Etusivu » Till Sökanden » Anvisningar och webbtjänst

Allmänna ansökningsanvisningar

Innan du fyller i ansökan ska du noggrant läsa igenom dessa anvisningar.


1. Stiftelsens riktlinjer för bidrag

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljar bidrag för internationellt betydande forskning som strävar efter ett vetenskapligt genombrott samt för konst och kultur som har förutsättningar att uppfylla krävande internationella kriterier. Stiftelsen beviljar också selektivt bidrag för projekt som gäller bland annat högskoleundervisning, motion och tredje sektorns verksamhet.

Vid bedömningen av ansökan om bidrag fästs särskild uppmärksamhet vid arbetsgruppens yrkesskicklighet och resultat samt forskningens mål, genomförandeplanen och resultatens betydelse och genomslagskraft. Den som genomför projektet ska ha tillgång till lämplig infrastruktur, samarbetspartner eller behövlig specialkompetens.

Bidrag för vetenskap riktas huvudsakligen till forskningsgrupper och för att stödja postdoktoral forskning; forskare som doktorerat kan lämna in ansökan i alla skeden av karriären. Stiftelsen beviljar inte bidrag för enskilda doktorsavhandlingar och inte heller för postdoktoral forskning, men i arbetsgruppen kan ingå också forskare i doktorsavhandlingsfasen eller i en postdoktoral fas.

I ansökningarna ska målen vara klart definierade och genomförandeplanen realistisk. Finansieringsplanen ska vara skälig, tydlig och väl motiverad. Mätning och konkretisering av projektets betydelse och genomslag är också ett bedömningskriterium.

Bidrag kan sökas för kortvariga (ett år eller kortare tid) eller fleråriga projekt: varaktigheten anges och motiveras i ansökan och bedöms i samband med behandlingen av ansökan.

För ett projekt för vilket stiftelsen redan har beviljat bidrag kan ett nytt bidrag sökas genom en ny ansökan.

Stiftelsen anlitar utomstående experter som stöd för beslutsfattandet. Experternas identitet och motiveringar är inte offentliga. Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Bidraget kan beviljas villkorligt.

Stiftelsen förutsätter att forskningen följer den forskningsetiska delegationens anvisning om god vetenskaplig praxis (www.tenk.fi).


2. Vem kan ansöka om bidrag och för vilket syfte

Bidrag kan sökas av alla finländare eller i Finland bosatta eller verksamma privatpersoner, registrerade föreningar och andra organisationer. Även personer eller aktörer som bor eller är verksamma utomlands kan ansöka om bidrag, om bidragsobjektet har en klar och stark anknytning till Finland. Sökanden ska vara myndig.

Vi beviljar i regel bidrag till forskningsgrupper och organisationer i synnerhet för långvariga projekt och stora helheter, för fördomsfritt och nyskapande arbete. Även flera arbetsgrupper eller organisationer som bildar en sammanslutning, dvs. ett konsortium, kan ansöka om bidrag.

Bidrag kan sökas för kortvariga projekt (ett år eller kortare tid) eller fleråriga projekt.

Arbetsgrupperna kan ansöka om bidrag för arbete och/eller kostnader. Arbetsgruppen ska ha en ansvarig person som är huvudsökande och som ansvarar för användningen och rapporteringen av det bidrag som eventuellt beviljas till stiftelsen och de övriga medlemmarna i gruppen samt till nödvändiga instanser. Det går att lämna in endast en ansökan för samma ändamål: arbetsgruppens medlemmar kan inte ansöka om ett personligt bidrag för samma projekt genom olika ansökningar. Som arbetsgrupp räknas också ett projekt som genomförs av en enskild person av grundad anledning. Bidrag beviljas dock inte för forskning i postdoktoral fas för en enskild forskare.

Flera arbetsgrupper eller organisationer som bildar konsortier kan ansöka om bidrag för arbete och/eller kostnader. I ett konsortium kan arbetsgrupperna företräda olika organisationer. En gemensam ansökan från flera parter ska ha en ansvarig person eller organisation som är huvudsökande och ansvarar för användningen och rapporteringen av eventuellt beviljat bidrag till stiftelsen och andra parter i bidraget samt till nödvändiga instanser. För samma ändamål kan endast en ansökan göras: konsortiets olika parter kan inte ansöka om bidrag för samma projekt genom olika ansökningar. Obs! Eventuellt bidrag kan betalas endast till den organisation som den ansvariga personen företräder eller till den ansvariga organisation som ansvarar för att bidraget förmedlas vidare till andra parter i projektet.

En registrerad sammanslutning kan ansöka om bidrag för arbete och/eller kostnader, inklusive lönekostnader. Om sammanslutningen inte är registrerad ska ansökan lämnas in som en arbetsgrupp (se föregående punkter).


3. För vad beviljas inte bidrag

Jane ja Aatos Erkkos stiftelse beviljar inte bidrag
 • för vinstdrivande affärsverksamhet
 • på sociala grunder (för ändamål som omfattas av privatlivet)
 • för enskilda doktorsavhandlingar, inte heller för forskning i den postdoktorala fasen: i arbetsgruppen får ingå även forskare i doktorsavhandlingsfasen och den postdoktorala fasen
 • för finansiering av studier och arbetspraktik
 • för resestipendier
 • för enskilda inköp av små apparater, verktyg och musikinstrument
 • för permanent finansiering av någon verksamhet
 • för verksamhet som omfattas av den offentliga serviceproduktionen
 • för sökanden eller projektet som inte har en fast anknytning till Finland.

Stiftelsen beviljar endast bidrag och ingår till exempel inte sponsor- eller samarbetsavtal.


4. Behandling av ansökningar

Jane och Aatos Erkkos stiftelse tar emot ansökningar om bidrag alla dagar om året, det finns inga separata ansökningstider. Ansökningar om bidrag tas emot endast elektroniskt via webbtjänsten. Ansökningar eller begäran om bidrag som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

Stiftelsens styrelse beslutar om bidrag fyra gånger om året vid sammanträden i mars, maj, september och december. De exakta datumen är inte offentliga. Stiftelsen garanterar inte att en ansökan behandlas vid ett visst sammanträde. Det bästa sättet att påverka tidtabellen för behandlingen av ansökan är att sända ansökan till stiftelsen sex (6) månader före önskad sammanträdesmånad, eftersom den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 4–6 månader.

Av ansökningar inom vetenskapsgrenar behandlar stiftelsens styrelse ansökningar inom medicin vid sammanträden i mars och september. Vid sammanträden i maj och december behandlas ansökningar från tekniksektorn. Ansökningar inom kultur, konst och andra områden behandlas vid alla sammanträden.

Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar.

Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Ansökningarna behandlas enligt följande:
 1. Förberedelse av kansliet: överensstämmer ansökan med stiftelsens stadgar.
 2. Expertbehandling i två steg enligt utvärderingskriterierna.
 3. Granskning av en expertutskottet.
 4. Arbetsutskottet utarbetar ett förslag till siftelsens styrelse.
 5. Stiftelsens styrelse fattar beslut om bidrag.
 6. Meddelande om beslut till alla sökande.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt och jävsprinciperna iakttas vid beslutsfattandet.

Identiteten på de utomstående experter som stiftelsen anlitar eller deras motiveringar offentliggörs inte.


5. Inlämnande av ansökan

Bidrag kan sökas genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i webbtjänsten. Ansökningar, begäran om bidrag eller samarbete, bilagor till ansökningar eller tilläggsupplysningar som lämnats in på annat sätt behandlas inte.

I webbtjänsten ska man logga in med nätbankskoder. Personer som inte har finländska nätbankskoder loggar in i tjänsten genom att skapa användarnamn. Innan ansökan fylls i ska sökanden läsa igenom anvisningarna på denna sida om ansökan om bidrag. Anvisningarna uppdateras med jämna mellanrum, så det är bra att läsa dem på nytt också när nästa ansökan görs.

Webbtjänsten vägleder sökanden i att göra ansökan. Vid ?-märken finns mer information och anvisningar som kommer fram när du för kursorn över märket. Du kan spara blanketten emellanåt och fortsätta att fylla i den senare. Ansökningar som inte slutförts bevaras i ett år, varefter de raderas ur systemet.

De uppgifter som lämnats efter det att ansökan skickats beaktas inte, med undantag för eventuella ändringar i det ansökta objektets finansieringssituation, som sökanden ska meddela stiftelsen per e-post till saatio@jaes.fi.

Handläggningstiden för ansökan efter att den skickats är cirka 4–6 månader (se Behandling av ansökningar)

Stiftelsen behandlar ansökningarna på ett jämlikt och opartiskt sätt och ger inte råd om hur ansökan ska formuleras innehållsmässigt till exempel i fråga om temat, forsknings- eller finansieringsplanen.

Stiftelsen kontaktar vid behov sökanden, om den behöver ytterligare information.


5.1 Anvisningar för att fylla i ansökningblanketten

Avsnitt om sökande

Välj om du ansöker om bidrag för personligt arbete, för en forsknings- eller arbetsgrupp eller för en organisations projekt. Största delen av bidragen för forskningsprojekt söks för en forskningsgrupp, även om ansökan lämnas in av en enskild person. I en organisations projekt är organisationen den huvudsakliga sökanden.

Avsnitt om ansökan

Skriv texten ”Bakgrund och allmän beskrivning av projektet” så att en läsare som inte är insatt i ämnet tydligt förstår projektets mål och betydelse.

Välj för vilken fas av projektet du ansöker om finansiering. Du kan ansöka till exempel för att slutföra ett redan pågående projekt eller för inledningsfasen i ett projekt som ska påbörjas.

Med platsen för projektets genomförande avses en organisation där du arbetar under projektets gång och som ansvarar för projektets ekonomiförvaltning.

Med konsortium avses ett samprojekt med två eller flera olika organisationer. Ett projekt som är gemensamt för olika fakulteter vid samma universitet är inte ett konsortium, men ett projekt som är gemensamt för två olika universitet är det.

Avsnitt om plan

Texterna i avsnittet plan fungerar som ett sammandrag och en sammanfattning av ditt projekt. Upprepa inte de texter som du skrivit på ansökningsblanketten i den arbetsplan som du fogar till ansökan.

Avsnitt om finansieringsplan

Ange i punkten ”Projektets totala finansiering” i anslutning till eventuella andra finansieringskällor om det är fråga om finansiering som redan har säkerställts eller som först ska sökas. Precisera uppgifterna om projektets hela finansieringsläge i textfältet.

Avsnitt om övrig finansiering

Ange i punkten ”Räkna upp de finansieringar som mottagits under de senaste tre åren” också de finansieringar som för närvarande pågår, även om de beviljats för mer än tre år sedan. Om mer än en ansökan om överlappande finansiering görs, hur skulle detta påverka genomförandet av projektet?

Avsnitt om bilagor

Alla bilagor till ansökan ska sändas tillsammans med ansökan. De begärda bilagorna skickas i pdf-format samlade i en enda fil (maximal storlek 5 MB).

Ansökningar om vetenskapligt forskningsbidrag ska åtföljas av följande:

 1. Arbetsplan högst 8 sidor
  Referenser ingår i det angivna antalet sidor. Anteckna i hänvisningarna tydligt artikelrubriken, publiceringsåret och tidskriften, den första och sista utgivaren samt eventuell länk till publikationen i fråga.
 2. Gruppledarens meritförteckning enligt Forskningsetiska delegationens (TENK). För konsortieprojekt, CV i TENK-format för alla gruppledare, max 3 sidor per gruppledare.
 3. Gruppledarens publikationsförteckning (högst 10 viktigaste med tanke på det projekt som söks). För konsortieprojekt, publikationslistor över alla gruppledare (högst 10 viktigaste med tanke på det projekt som söks per gruppledare).

Till bidragsansökan för kultur, konst eller annat ska följande lämnas:

 1. Arbetsplan med högst 8 sidor
 2. Beskrivning av den sökande organisationen eller gruppledarens meritförteckning, högst 3 sidor. För konsortieprojekt, meritförteckningar för alla huvudleverantör, högst 3 sidor per huvudleverantör.
 3. Om sökanden är en sammanslutning, ska en kopia av föregående års verksamhetsberättelse samt bokslutet och revisionsberättelsen lämnas in som bilagor till ansökan. Dokumenten kan lämnas in antingen i en bifogad fil eller som separata länkar under punkten Länk till materialet eller webbsidan.

Upprepa inte de sammandrag som du skrivit på ansökningsblanketten i den arbetsplan som du fogar till ansökan. Fokusera i stället på att i arbetsplanen konkret, koncist och begripligt beskriva hur du tänker genomföra projektet. Formen för arbetsplanen är fri och får vara kortare än den angivna maximala längden.


5.2 Beloppet av det bidrag som söks

Det finns inga övre eller nedre gränser eller andra begränsningar för beloppet av det bidrag som söks eller för utgiftsposterna i finansieringsplanen. Kostnaderna ska vara skäliga och väl motiverade.

Finansieringsplanen för projektet kompletteras direkt på ansökningsblanketten.

De kalkyler som eventuellt fogats till ansökan och som gjorts på något annat sätt beaktas inte vid behandlingen av ansökan.

Ett eventuellt bidragsbeslut av stiftelsens styrelse är bundet till den ursprungliga finansieringsplan som bifogats ansökan och som ska följas under projektet. Betydande ändringar under projektets gång ska överenskommas skriftligen med stiftelsen.


5.3 Omkostnadsandelen i ansökningar om bidrag för vetenskaplig forskning

Stiftelsen tillämpar inte totalkostnadsmodellen, utan högst 15 % av omkostnadsandelen av de direkta kostnaderna för ett projekt. Direkta kostnader är löner inklusive lönebikostnader och arvoden samt forskningskostnader (exkl. apparatkostnader, se nedan ”Apparatkostnader”)

Omkostnadsandelen är ett bedömningskriterium.


5.4 Lön eller stipendium

I ansökan om bidrag kan ingå lönekostnaderna för personer som hör till en arbets- eller produktionsgrupp, inklusive projektledarens lönekostnader, enligt den arbetstid som använts för arbetet. Som regel kan lönen för en projektledare inte inkluderas i budgeten om han/hon är anställd av universitetet/organisationen. Lagstadgade lönebikostnader enligt kollektivavtalet. En arbetsprestation kan inte betalas till en medlem av arbetsgruppen som stipendium.

Bidrag betalas enligt stiftelsens verksamhetsmodell till den ansvariga organisation som betalar lön till dem som deltar i projektet.


5.5 Apparatkostnader

Stiftelsen ger inte stöd för anskaffning av apparater för ett projekt, såsom datorer, mobiltelefoner och andra motsvarande mindre apparater.

Om anskaffningen av en viss apparat är en nödvändig förutsättning för genomförandet av projektet, ska anskaffningen motiveras klart i ansökan och apparatkostnaderna beaktas i finansieringsplanen för projektet (inte t.ex. i forskningskostnaderna). Inte heller då kan kostnaden inkluderas i de direkta kostnader som ligger till grund för beräkningen av omkostnadsandelen.


5.6 Rekommendationer

Det är bra att begära rekommendationer av en person som kan förklara forskningens, projektets eller verksamhetens betydelse och bedöma sökandens förmåga att utföra den.

Rekommendationer till ansökan kan begäras av högst fem referenspersoner.

Sökanden uppger i sin ansökan referenspersonernas e-postadresser, till vilka en begäran om rekommendation skickas automatiskt när sökanden skickar ansökan. Begäran om rekommendation skickas från adressen hakemustuki@datalink.fi. Meddelandet innehåller en länk genom vilken referenspersonen kan skicka rekommendationen i pdf-format om han eller hon så önskar. Rekommendationen riktar sig till rätt ansökan med hjälp av den rekommenderade koden i meddelandet. Rekommendationerna ska lämnas in inom 14 dagar från det att begäran lämnades in. Sökanden ansvarar för att e-postadresserna är korrekt skrivna och att referenspersonerna på förhand är medvetna om en ankommande begäran.

Begäran om rekommendationer kan inte lämnas in på nytt och stiftelsen tar inte emot rekommendationer som lämnats in på något annat sätt.

Sökanden kan inte se rekommendationen eller om rekommendationen har lämnats in. Referenspersonen kan inte komma åt ansökan via ansökningssystemet, vid behov måste den sökande skicka ansökan direkt till referenspersonen då en rekommendation begärs.

Om en begäran inte har kommit in till referenspersonens e-post, är det bra att kontrollera att e-postadressen är korrekt och mappen för skräppost för den händelse att begäran i misstag har styrts dit.


6. Nytt bidrag för samma projekt

För ett projekt för vilket stiftelsen redan har beviljat bidrag kan ett nytt bidrag som fortsättning på det föregående bidraget sökas genom en ny ansökan. Handläggnings- och utvärderingsprocessen för ansökan samt anvisningarna är då desamma som för den ansökan om bidrag som gjordes första gången.

Om ett nytt bidrag beviljas för projektet, ska det föregående bidraget ha slutrapporterats på ett godkänt sätt innan utbetalningen av det nya bidraget inleds.

Om bidrag har blivit oanvänt från det föregående bidraget, ska man kontakta stiftelsen saatio@jaes.fi.


7. Proof of Concept-projekt

Stiftelsen beviljar också bidrag för riskfyllda Proof of Concept-projekt. Finansieringen kan pågå i högst två år.

Idén med Proof of Concept-projekt är att det är fråga om ett lovande projekt, men där de tidigare resultaten inom området är få. Preliminära resultat som stöder idén är till fördel, men syftet med projektet är att samla in tillräckligt med avgörande resultat som grund för ett större projekt. Vid bedömningen av ansökan fästs uppmärksamhet vid produktiviteten under forskarkarriären, projektets autenticitet och möjligheten till genombrott.

Ett Proof of Concept-projekt kan leda till en större forskningshelhet, och efter ett framgångsrikt projekt är det möjligt att lämna in en ny ansökan. Den nya ansökan bedöms enligt samma kriterier som övriga projekt.


8. Information om bidragsbeslut

Sökandena informeras om beslutet kort efter det sammanträde där ansökan har behandlats.

De positiva bidragsbesluten sänds per post med ett brev om beviljande. De publiceras också på Jane och Aatos Erkkos stiftelses webbplats, varefter beslutet om beviljande är offentligt och bidragstagaren kan fritt informera om det för sina målgrupper.

Negativa bidragsbeslut sänds till sökandena per e-post till den e-postadress som anges i ansökan. Det är bra att kontrollera mappen för skräppost i e-posten för den händelse att meddelandet av misstag styrts dit.

Stiftelsen ger inte preliminära uppgifter om behandlingen av ansökningar och motiverar inte sina beslut.


9. Dataskydd

När sökandena skickar en ansökan om bidrag till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar de till stiftelsen uppgifter som gäller dem själva och som bildar ett register som innehåller personuppgifter. Bestämmelser om den personuppgiftsansvariges rätt att samla in, registrera, använda och i övrigt behandla personuppgifter föreskrivs genom lag.

Läs mer om dataskyddet

Dataskyddsbeskrivningen för Jane och Aatos Erkkos stiftelse

När du noggrant har läst igenom anvisningarna
kan du logga in dig på webbtjänsten.