2024

Beviljade bidrag

BIDRAGEN SOM BEVILJADES ÅR 2024 TOTALT:

22.794.900 €

(summan kan innehålla beviljade bidrag som inte ännu publicerats)


Professor Henri Pirkkalainen, Professor Pekka Abrahamsson, Assisterande professor (tenure track) Johanna Virkki

TAMMERFORS UNIVERSITET

EVIL-AI (”evil eye”) – Negativa effekter av artificiella intelligensagenter och deras förebyggande. 4 år.

1.413.000 €

Artificiellt intelligenta agenter (AI-agenter) är datorprogram eller system som kan utföra självständiga handlingar som tolkas som intelligenta när de strävar mot ett visst mål. Ett kritiskt outforskat område för AI-agenter är deras oetiska och oönskade beteende. AI-agenter kan utnyttjas för att lura människor, de kan gruppera sig och släppas fria för att utföra brottslig verksamhet och detta kan vara svårt att hindra. Projektets centrala mål är att identifiera och förebygga risken för negativa effekter av AI-agenter. Projektet undersöker olika typer av illvillig AI, till exempel chattrobotar, tjänste- robotar och metaverse avatarer.


Akademiforskare Katharina Kujala

ULEÅBORGS UNIVERSITET

Riktad isolering av mikroorganismer som använder sällsynta jordartsmetaller från kalla miljöer (ICE-FISHING). 3 år.

1.045.000 €

Sällsynta jordartselement (REEs) är kritiska råvaror som är akuta nödvändiga för många tekniska tillämpningar. Hittills oupptäckta  mikrober och deras enzymer har en stor potential att användas vid biobrytning av dessa REE. Projektet ”ICE-FISHING” syftar till  att expandera världen av REE-användande mikroorganismer och enzymer genom en unik kombination av i) bioinformatisk  brytning av mikrobiell mörk materia, ii) djupgående screening av mikrobiella kultursamlingar, iii) selektivt ”fiske” av önskvärda  mikrober, enzymer eller fysiologiska egenskaper från miljöprover i kallt klimat, iv) in situ-odlingstekniker för att möjliggöra odling av  ännu icke odlade mikrobiella REE-användare, och v) efterföljande beskrivning av nya REE-användande stammar.


PhD Mika Komppula

Meteorologiska institutet

Detaljerad mätning av molnets mikrofysiska egenskaper genom holografisk avbildning utplacerad på obemannade flygfarkoster (CLOUD-UAV). 3 år.

522.000 €

Klimateffekter orsakade av moln innehåller stora osäkerheter. Att modellera moln är utmanande, eftersom tillämpliga noggranna observationsdata endast kan samlas in genom direkta mätningar av moln. De enda mätplattformarna som kan göra detta kostnadseffektivt är obemannade flygfarkoster (UAV). Vi använder och utvecklar det holografiska avbildningsbaserade mätinstrumentet uICEMET för användning på olika UAV-plattformar. Vi utnyttjar den fulla potentialen hos UAV-baserade molnobservationer för att bättre förstå de processer som driver molnegenskaper i olika miljöer, inklusive dimma, vätske- och blandfasmoln. Vi presenterar tillämpningarna av högupplösta data erhållna från mätningar vid validering av fjärranalysobservationer och högupplösta modelleringsverktyg.


Assisterande professor (tenure track) Alexander Jung

AALTO-UNIVERSITETET

En matematisk teori om tillförlitligt federerat lärande (TRUST-FELT). 4 år.

498.000 €

Artificiell intelligens (AI) är en integrerad del av vårt dagliga liv och påverkar vårt jobbsökande, boende och relationer. Många AI-tjänster drivs av system för federerat lärande (FL) som ger skräddarsydda förutsägelser om intressen som jobberbjudanden, dejting och musikvideor. Trots användbarheten av FL-system finns det allt fler bevis för deras potentiellt skadliga effekter, som att öka beroendeframkallande användarbeteende eller till och med folkmord. Det här projektet bryter marken för pålitligt FL och flyttar fokus för aktuell FL-forskning mot ett mer mänskligt centrerat perspektiv. Förutom de beräkningsmässiga och statistiska egenskaperna hos FL-system, betonar detta projekt viktiga designkriterier för pålitlig AI.


PhD Riku Tuovinen

JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET

Effektiva kvantmaterialsimuleringar. 4 år.

484.000 €

Projektets huvudmål är att etablera ett enhetligt, effektivt och accurat beräkningsramverk för att utforska nästa generations kvantmaterial. Genom att studera de komplexa interaktionerna mellan elektroner och bosoner utvecklar vi metoder för simulering av kvantmaterial för att tackla problem som energi- och värmeavledning. De senaste experimentella framstegen har stimulerat efterfrågan på beräkningsstudier av material med upplösning på atom- och femtosekundskala. Vi kommer att utveckla Green’s funktionsteori för simulering av mångkroppsdynamik och överkomma dess beräkningsutmaningar med moderna, linjära skalningsalgoritmer. Denna metod kommer att karakterisera elektriska egenskaper hos tvådimensionella material och modellera ljus-materia-interaktion i nanojunktioner, och därmed förbättra både förståelsen och metodiken för kvantmaterialforskning.


Professor Lauri Parkkonen

AALTO-UNIVERSITETET

INGA – Revolutionerande av förlossningsinduktion med en intelligent kateter med integrerad sensorteknologi: en valideringsstudie. 2 år. Proof of Concept.

474.000 €

År 2021 behövde cirka 38 miljoner födande kvinnor medicinsk induktion, och i genomsnitt 30% misslyckades, vilket ledde till komplikationer under förlossningen. Under de senaste två decennierna har antalet inducerade förlossningar kontinuerligt ökat och nått mer än 30% i alla västländer. Faktorer som bidrar till denna ökning är bland annat moderns ökade ålder, body mass index (BMI) och kopplade sjukdomar, såsom graviditetsdiabetes och högt blodtryck. INGA-forskningsgruppen har byggt ett sensorsystem för kontinuerlig övervakning och hantering av induktionsprocessen och förlossningsupplevelsen. Målen med denna studie är att förbättra tillgången till säkrare och mer tillgängliga datadrivna induktionsprotokoll som kan användas i sluten eller öppen vård.


Assisterande professor (tenure track) Jarno Mäkelä, Akademiforskare Uwe Richter

HELSINGFORS UNIVERSITET

Koordination mellan mitokondriernas proteinsyntes och kristae ultrastruktur. 3 år.

396.000 €

I detta projekt undersökes hur mitokondriernas kristae formas. Mitokondrierna fungerar som energifabriker, som förser cellens olika energibehov. Mitokondriernas inre membran, även kallat kristae, förändrar form beroende på mitokondriens metaboliska reglering. Att observera hur kristae formas i levande celler har länge varit tekniskt utmanande. I detta projekt använder vi en unik experimentell uppläggning och super-resolutionsmikroskopi för att systematiskt studera formningen av mitokondriernas kristae. Detta forskningsprojekt kommer även att bidra till vår uppfattning om sjukdomsförloppet i mitokondrie-relaterade sjukdomar.


Professor Leena Ukkonen 

TAMMERFORS UNIVERSITET

Självreparerande multifunktionella polymermaterial för framtida hudliknande elektronik och trådlösa sensorteknologier (HealingSense). 2 år. Proof of Concept.

276.000 €

Som ett resultat av detta projekt kommer vi är att uppnå en banbrytande demonstration i utvecklingen av självlrepararande trådlösa sensorer och kommunikationsteknik. Vår forskning är baserad på nya typer av självreparerande funktionella polymermaterial, vars mångsidiga och anpassningsbara egenskaper möjliggör självreparerande sensor- och antennstrukturer. Som ett resultat av projektet kommer vi att åstadkomma självreparerande RFID-baserade trådlösa sensorer, vars funktion kommer att testas t.ex. som rörelse- och belastningssensorer fästa på huden.


Assisterande professor (tenure track) Moritz Scherleitner, Assisterande professor (tenure track) Bianca Beyer

AALTO-UNIVERSITETET

Beskattning som ett sätt att främja hållbarhet i företagens beslutsfattande? En tvärvetenskaplig undersökning. 3 år.

149.000 €

Syftet med detta project är att identifiera nya insikter och ge motsvarande rekommendationer för utformning av en hållbar skattepolitik. Vårt tvärvetenskapliga angreppssätt följer en tvåstegsprocess: Först strävar vi efter att samla in empiriska bevis på företagsledares beslutsfattande och den faktiska effekten av hållbara skatteincitament i den finska kontexten, både när det gäller incitament som uppmuntrar och incitament som avskräcker från en viss aktivitet.  Att förstå beslutsfattares reaktioner på dessa skatteincitament är avgörande för att lagstiftarna ska kunna utveckla en mer målinriktad och effektiv skattepolitik. En effektiv skattepolitik kan inte bara uppnå sina mål, utan också minimera potentiella negativa effekter såsom ekonomiska snedvridningar eller felallokerade/tjänat skatteintäkter. Med utgångspunkt i dessa insikter kommer vi i den andra delen av projektet att ta fram policyrekommendationer för lagstiftare som främjar hållbar utveckling i företagen genom effektiv skattelagstiftning.


Utrikespolitiska Institutet

USA vid en brytpunkt: utrikes- och inrikespolitikens framtid i en tid av konfrontation. 1,5 år.

225.000 €

Forskningsprojektet ”USA vid en brytpunkt” som initierats av Utrikespolitiska institutets (FIIA) Center on U.S. Politics and Power (CUSPP) är det första storskaliga försöket i Finland att undersöka sammanflätningen av USA:s inrikes- och utrikespolitik under 2020-talet och dess inverkan på den globala politiken. Den forskning, analys och expertis som projektet syftar till att producera är av stor samhällelig betydelse, eftersom finländarnas behov av att förstå Förenta staterna är större än kanske någonsin tidigare i ljuset av att de två länderna nyligen har blivit allierade.


Soitinakatemiat ry

Instrumentakademierna rf ansöker om 1 234 000 euro för åren 2024–2027 för att etablera en permanent plats för instrumentakademierna inom den inhemska musikutbildningsfältet. 4 år.

1.234.000 €

Instrumentakademierna rf (grundad 2023) förenar Stråkakademin, De ungas pianoakademi och Bleckblåsarakademin under en gemensam organisation. Syftet är att öka mängden och kvaliteten av utbildningen av våra mest begåvade unga musiker genom att samordna resurserna från samtliga akademier. Behovet av akademierna har uppstått på grund av att läroanstalterna har minskat resurserna för begåvade unga musiker. Akademierna erbjuder specialiserad utbildning i periodformat under handledning av ledande pedagoger, parallellt med detta kan musikerna fortsätta sina normala studier. De pedagogiska modellerna varierar något mellan de olika instrumentgrupperna.


Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet

RÖST OCH RÄTTVISA – Musik som främjare av mångfald. 4 år.

1.000.000 €

Det fyraåriga internationella projektet RÖST OCH RÄTTVISA – Musik som främjare av mångfald tar itu med den växande polariseringen och ojämlikheten samt behovet av interkulturell dialog både inom finsk musikutbildning och mer allmänt i det finska samhället. Projektet undersöker musikens, det musikaliska arvet och musikens framföranderoll som möjliggörare av kulturell förståelse och dialog. Dessutom fördjupar sig projektet i de verktyg och möjligheter som musiken erbjuder för att hantera kulturellt känsliga ämnen. Under projektet genomförs fyra konstnärliga samarbetsprojekt, flera undervisningsbesök och ett fyraårigt forskningsprojekt.


Stiftelsen Dansens Hus sr

Dansens Hus Helsingfors betydande internationella gästspel under åren 2024 – 2027. 3 år, 4 månader.

1.000.000 €

Mellan 2024 och 2027 kommer Dansens Hus Helsingfors att presentera ett högkvalitativt och ambitiöst program med internationella besök för en bred publik. Det framtida programmet syftar till att återspegla nutiden och framtiden för internationell dans på ett sätt som sammanför både allmänt kända artister och grupper och nyare artister som nyligen har erövrat de stora scenerna och deras publik. De internationella perspektiven på dans på den stora scenen kommer att breddas genom att bjuda in föreställningar från länder utanför Europa.


Finlands konservatorieförbund r.y.

Utbildning inom musikbranschen mot 2030-talet: En framtidssäker läroanstaltskultur. 2 år.

660.000 €

Ett tvååriga projekt skapar en grund för en framtidssäker musikskolekultur i Finland, baserat på målen i Vision 2030 för musikutbildning. Projektet fokuserar på strukturell utveckling inom musikutbildningsfältet, skapandet av samarbetsnätverk samt att tydliggöra framtidsperspektiven för lärarutbildningen. Projektet koordineras av Finlands konservatorieförbund. Arbetet genomförs genom huvudprojektet samt tre pilothelheter. Projektet erbjuder verktyg för att utveckla den strategiska grunden för hela musikutbildningen samt konkreta exempel för lokalt utvecklingsarbete.


Stiftelsen för Finlands Idrottsmuseum sr

TAHDON VOIMA – Ny aktiverande idrottsupplevelse för barn och unga. 2 år.

100.000 €

Idrotts- och motionskulturcentret TAHTO (Urheilumuseosäätiö rs.) förstärker den kulturella och pedagogiska effekten av sina tjänster med helt nytt aktiverande innehåll riktat till barn, ungdomar och deras familjer. Tahdon Voima [Viljans Kraft] är ett specialområde i TAHTOs utställningsrum på Helsingfors Olympiastadion som erbjuder uppslukande interaktiva fysiska upplevelser för besökarna. Effektiviteten av upplevelsen mäts med kvantifierbara data och kompletteras med multidisciplinärt innehåll som är integrerat i skolornas utbildningsprogram. Konceptet kan replikeras utanför TAHTOs lokaler genom samarbete med kommuner över hela landet.


Professor Sarah Butcher, professor Varpu Marjomäki, docent Minna Hankaniemi

Helsingfors universitet, jyväskylä universitet, tammerfors universitet

Forskningskonsortium för att utveckla säkra, brett verkande antivirala läkemedel och vacciner. 4 år.

1.680.000 €


Helsingfors evenemangsstiftelse

Internationella orkester- och dansbesök under Helsingfors festspel 2024-26. 3 år.

1.200.000 €

Internationella orkester- och dansbesök under Helsingfors festspel 2024–26 hämtar till vårt lands bästa föreställningslokaler världens bästa artister. De främsta artisterna som deltar på festivalen är inspirerande förebilder för inhemska professionella konstnärer och konststudenter. Det beviljade bidraget är en fortsättning på den projektperiod som inleddes 2018 och under den har 18 internationella storbesök genomförts


Assisterande professor (tenure track) Thomas McWilliams

helsingfors universitet

Upptäckandet av adaptiva cellulära motståndskraftmekanismer i ATG7 patienter. 4 år.

1.145.000 €

Neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom orsakar betydande kostnader på individnivå och är en världsvid socioekonomisk utmaning. Tillgängliga behandlingsmetoder för att förhindra framskridandet av dessa sjukdomar saknas. Autofagi är en cellulär återvinningsprocess och dess dysfunktion är en gemensam faktor för många neurologiska sjukdomar. Denna forskning ämnar studera patienter med en nyligen upptäckt autofagirelaterad genetisk nedsättning, för att förstå hur dessa adapterar och överlever trots dysfunktion i en central homeostatisk mekanism. Forskningen ämnar upptäcka nya rön och måltavlor för terapeutisk utveckling för att bekämpa degeneration. 


Professor Juha Kere

Folkhälsans forskningscentrum

Cellmodeller för människans tidig utveckling. 3 år.

972.000 €


Professor (tenure track) Minna-Liisa Änkö

tammerfors universitet

Utveckling av cancerläkemedel som riktar sig mot RNA-strukturer. 4 år.

932.000 €

I detta projekt undersöker vi hur intracellulära RNA-strukturer påverkar genuttryck i tjocktarmscancer. Vi kartlägger cancerframkallande RNA-strukturer, utreder hur interaktioner mellan RNA och proteiner påverkar RNA-strukturer och definierar hur dessa strukturer framkallar onkogena genuttryck. Vårt mål är att skapa molekyler som kan modifiera intracellulära RNA-strukturer och på så vis motverka cancerframkallande genuttryck. Detta projekt kan leda till utvecklingen av en helt ny typ av cancermediciner som är baserade på RNA-strukturer och samma principer kunde tillämpas till andra sjukdomar i framtiden.


Professor Lauri Nummenmaa

åbo universitet

Avbildning av sambandet mellan ångest och hjärtsjukdomar med positronemissionstomografi av hela kroppen. 4 år.

720.000 €


Docent Sari Lauri

helsingfors universitet

Neurobiologiska mekanismer för psykiatriska syndrom associerade med stress tidigt i livet. 4 år.

688.000 €

Barndom erfarenheter formar hjärnans utveckling och påverkar risken för att utveckla neuropsykiatriska problem senare i livet. Detta projekt syftar till en omfattande karakterisering av de mekanismer genom vilka stress i tidigt liv påverkar neurala nätverk som reglerar emotionell inlärning och beteende. Parallellt utforskas möjligheter för att förhindra den patologiska utvecklingen, med fokus på kainatreceptorer, en unik familj av glutamatreceptorer som är inblandade i utvecklingen och plasticiteten av limbiska neurala nätverk. Vi förväntar oss att resultaten ska ge ny kliniskt relevant information om neuroutvecklingsstörningar och utsikter för deras riktade behandlingar.


Docent Tero Ahola

helsingfors universitet

Funktioner av värdcellsproteiner under RNA-virusinfektion. 4 år.

686.000 €

Virus med RNA-genom orsakar de flesta av de nya och återkommande epidemierna av infektionssjukdomar. Projektet syftar till att skapa en heltäckande bild av värdinteraktion under virusreplikation genom att identifiera värdproteiner som hjälper till vid virusreplikation. Vi strävar efter att förstå de specifika åtgärder som varje värdfaktor utför under virusreplikering. Proteinerna skulle kunna hjälpa t.ex. modifiering av värdcellmembran, eftersom virus omarrangerar membranen för att skapa skyddande replikationsvesiklar. Värdproteinerna som är viktiga för virusreplikation är attraktiva nya mål för antivirala läkemedel som kan agera brett mot flera virusfamiljer.


Docent Eino Solje

ÖSTRA FINLANDS UNIVERSITET

Nya biomarkörer, neurostimulering och synaptiska signaturer: en ny syn på neurodegenerativa sjukdomar. 4 år.

681.000 €

Diagnostiken för neurodegenerativa minnessjukdomar och utvecklingen av behandlingsalternativ bygger på identifiering av patologiska proteinansamlingar (såsom beta-amyloid) och tidiga kliniska symtom (lindrig kognitiv störning, MCI). Ett betydande antal äldre personer har dock exempelvis beta-amyloidansamlingar i hjärnan och förändringar i biomarkörer i cerebrospinalvätskan, även om de inte har demens. Inte heller alla personer med MCI utvecklar en progressiv minnessjukdom. Därför behövs nya tillvägagångssätt för diagnos, bedömning av prognos, behandling och uppföljning av behandlingssvar vid neurodegenerativa minnessjukdomar.

Störningar i nervsignalsystem är de första upptäckbara förändringarna i neurodegenerativa minnessjukdomar och dessa förändringar uppstår innan betydande hjärnatrofi. Förändringar i nervsignalsystem kan mätas med transkraniell magnetstimulering (TMS). Dessutom har våra tidigare studier visat att dessa förändringar kan motverkas hos personer med Alzheimers sjukdom genom användning av transkraniell växelströmsstimulering (tACS).

Detta projekt erbjuder nya verktyg för tidig upptäckt och prognosbedömning av neurodegenerativa minnessjukdomar genom att kombinera TMS-mätningar, nya biomarkörer och analyser av hjärnans elektriska aktivitet. Dessutom är vårt mål att visa effekten av tACS som ett behandlingsalternativ för neurodegenerativa minnessjukdomar.


Helsinki Baroque Orchestra

1700-talsopera: ett forsknings- och produktionsprojekt. 4 år.

650.000 €


Docent Jukka Kallijärvi

Folkhälsans forskningscentrum

För tidigt åldrande vid neonatal mitokondriell sjukdom: molekylära mekanismer och behandlingar. 4 år.

500.000 €

GRACILE-syndromet, som tillhör det finländska genetiska sjukdomsarvet, är bland de svåraste av mitokondriella sjukdomar och uttrycker sig redan under fostertiden. Syftet med vår forskning är att kartlägga oupptäckta sjukdomsmekanismer vid mitokondriella sjukdomar och att utveckla nya behandlingsstrategier. Detta projekt är baserat på våra senaste fynd, som visar att cancergenen c-MYC driver skadlig celldelning som leder till cellulär senescens och en progeria-lik sjukdomsbild i vår musmodell. Vi ämnar hämma denna process direkt med genetiska verktyg och indirekt med läkemedel för att bromsa upp den skadliga ackumuleringen av åldrande celler i vävnad och därmed dämpa sjukdomsprogressionen.


Professor Annakaisa Haapasalo

ÖSTRA FINLANDS UNIVERSITET

Förändringar i hjärnans immunceller vid olika former av frontallobsdemens. 3 år.

495.000 €

I projektet undersöks vilken roll hjärnans immunceller, mikroglia, spelar vid frontallobsdemens. Tidigare studier tyder på att det sker förändringar i immunsystemet hos patienter med frontallobsdemens, men mikroglias roll i olika ärftliga eller kliniska former av sjukdomen är inte klarlagd. Syftet är att belysa de cellulära biologiska och funktionella förändringar som sker i mikroglia och deras effekter på nervcellernas funktion och kopplingarna mellan dem, synapserna. I forskningen utnyttjas mikroglia och nervceller som producerats med stamcellsteknik från patienter och deras samkulturer samt blod- och cerebrospinalvätskeprover. Syftet är att bättre förstå sjukdomsmekanismerna för olika subtyper av frontallobsdemens och att identifiera nya forskningsbaserade biomarkörer och läkemedelsbehandlingsmål.


Docent Karita Haapasalo-Tuomainen

helsingfors universitet

Molekylära mekanismer för synapsdegeneration vid Alzheimer. 2 år.

483.000 €

Alzheimers sjukdom drabbar över 50 miljoner människor globalt. Antalet döda av Alzheimers sjukdom har nästan fördubblats i Finland under det senaste decenniet och det finns inget botemedel mot denna sjukdom. Komplementsystemet är en viktig del av medfödda immunförsvaret men kan också leda på inflammation och gradvis degeneration av synaptiska överföringar i Alzheimers sjukdom. Det är ännu okänt vilken mekanism spelar en framträdande roll i inflammationen men det kan bero på bristfällig hämning av komplementfaktorer.  Vår forskning undersöker samspelet mellan komplementsystemet och neurala jontransportörer som skyddar neuroner från inflammatorisk synapsförlust. Den studien identifierar en ny spelare i Alzheimers sjukdom som kan vara nyckeln till utvecklingen av nya mer effektiva läkemedel.


Docent Timo Myöhänen

helsingfors universitet

 Proteinfosfatas 2A (PP2A) som ett lovande terapeutiskt mål för Alzheimers sjukdom. 3 år.

472.000 €

Alzheimers sjukdom håller på att bli ett stort hälsoproblem i takt med att befolkningen åldras. Nuvarande terapier kan inte stoppa eller fördröja neuronal död som inträffar i sjukdomen, och därför behövs nya läkemedelsmål och kandidater akut. Det är inte känt vad som slutligen initierar neuronal död i Alzheimers sjukdom men det finns växande bevis för att beta-amyloid – huvudkomponenten i Alzheimers plack – skadar cellulära transportsystem som sedan initierar ackumulering av annat protein, tau, i cellerna. Detta leder så småningom till neuronal död. Syftet med studien är att klargöra om vi kan minska tau-ackumuleringen eller starta om den cellulära transporten genom att rikta in oss på proteinfosfatas 2A (PP2A) med små molekyler.


Helsingfors universitet / Nationalbiblioteket

Avancerade lösningar för att presentera det visuella kulturarvet digitalt för olika målgrupper. 2 år.

396.000 €

Projektet införs en ny teknisk lösning som skapar nya möjligheter att använda kulturarvet. IIIF (International Image Interoperability Framework) har utformats för att tillgodose kulturarvsbranschens behov. Den erbjuder bibliotek, arkiv och museer verktyg för att göra sina samlingar digitalt tillgängliga på ett mångsidigt och funktionellt rikt sätt. Målet är tre tjänster (DSpace, Digi.kansalliskirjasto.fi och Finna) som tjänar ett stort antal finländska aktörer inom kulturarv och vetenskap. Genom att dela kunskap främjas lösningen på det inhemska kulturarvsfältet.


PhD Andrea Ganna

helsingfors universitet

Kan AI identifiera de personer som är i störst behov av blodprov? 2 år. Proof of Concept.

313.000 €

I Finland genomförs årligen över 2 miljarder kliniska laboratorieundersökningar, vilket utgör en betydande faktor inom hälso- och sjukvårdstjänsterna samt kostnaderna. De nuvarande metoderna för blodprov inom primär- och företagshälsovården är opportunistiska och tar inte hänsyn till all hälsodata eller till att integrera genetisk information. Vår hypotes är att AI framgångsrikt kan användas för att optimera laboratorieundersökningar genom att identifiera personer som sannolikt har avvikande värden och därför skulle dra störst nytta av ett blodprov. Genom att använda registerdata och genetisk information strävar vi efter att förutsäga avvikande kreatininvärden och kommer att validera vår metod genom att återkalla 2000 personer för potentiell screening av kronisk njursjukdom. Detta skulle kunna göra testning mer rättvis och effektiv i Finland.


Garantiföreningen för Svenska Teatern rf

Hur kan mångfald gynna teaterns hållbara utveckling. 3 år.

301.000 €

I och med att samhället blir allt mer heterogent och mångkulturellt så ställs teatern inför nya utmaningar. Dessa påverkar teaterns roll som samhällsaktör, utvecklingen av det konstnärliga utbudet samt förhållandena inom arbetsgemenskapen. Inom projektets ramar undersöks, utforskas och testas metoder som strävar till att inkludera flera personer med icke-normativt kulturellt kapital i teaterns publik och personal. Med icke-normativt kulturellt kapital avses, i det här fallet, sådant kulturellt kapital som skiljer sig från de normer som historiskt sett har förknippats med Svenska Teaterns verksamhet. Dessa normer omfattar bl.a. vithetsnormen, heteronormativitet, att man antingen har svenska och finska som modersmål, eller att man är högutbildad. Syftet med det treåriga projektet är att skapa hållbarare teater utgående från teaterns tre grundpelare: Publiken, Konsten och Arbetsgemenskapen.


Erkko-gymnasiet

Stipendier 2024. 1 år.

4.900 €


Filträra