Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Grundandet av stiftelsen

Jane och Aatos Erkkos stiftelsen konstituerande möte hölls den 15.2.2002 och Patent- och registerstyrelsen gav stiftelsen koncessionen den 22.2.2002, varpå man också fastställde stadgar för stiftelsen i enlighet med stiftelseurkunden.

Stiftelsen upptogs i stiftelseregistret den 16.4.2002.

Ansökningsgrunder

Jane och Aatos Erkkos stiftelses främsta syfte är att främja och stöda forskning inom teknik, ekonomi samt medicin.Stiftelsen stöder också konst och kultur, samt idrottsverksamhet och fysisk fostran i syfte att främja välbefinnande i enlighet med den finska nationens intressen.

Stiftelsen förverkligar sina ändamål genom att upprätthålla eller stöda forsknings- och utbildningsverksamhet. Stiftelsen beviljar stipendium, priser och stöd, den stöder forskningsprojekt vid institut inom branschen både i Finland och utomlands, samt bedriver övriga stödåtgärder.

Verksamheten stöder i första hand forskning efter doktorsavhandlingen i alla skeden av karriären.

Stiftelsen delar årligen ut en betydande del av kapitalavkastningen till allmännyttiga ändamål.

I sin verksamhet följer stiftelsen god stiftelsepraxis. Jane och Aatos Erkkos stiftelse är medlem i Stiftelser och fonder rf.

Strategisk riktlinge 2024–26

Vi främjar internationellt konkurrenskraftig vetenskap och konst samt kultur.

Vi satsar på förnyelse av vetenskap och konst, på ny och fördomsfri verksamhet – på samhälleligt betydelsefull och stärkande verksamhet.

Vi identifierar behovet av verksamhetsmodeller som stöder förverkligandet av vetenskap och konst samt behovet av verksamhet som stärker kompetensen och karriärvägarna.

Vårt mål är att möjliggöra långsiktigt arbete, men också ett nytt slags tvärsektoriellt samarbete. Stiftelsens bidrag har en betydande inverkan på genomförandet av projekten.

Under strategiperioden riktar vi vetenskapliga bidrag till medicin, teknik, teknikstödjande naturvetenskaper samt till konst och kultur. Vi understöder i första hand arbetsgrupper och organisationer. Stiftelsen stöder efter övervägande också andra projekt som främjar välfärden i Finland.

Understödspolitiken utvärderas under strategiperioden genom att aktivt följa verksamhetsmiljön. Vid beslut om bidrag är de centrala kriterierna den sökande partens verifierade kompetens, djärvheten och verkningsfullheten i målsättningen samt betydelse inom branschen och också kvaliteten och realismen i genomförandeplanen.

Våra värderingar är öppenhet, transparens, fördomsfrihet och hög kvalitet. Våra verksamhetsprinciper är växelverkan och flexibilitet samt aktiv utveckling av stiftelsearbetet.