
 3. på årsmötet eller på ett extra möte fastställa budgeten för följande verksamhetsår;
 4. på årsmötet välja minst fem och högst nio styrelseledamöter och vid behov minst en och högst tre ersättare samt vid behov utnämna styrelsens ordförande och vice ordförande fram till nästa årsmöte;
 5. fastställa arvodena för styrelsen och utskottens medlemmar;
 6. fastställa revisorernas arvoden;
 7. på årsmötet välja en eller högst två revisorer och reserver för dem, granska det innevarande årets bokföring och administration;
 8. på årsmötet välja utskottens ordföranden, vice ordföranden och medlemmar fram till nästa årsmöte;
 9. på årsmötet eller ett extra möte fatta beslut om utdelningen av stipendier, priser eller andra stödåtgärder;
 10. på årsmötet eller ett extra möte fatta beslut om anvisningar och råd för utskottens verksamhet;
 11. på årsmötet eller vid behov på ett extra möte undersöka placeringen av stiftelsens medel;
 12. till myndigheterna överlämna lagstadgade utredningar och övriga uppgifter samt utan dröjsmål till den myndighet som den vid tidpunkten gällande lagstiftningen förutsätter leverera officiellt styrkta avskrifter av bokslutet, specifikationerna till balansräkningen, revisorernas yttrande och verksamhetsberättelsen samt meddelande om att styrelseledamöter har bytts ut eller rätten att företräda stiftelsen har ändrat.

§ 13 Ändring av stadgarna

Om det konstateras att det är nödvändigt att ändra stiftelsens stadgar på grund av att förhållanden har ändrat eller av något annat skäl måste stiftelsen se till att de ändras och begära att stadgeändringen fastställs av Patent- och registerstyrelsen

§ 14 Upplösning av stiftelsen 

Stiftelsen kan bara upplösas om det saknas förutsättningar för att stiftelsen kan bedriva sin verksamhet.

Beslutet om upplösning görs i samma ordning som ändringen av stadgarna som nämnts i paragraf 13.

Om stiftelsen upplöses används medlen till förmån för stiftelsens ändamål.

§ 15 Annat

I övrigt tillämpas stiftelselagens bestämmelser.