Suomi / English / Svenska
Resultat- och balansräkning 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006
Egentliga verksamheten
Donationer -3 541 339,42 -3 563 718,86
Skötselkostnader -30 008,85 -27 223,91
Den egentliga verksamhetens återstod -3 571 348,27 -3 590 942,77
Anskaffning av medel
Mottagna donationer 0,00 20.000.000,00
Över-/underskott -3 571 348,27 16 409 057,23
Placerings - och finansieringsverksamhet
Intäkter 2 745 635,57 1 185 177,73
Kostnader -825 712,70 17 594 234,96
Över-/underskott -825 712,70 17 594 234,96
Balansräkning
Aktiva 31.12.2007 31.12.2006
Rörliga aktiva
Värdepapper ingående i finansieringstillgångar 38 851 657,60 36.443.380,86
Kontanta medel och banktillgodohavanden 1 532,81 10.992,19
Totalt 38 853 190,41 36 454 373,05
Passiva 31.12.2007 31.12.2006
Eget kapital
Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00
Reservfond 3 255 959,11 3 255 959,11
Vinst från föregående räkenskapsperioden 29 123 413,94 11 529 178,98
Räkenskapsårets över-/underskott -825 712,70 17 594 234,96
Eget kapital total 32 553 660,35 33 379 373,05
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital 6 299 530,06 3 075 000,00
Kortfristigt främmande kapital total 38 853 190,41 36 454 373,05