Etusivu » FAQ

Vanliga frågor och svar


1. Till bidragssökande

Vi önskar att du kontaktar oss i frågor som gäller ansökan i första hand per e-post. Vi avtalar i regel om eventuella möten efter att ansökan lämnats in. Om vi vill ställa frågor om ditt projekt medan behandlingen av din ansökan pågår och vi behöver mer information, kontaktar vi dig.

4–6 månader kan låta som en lång tid, men beslutsfattandet vid styrelsemötet föregås av en omsorgsfull process för behandling och bedömning av ansökningarna: först går vi i genom förberedelser och utredningar på vårt kontor, därefter utvärderas ansökan av experter och vid olika utskottsmöten.

Vi uppmuntrar till internationellt samarbete både inom vetenskap och konst. Målen och resultaten för de projekt som vi understöder ska dock främja välfärden i Finland och gagna det finländska samhället. Kom ihåg att tydligt motivera detta i din ansökan i fråga om ditt eget projekt.

Ett konsortium består endast av arbetsgrupper, fakulteter eller avdelningar som företräder olika organisationer, vilket innebär att till exempel olika fakulteter vid samma universitet bildar en arbetsgrupp. I ett konsortium kan mycket väl ingå parter från andra länder än Finland: vi uppmuntrar till internationell verksamhet både inom vetenskap och konst.

Vår riktlinje att inte finansiera forskning i den postdoktorala fasen gäller situationer där en ung forskare arbetar under titeln postdoktoral forskare och ännu inte har den grad av självständighet som krävs. Ett bevis på tillräcklig självständighet är till exempel egen forskningsfinansiering som skaffats självständigt samt handledning av doktorander. Vi beviljar inte bidrag för sökandens egen lön, som är avsedd att täcka kostnaderna för den postdoktorala fasen.

Bidrag som söks för en arbetsgrupp kan dock omfatta forskare på postdoktoral nivå och doktorandnivå.

Stiftelsen understöder inte affärsverksamhet, om bidragsobjektet strävar efter att bedriva verksamhet som ger vinst. Ett företag kan dock i vissa situationer vara sökande. Bidrag kan till exempel beviljas ett företag som ansöker om bidrag för ett evenemang som inte är vinstgivande.

Du kan fritt välja språket i din ansökan bland våra tre språkalternativ: finska, engelska eller svenska. Språkvalet påverkar inte möjligheterna att lyckas med din ansökan. Ansökningsblanketten ger anvisningar om svaret ska ges på ett visst språk.

Tyvärr kan huvudforskaren inte inkludera sin egen lön i ansökan om hen står i anställningsförhållande till universitetet.

Rekommendationer är viktiga. Det lönar sig att till referenspersoner välja sådana aktörer som tydligt kan beskriva till exempel din förmåga att leda projektet och uppnå de mål som uppställts för det samt att beskriva hur relevant din forskning är för branschen i Finland eller internationellt.

Om vi inte har hunnit behandla din ansökan, kan du göra ändringar i ansökan genom att återkalla sändningen via webbtjänsten. När du återkallar sändningen återställs ansökan i sitt utkastläge.

Om din ansökan redan har tagits till behandling kan du tyvärr inte göra några ändringar längre.

Om du får överlappande finansiering för ditt projekt från en annan instans efter att ansökan har skickats, meddela oss det utan dröjsmål per e-post.

Fint, gratulerar!

Vänligen kontakta oss genast per e-post om det är fråga om överlappande finansiering. Meddela oss också till vilka delar finansieringen överlappar det bidrag som du ansökt om hos oss.

Ja, det kan du. Om du vill återkalla din ansökan helt och hållet ska du logga in i webbtjänsten, ta fram den ansökan som du skickat och återkalla sändningen. Om du inte kan återkalla sändningen av ansökan, betyder det att vi har tagit din ansökan till behandling. Kontakta oss i så fall per e-post och begär att din ansökan återkallas.

Vi behandlar alla ansökningar omsorgsfullt. Om din ansökan har behandlats och fått ett negativt beslut om bidrag, rekommenderar vi att samma ansökan inte skickas på nytt. Observera att vi inte motiverar våra beslut.


2. Till bidragstagaren

Det är möjligt att byta universitet efter det att bidraget har beviljats, om det mottagande universitetet har samma förutsättningar att genomföra projektet som det universitet som anges i ansökan. Vänligen ge oss på förhand information om bytet, ett skriftligt, undertecknat samtycke från både det överlåtande och det mottagande universitetet. Samtycken kan skickas till oss per e-post.

Skicka ansökningar om utbetalning av ditt bidrag till oss via webbtjänsten. Tyvärr kan bidrag inte betalas ut mot räkningar.

Ja, det gör vi. Du kan ansöka om ett nytt bidrag för samma syfte med en ny ansökan. Ansökan bedöms på samma sätt som din tidigare ansökan.

Vid behandlingen beaktas de mål som hittills uppnåtts i ditt projekt och därför lönar sig att framhäva dessa i din ansökan.

När du ansöker om fortsatt bidrag är det viktigt att du skickar ansökan i tillräckligt god tid så att det inte uppstår ett avbrott i din forskning. Om ditt bidrag till exempel kommer att upphöra före utgången av nästa år och det är fråga om en ansökan som gäller det medicinska området, ska ansökan helst finnas hos oss för behandling under nästa års första medicinska mötesrunda i mars. På motsvarande sätt är det bra att en ansökan inom det tekniska området sänds för behandling till mötesrundan i maj, där ansökningar inom det tekniska området behandlas.

Observera också att det är viktigt att du skickar ansökan till oss i tillräckligt god tid före den mötesmånad som du har valt (cirka 4–6 månader tidigare).

Du kan tyvärr inte ansöka om förlängd tid för ett pågående bidrag, om du har skickat en ansökan om fortsatt bidrag till oss. Vi rekommenderar att sökande beaktar att det lönar sig att skicka en ansökan om fortsatt bidrag till oss i tillräckligt god tid.

Projektet ska inledas inom ett år från beslutet om beviljande. Det föregående bidraget ska ha använts i sin helhet innan utbetalningen av det fortsatta bidraget inleds.

Frontloading innebär att varje begäran om utbetalning mäts mot kostnaderna för den kommande perioden. Bidragsutbetalningar startar från beslutet om beviljande.